Др Владо Симеуновић

Редовни професор

Образовање:

 • Доктор педагошких наука: Фактори успешног образовања старешина у рату, Филозофски факултет у Источном Сарајеву (1999) - тема
 • Доктор рачунарских наука: Информациони модел и софтверска подршка за предвиђање успјешности студирања, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду (2016) – тема 
 • Магистар: Утицај психолошких фактора на успех у обуци телепринтериста, Војна академија у Београду (1995) – тема 
 • Дипломирани инжињер: Војна академија у Београду (1985)
 • Професор педагогије: Филозофски факултет у Приштини (2002) 
 • Дипломирани инжињер: ФОН - Београд (2015)

Звања:

 • 2014 - редовни професор – Педагошки факултет, Бијељина
 • 2008 - ванредни професор – Педагошки факултет, Бијељина
 • 2009 – доцент – Универзитет Сингидунум, Београд
 • 2003 – доцент – Висока школа унутрашњих послова Бања Лука
 • 2002 - доцент – Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Дидактика
 • Методологија
 • Квантитативне методе
 • Информационе технологије

Предмети:

Основни студиј

 1. Дидактика 1 (Разредна настава)

 2. Дидактика 2 (Разредна настава)

 3. Интегрисани курикулум (Предшколско образовање)

 4. Архитектура рачунарских система

 5. Оперативни системи

Мастер студиј

 1. Савремене дидактичко-методичке концепције у разредној настави (Разредна настава)

 2. Методологија научних истраживања (Разредна настава, Предшколско образовање, Информатика у образовању)

 3. Савремени приступи и концепције у предшколском васпитању и образовању (Предшколско образовање)

 4. Методички аспекти савременог предшколског курикулума (Предшколско образовање)

 5. Објектно оријентисано програмирање

Докторски студиј

Методологија научноистраживачког рада (Учитељски факултет у Лепосавићу)

Увод у методологију истраживања у разредној настави

Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе

Остале важне информације:

Страни језици: енглески
Чланство у организацијама:

 • Члан удружења педагога Републике Српске
 • Експерт ОЕБС за пројектовање локалног економског развоја

Координатор на међународним пројектима

 1. Дигитализација завичајне библиотеке у Бијељини. Финансијска подршка: УНДП, 2010. координатор
 2. Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина, (Covenant of Mayor, Committed to local sustainable energy). Финансијска подршка: Европска унија, 2011. координатор
 3. Пројекат интегрисаног локалног развоја. Финансијска подршка: УНДП, 2012. координатор
 4. Енергетска независност кроз промоцију енергетске ефикасности и обновљивих извора. Финансијска подршка: ИПА, 2012. координатор
 5. Стратегија развоја општине Бијељина. Финансијска подршка: УНДП, 2014 координатор

Координатор на националним пројектима

 1. Координатор: Научно истраживачки пројекат: ''Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву Министарство науке и технологије Републике Српске, 2013 године.
 2. Координатор: Научно истраживачки пројекат: ''Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем процјене''.  Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву Министарство науке и технологије Републике Српске, 2014. године.
 3. Координатор: Научно истраживачки пројекат: ''Утврђивање потреба тржишта рада са становишта компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог образовања''.  Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву Министарство науке и технологије Републике Српске, 2015 године.
 4. Координатор: Пројекат: ''Савремени писци за дјецу из Републике Српске као чувари националног идентитета''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Суфинансијер:  Министарство културе и информисања Републике Србије, 2016. године.

Истраживач на пројектима националног значаја

 1. ''Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске''. Носилац пројекта:Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2010.
 2. Научно истраживачки пројекат: ''Модел информационих система за примјену кластер анализе у истраживању демографске старости становништва општина Републике Српске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2010.
 3. Демографски ресурси и организација образовног система Републике Српске. Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.
 4. Стратегија развоја социјалне заштите у општини Бијељина
 5. Студија изводљивости за изгдрадњу болнице у Бијељини
 6. Аутор 16 пројеката у општини Бијељина за социјално-развојни програм Владе Р
 7. Учествовао у изради студије изводљивости за Пројекат система скупљања отпадних вода у оптшини Бијељина 

