др Владо Симеуновић

Редовни професор

Образовање:

 • Доктор педагошких наука: Фактори успешног образовања старешина у рату, Филозофски факултет у Источном Сарајеву (1999) - тема
 • Доктор рачунарских наука: Информациони модел и софтверска подршка за предвиђање успјешности студирања, Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду (2016) – тема 
 • Магистар: Утицај психолошких фактора на успех у обуци телепринтериста, Војна академија у Београду (1995) – тема 
 • Дипломирани инжињер: Војна академија у Београду (1985)
 • Професор педагогије: Филозофски факултет у Приштини (2002) 
 • Дипломирани инжињер: ФОН - Београд (2015)

Звања:

 • 2014 - редовни професор – Педагошки факултет, Бијељина
 • 2008 - ванредни професор – Педагошки факултет, Бијељина
 • 2009 – доцент – Универзитет Сингидунум, Београд
 • 2003 – доцент – Висока школа унутрашњих послова Бања Лука
 • 2002 - доцент – Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Дидактика
 • Методологија
 • Квантитативне методе
 • Информационе технологије

Предмети:

Основни студиј

 1. Дидактика 1 (Разредна настава)

 2. Дидактика 2 (Разредна настава)

 3. Интегрисани курикулум (Предшколско образовање)

 4. Архитектура рачунарских система

 5. Оперативни системи

Мастер студиј

 1. Савремене дидактичко-методичке концепције у разредној настави (Разредна настава)

 2. Методологија научних истраживања (Разредна настава, Предшколско образовање, Информатика у образовању)

 3. Савремени приступи и концепције у предшколском васпитању и образовању (Предшколско образовање)

 4. Методички аспекти савременог предшколског курикулума (Предшколско образовање)

 5. Објектно оријентисано програмирање

Докторски студиј

Методологија научноистраживачког рада (Учитељски факултет у Лепосавићу)

Увод у методологију истраживања у разредној настави

Теоријско-методолошки проблеми методике разредне наставе

Остале важне информације:

Страни језици: енглески
Чланство у организацијама:

 • Члан удружења педагога Републике Српске
 • Експерт ОЕБС за пројектовање локалног економског развоја

Координатор на међународним пројектима

 1. Дигитализација завичајне библиотеке у Бијељини. Финансијска подршка: УНДП, 2010. координатор
 2. Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина, (Covenant of Mayor, Committed to local sustainable energy). Финансијска подршка: Европска унија, 2011. координатор
 3. Пројекат интегрисаног локалног развоја. Финансијска подршка: УНДП, 2012. координатор
 4. Енергетска независност кроз промоцију енергетске ефикасности и обновљивих извора. Финансијска подршка: ИПА, 2012. координатор
 5. Стратегија развоја општине Бијељина. Финансијска подршка: УНДП, 2014 координатор

Координатор на националним пројектима

 1. Координатор: Научно истраживачки пројекат: ''Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву Министарство науке и технологије Републике Српске, 2013 године.
 2. Координатор: Научно истраживачки пројекат: ''Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем процјене''.  Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву Министарство науке и технологије Републике Српске, 2014. године.
 3. Координатор: Научно истраживачки пројекат: ''Утврђивање потреба тржишта рада са становишта компетенција стечених на високошколским установама у процесу реформе високог образовања''.  Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву Министарство науке и технологије Републике Српске, 2015 године.
 4. Координатор: Пројекат: ''Савремени писци за дјецу из Републике Српске као чувари националног идентитета''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Суфинансијер:  Министарство културе и информисања Републике Србије, 2016. године.

Истраживач на пројектима националног значаја

 1. ''Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске''. Носилац пројекта:Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2010.
 2. Научно истраживачки пројекат: ''Модел информационих система за примјену кластер анализе у истраживању демографске старости становништва општина Републике Српске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2010.
 3. Демографски ресурси и организација образовног система Републике Српске. Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.
 4. Стратегија развоја социјалне заштите у општини Бијељина
 5. Студија изводљивости за изгдрадњу болнице у Бијељини
 6. Аутор 16 пројеката у општини Бијељина за социјално-развојни програм Владе Р
 7. Учествовао у изради студије изводљивости за Пројекат система скупљања отпадних вода у оптшини Бијељина 

Менторство докторске дисертације

 • мр Сања Милић, Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса, Филозофски факултет Пале.
 • мр Драгана Радивојевић,  Индивидуализација наставе познавања природе примјеном ОРС-а, Педагошки факултет у Бијељини, (коментор)

Главни и одговорни уредник научног часописа националног значаја

Часопис ''Нова школа''. Издавач Педагошки факултет у Бијељини, Прва категорија према категоризацији Министарства науке и технологије РС. 
Рецензент часописа са међународних листа:
American Journal of Software Engineering and Applications, ISSN Print: 2327-2473, ISSN Online: 2327-249X, Science Publish Group.   http://membership.sciencepublishinggroup.com/vlado0602 
Technical Gazette. ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), UDC 62(05)=163.42=111, Impact Factor (2014): 0,579

Одабране референце:

 1. Симеуновић, В., Спасојевић, П. (2005): Савремене дидактичке теме, Педагошки факултет Бијељина - уџбеник
 2. Симеуновић, В., Спасојевић, П. (2009): Савремене дидактичке теме, Педагошки факултет Бијељина - уџбеник 
 3. Опште вриједносни оријентације и систем вриједности у нашем друштву – Српска вила 15, стр. 109 – 117., Бијељина, 2003. године 
 4. Утицај посттрауматског стресног поремећаја на функционисање појединаца и друштва у цјелини, Интернационални конгрес медецине «Здравље за све» од 04-08.06.2003, Књига 3 – Психијатрија за 21. вијек, стр. 402-417. Бања Лука, 2003. године, Истраживачки рад.
 5. Организовање система васпитања и образовања у друштвеним кризама, Педагошка стварност 5-6, стр. 409 – 420, Нови Сад, 2004.
 6. Методе активног учења као упориште реформе образовања, У књизи Усавршавање наставника, стр. 103 – 128., Педагошки факултет, Бијељина, 2004.
 7. Општи услови примене активних метода наставе и учења, стр. 391-404, Зборника радова «Јединство Наука данас», Бања Лука 06-08.11.,2003.
 8. Добром комуникацијом до нове парадигме школе, Зборник радова, стр. 61-77, Бијељина, 2005.
 9. Гдје су коријени мржње, Српска вила бр. 16., стр. 103-111., Бијељина,  2003.
 10. Самопоучавање – одлике и могућности, у зборнику радова «Универзитетска настава на прагу двадесет првог вијека, стр. 155 -169, Бијељина, 2003.
 11. Проблемски усмјерена настава, декларативно или стварно?, Нова Школа 1, стр. 89 – 98., Педагошки факултет Бијељина, 2005.
 12. Учење на даљину у школама и факултетима, У часопису, Финасије, банкарство, ревизија, осигурање, бр. 1/2006 стр. 114-124; Универзитет Сингидуним, Београд.
 13. Образовање учитељани наставника у неким земљама Европе из перспективе перманентног учења, Нова школа 3, стр. 7-32, Бијељина, 2006.
 14. Уредник сам књиге Примијењена педагошка Методологија  проф. др Ненада Сузића у издању XBS Бања Лука, 2007. године.
 15. Примјена метода машинског учења у откривању једне класе криминалних дјела, ЕТРАН, Палић, 2008.
 16. Логистичка регресија, као основа машинског учењаНаучни скуп Синергија 2009, Бијељина.
 17. Мјерне скале и конверзија једне у другу, Научни скуп Синергија 2010, Бијељина.
 18. Образовање у функцији привредног развоја, Први конгрес педагога РС, Јахорина, 2009.
 19. Симеуновић, В., Прерадовић, Љ. (2007)  Методологија, Статистика, Информатика, Висока школа унутрашњих послова  у Бања Луци – уџбеник.
 20. Симеуновић, В., Прерадовић, Љ., Којовић. (2006): Информатика, Статистика, Ергономија, Саобраћајно-технички факултет, Добој – књига.

Научне књиге и монографија националног значаја

 1. Симеуновић, В., (2000). Образовање у рату. Завод за уџбенике Републике Српске: Српско Сарајево.
 2. Симеуновић, В., Прерадовић, Љ. и Којовић. (2006). Информатика, Статистика, Ергономија. Саобраћајно-технички факултет: Добој.
 3. Симеуновић. В, и  Лежја, В (2002).  Проблеми покушаја конституи заједничке војске у БиХ: истраживање психолошких аспеката. Меди центар, Прелом.  
 4. Симеуновић, В., Прерадовић, Љ. (2007).  Методологија, Статистика, Информатика. Висока школа унутрашњих послова: Бања Лука. 
 5. Симеуновић, В., Спасојевић, П. (2009). Савремене дидактичке теме. Педагошки факултет: Бијељина. 
 6. Симеуновић. В., Милић. С. (2013). Даровити ученици у основној школи – подршка и развој. ЕКТА: Бања Лука. 

Рад у водећем часопису међународног значаја

 • Vlado Simeunović and Ljubiša Preradović (2014). Using Data Mining to Predict Success in Studying. Croatian Journal of Education. Vol.16; 2/2014. pages: 491-523. JCR 2014, Тhomson reuters.

Радови у часопима националног значаја

 1. Симеуновић, В. (2003). Опште вриједносни оријентације и систем вриједности у нашем друштву. Српска вила 15, стр. 109 – 117.
 2. Симеуновић, В. (2003). Општи услови примене активних метода наставе и учења, стр. 391-404, Зборника радова «Јединство Наука данас»,: Бања Лука.
 3. Симеуновић, В. (2003). Методолошки аспекти истраживања у безбедности. Дефендологија, број 13-14.
 4. Симеуновић, В. (2003). Гдје су коријени мржње. Српска вила бр. 16., стр. 103-111.
 5. Симеуновић, В. (2003). Утицај посттрауматског стресног поремећаја на функционисање појединаца и друштва у цјелини, Интернационални конгрес медецине «Здравље за све» од 04-08.06.2003, Књига 3 – Психијатрија за 21. вијек, стр. 402-417. Бања