Менторство докторске дисертације

 • мр Сања Милић, Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса, Филозофски факултет Пале.
 • мр Драгана Радивојевић,  Индивидуализација наставе познавања природе примјеном ОРС-а, Педагошки факултет у Бијељини, (коментор)

Главни и одговорни уредник научног часописа националног значаја

Часопис ''Нова школа''. Издавач Педагошки факултет у Бијељини, Прва категорија према категоризацији Министарства науке и технологије РС. 
Рецензент часописа са међународних листа:
American Journal of Software Engineering and Applications, ISSN Print: 2327-2473, ISSN Online: 2327-249X, Science Publish Group.   http://membership.sciencepublishinggroup.com/vlado0602 
Technical Gazette. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), UDC 62(05)=163.42=111, Impact Factor (2014): 0,579

Одабране референце:

 AДРЕСЕ

Publons: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAR-6937-2021

Research Gate:   https://www.researchgate.net/profile/Sanja-Milic

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6182-4917

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=gpemJ_4AAAAJ&hl=hr

РЕФЕРЕНЦЕ

Web Of Science

Q1

Milić, S. & Simeunović, V. (2021) Еxploring e-learning critical success factors in digitally underdeveloped countries during the first wave of the COVID-19. Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2021.1990965  IF: 4.998

Milić, S. & Simeunović, V. (2022) Teachers’ roles in online learning communities: a case study from the digitally underdeveloped country, Interactive Learning Environments, DOI: 10.1080/10494820.2022.2081210  IF: 4.998

Q2

Simeunovic, V, Milic, S. & Pajrok,  A. (2022). Higher Education in the Eyes of Economic Operators. Sustainability, 14(13):7973. https://doi.org/10.3390/su14137973 IF: 3.889

Danijela, T., Marosevic, G., Simeunovic, V., Lekic,S. Babic, B.
Gojkovic, Z. (2021). High Ki67 as negative predictor for response to concurrent radiotherapy plus Capecitabine in chemo – resistant advanced breast cancer, JBUON 2021; 26(2): 466-474, ISSN: 1107-0625, online ISSN: 2241-6293,  www.jbuon.com,   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

Q3

Milic, S. & Simeunović, V. (2020). Concordance between giftedness assessments by teachers, parents, peers and the self-assessment using multiple intelligences, High Ability Studies, DOI: 10.1080/13598139.2020.1832445 IF: 1.115

Q4

Vlado Simeunović and Ljubiša Preradović (2014). Using Data Mining to Predict Success in Studying. Croatian Journal of Education. Vol.16; 2/2014. pages: 491-523. JCR 2014, Тhomson reuters.

Rakićević, A., Simeunović, V.,Petrović, R. Milić, S. (2018) An Automated System for Stock Market Trading Based on Logical Clustering  , Tehnicki vjesnik - Technical Gazette (IF2017=0,686),   Technical faculties of the Josip Juraj Strossmayer University of Osijek (UNIOS),   ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online),   https://doi.org/10.17559/TV-20160318145514, http://hrcak.srce.hr/tehnicki-vjesnik

Popović, D. Govedarica, M.,Jovanović, D.Simeunović, V. (2017).3D Visualization of Urban Area Using Lidar Technology and CityGML ,  IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci, Prag, https://doi.org/10.1088/1755-1315/95/4/042006

Књиге и уџбеници

 1. Образовање у рату, Завод за уџбенике Републике Српске, 2000, ИСБН 8601050492, 9788601050495
 2. Симеуновић, В., Прерадовић, Љ., Којовић. (2006). Информатика, Статистика,
  Ергономија, Саобраћајно-технички факултет: Добој.
 3. Симеуновић. В, Лежја, В (2002). Проблеми покушаја конституисања заједничке
  војске у БиХ: истраживање психолошких аспеката, Меди центар, Прелом.
 4. Симеуновић, В., Прерадовић, Љ. (2007). Методологија, Статистика,
  Информатика, Висока школа унутрашњих послова: Бања Лука.
 5. Симеуновић, В. и Спасојевић, П. (2005): Савремене дидактичке теме.
  Педагошки факултет: Бијељина.
 6. Симеуновић, В. и Спасојевић, П. (2009): Савремене дидактичке теме.
  Педагошки факултет: Бијељина.

Поглавље у монографији међународног значаја

Simeunović, V. & Milić. S.  (2017). Application of Data Mining in Predicting the Evaluation Preocess at Postsecondary Educational Establishments - RapidMiner//New Approaches to  Research Methodology in Education/ Opić, Siniša; Bognar, Branko; Ratković, Snežana (ed.). Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, 79-109.

Монографија националног значаја:

Милић, С. Симеуновић, В. (2022). Да ли ће Ковид 19 криза подстаћи транзицију универзитета ка Образовању 4.0 у дигитално неразвијеним земљама?  Милић, С. Симеуновић, В. (ИСБН 978-99938-55-71-2) 

Милић, С. Симеуновић, В. (2017). Идентификација даровитих ученика у основној школи путем процјене Милић, С. Симеуновић, В. (ИСБН 978-99938-55-34-7) (Суфинансирана од стране Министарства науке и технологије 2017. године)

Симеуновић. В. и Милић. С. (2013). Даровити ученици у основној школи – подршка и развој. ЕКТОС: Бања Лука.

Симеуновић. В, Лежја, В (2002). Проблеми покушаја конституисања заједничке
војске у БиХ: истраживање психолошких аспеката, Меди центар, Прелом.

СЦИ индекс (Српски цитатни индекс)

М51 (Србија)

Симеуновић, В.  И Милић, С. (2022). Утврђивање садржајне ваљаности новоконструисаних инструмената истраживања (примјер инструменти за процјену даровитости школске дјеце). Узданица, 19(1). 10-46793-uzdanica19-1-269s/

Симеуновић, В. и Милић. С. (2013). Квалитетно образовање наставника као услов за постизање образовних стандарада у школама. Иновације у настави, (13) 4, стр. 45 – 57.

Milić, M. , Simeunović ,V. ,Rakićević, A., Milošević, P.(2019). VEB APLIKACIJA ZA FAZI PREPOZNAVANJE CENOVNIH OBRAZACA NA FINANSIJSKIM TRŽIŠTIMA      ИнфоМ - Часопис за информационе технологије и мултимедијалне системе  

М45 (Србија)

Симеуновић, В., и Милић, С.. (2017). Међузависност између нових/настајућих педагогија и савремених технологија. Иновације у васпитању и образовању: дигитализација, иновативни програми и модели, 193-208

ERIC (Education Resources Information Center)

Simeunović, V. & Milić, S.  (2018). Software Solution of Web Questionnaires for the Analysis of the Economy in Relation to the Competence of Students. Asian Journal of Education and Training,  4(1), 1-8. DOI:10.20448/journal.522.2018.41.1.8, 2018

Milić, S. & Simeunović, V. (2017). Possibility of Identifying the Logical-Mathematical Giftedness with Students of Lower Primary School Grades through Evaluations. Journal of Education and e-Learning Research, 4 (4),  154-162. 10.20448/journal.509.2017.44.154.162, 2017

EBSCO

Milić, S. & Simeunović, V. (2016). The Role of Expert Assessment in Early Identification of Above Avarage Abilities of Gifted Students.  Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 10 (2), 297-313

Радови у часопису националног значаја прве категорије Република Српска

Симеуновић. В. и Милић. С. (2012). Рано откривање креативности – основа за друштвени напредак. Нова школа, број 9-10, стр. 56-74.

Симеуновић, В. и Милић, С. (2013). Дефинисање компетенција наставника за рад са даровитим ученицима у складу са европским стандардима,  Нова школа  VIII(2), стр. 40 – 51.

Милић, С. и Пердан, М. (2013). Позиције учитеља у комбинованим одјељењима. Нова школа, бр. 8., стр. 352 – 362.

Милић, С., Колунџић, Д. и Симеуновић, В. (2014). Моделовање рада са даровитим ученицима. Нова школа.  IX(1), стр. 85 – 98.

Симеуновић, В., Милић, С. и Бјелица, Д. (2018). Формативно провјеравање на факултетима у свјетлу реформи високошколског образовања студената. Нова школа XIII(2), 5-17.

Милић, С. и Симеуновић, В. (2017). Утицај научно-технолошких промјена на разумијевање феномена даровитости. Нова школа  XII (1), 141-148.

Милић, С. и Симеуновић, В. (2016). Школско законодавство као основа за иновирање наставног процеса у раду са даровитим ученицима. Нова школа  XI(2), 9-17.

Радови у часописима и зборницима националног значаја

Симеуновић, В. (2003). Опште вриједносни оријентације и систем вриједности у нашем друштву. Српска вила 15, стр. 109 – 117.

Симеуновић, В. (2003). Општи услови примене активних метода наставе и учења, стр. 391-404, Зборника радова «Јединство Наука данас»,: Бања Лука.

Симеуновић, В. (2003). Методолошки аспекти истраживања у безбедности. Дефендологија, број 13-14.

Симеуновић, В. (2003). Гдје су коријени мржње. Српска вила бр. 16., стр. 103-111.

Симеуновић, В. (2003). Утицај посттрауматског стресног поремећаја на функционисање појединаца и друштва у цјелини, Интернационални конгрес медецине «Здравље за све» од 04-08.06.2003, Књига 3 – Психијатрија за 21. вијек, стр. 402-417. Бања Лука,

Симеуновић, В. (2004). Организовање система васпитања и образовања у друштвеним кризама. Педагошка стварност 5-6, стр. 409 – 420.

Симеуновић, В. (2005). Добром комуникацијом до нове парадигме школе. Нова школа 1. стр. 61-77, Бијељина.

Симеуновић, В. (2005). Проблемски усмјерена настава, декларативно или стварно?, Нова Школа 1, стр. 89 – 98., Педагошки факултет Бијељина..

Симеуновић, В. (2005). Учење на даљину у школама и факултетима. Финасије, банкарство, ревизија, осигурање, бр. 1,стр. 114-124;

Симеуновић, В. (2006). Образовање учитеља и наставника у неким земљама Европе из перспективе перманентног учења, Нова школа – часопис за унапређивање наставе, бр.3, стр. 7-32.

Симеуновић, В. (2006). Нови изазови у образовању – учење на даљину, Нова школа – часопис за унапређивање наставе, бр.2, стр. 125-138.

Симеуновић, В. и Милосављевић, М. (2008). Примена метода машинског учења у откривању једне класе криминалних дјела, 52. Конференција ЕТРАН, Палић, 08-12. Јун

Симеуновић, В. (2009). Образовање у функцији привредног развоја у Републици Српској. Зборник са првог конгреса педагога Републике Српске, Јахорина, 25-27. јун. Наша школа, бр. 3-4, стр.235-266.

Симеуновић, В. и Милић, С. (2010). Високо образовање у функцији привредног развоја у Републици Српској, Зборник радова са V научног скупа на Универзитету Синергија.

Симеуновић. В. (2010). Мјерне скале и конверзија једне у другу. Зборник 6. Научни скуп са међународним учешћем Синергија 2010.  стр. 253-264.

Симеуновић. В.  и Милић. С., (2010). Предвиђање успјеха студената на учитељском студију методама дата мининга, Култура и образовање – детерминанте друштвеног програеса (достигнућа, домети, перспективе), Зборник радова са научног скупа Филозофски факултет, Бања Лука, 2010. стр. 661-682.

Симеуновић. В. и Милић. С., (2010). Предвиђање успјеха студената на учитељском студију методама дата мининга. Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе). Зборник радова са научног скупа Филозофски факултет, Бања Лука, 2010. стр. 661-682.

Симеуновић. В. (2011). Примјена Data Mininga за креирање информационих система у области људских ресурса. Научна конференција Синергија – VIII научни скуп, стр. 64-72

Симеуновић. В.,  Прерадовић, Љ. и Милић, С. (2011). Коришћење база података у подршци одлучивању на факултетима, технологија, Информатика и Образовање за друштво учења и знања, Технички факултет Чачак, 1-3. јун 2011., Зборник радова.

Прерадовић, Љ., Антуновић, Б., Симеуновић. В.. и Јанковић, А. (2012). Анализа акустичног комфора запослених на Бањалучком Универзитету. Информатика и Образовање за друштво учења и знања Међународни Симпозијум. Технички факултет Чачак, 1-3. јун 2012. Зборник радова.

Спасојевић, П. и Симеуновић. В. (2012) Комбинована одјељења - педагошки изазов Савременог система образовања. Нова школа – часопис за унапређивање наставе, број 9-10.

Симеуновић, В. и Милић, С. (2013). Значај ране идентификације даровитости. Зборник радова балканског савеза удружења васпитача БАПТА, стр. 117 – 131.

Симеуновић. В. и Стевановић, О., (2013). Упоредна анализа наставе информатике према јапанском наставном програму и наставном програму у Републици Српској. Нова школа – часопис за унапређивање наставе, број 11. стр. 245.- 280.

Simeunović, V. i Milić. S.  (2014). Identifikacija darovitosti kod učenika nižih razreda osnovne škole putem procjene. Zbornika radova sa naučnog skupa 14. Dani Mate Demarina, Učiteljski fakultet Zagreb, str. 263 – 273.

Симеуновић, В. (2014). Професионални стандарди и компетенције професора разредне наставе. Нова школа. IX(1), 11-25.

Милић, С., Симеуновић, В. и Лаловић, С. (2014). Иновирање приступа у откривању креативности код дјеце предшколског узраста. Зборник радова са научног скупа Имплементација иновација у образовањуи васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет у Београду, стр. 612 – 622.

Милић, С., Симеуновић, В. и Лаловић, С. (2015). Системски развој даровитости путем јасног дефинисања исхода у настави. Нова школа  X(1), стр. 67 – 78.

Координатор на међународним пројектима

 1. Дигитализација завичајне библиотеке у Бијељини. Финансијска подршка: УНДП, 2010. координатор
 2. Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина, (Covenantof Mayor, Committet local sustainable energy). Финансијска подршка: Европска унија, 2011. Координатор.
 3. Пројекат интегрисаног локалног развоја. Финансијска подршка: УНДП, 2012.  Координатор.
 4. Енергетска независност кроз промоцију енергетске ефикасности и обновљивих извора. Финансијска подршка: ИПА, 2012. Координатор
 5. Uvođenjem GIS sistema do unapređenja kvaliteta javnih usluga u gradu Bijeljina, UNDP, 2015.
 6. Design and Construction of the Sewerage Network and Wastewater Treatment Plant of Bijeljina, 2005-2020.
 7. Business Friendly Certification South East Europe (BFC SEE), koordinator za grad Bijeljina i evaluator, 2015.
 8. "Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj" (DDR), 2019.

Координатор на националним пројектима:

 1. "Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогеса", Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву, Министарство науке и технологује Републике Српске,  2013.
 2. Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву, Министарство науке и технологује Републике Српске, 2014.
 3.   Утврђивање потреба тржишта рада са становишта компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву, Министарство науке и технологује Републике Српске, 2015.
 4. Савремени писци за дјецу из Републике Српске као чувари националног идентитета   Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву, Суфинансијер: Министарство културе и информисања Републике Србије, 2016.
 5. Софтверска подршка за предвиђање успјешности студирања, Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини Универзитета у Источном Сарајеву, Министарство науке и технологије Републике Српске, 2018.

Истраживач на научноистраживачким пројектима националног значаја

 1. Научно истраживачки пројекат: ,,Израда софтвера за процјењивање даровитости код ученика'' (број уговора: 19/6-020/961-26/18)Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву Министарство науке и технологије Републике Српске. (започет 2019. – 2021. завршен)
 2. Teстирање софтвера за процјењивање даровитости код ученика19.032/961-37/19. Финансиран од стране Министарства за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво. (започет 2021.-2022. завршен)

Предавања по позиву

 1. Higher education in the function of economic development in the Bosnia and Herzegovina, 25. Mart 2021. Eötvös József Főiskola (EJF) Hungary’.
 2. Teachers’ roles in online learning communities, 25. Март 2021. Eötvös József Főiskola (EJF) Hungary

 

Др Владо Симеуновић
Датум и место рођења: 06.02.1962. Пожарница
Тел: +387 55 415 400 лок: 2938
е-mail: vlado.simeunovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: петак у 12.30 кабинет 38

ОГЛАСНА ТАБЛА: Др Владо Симеуновић

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!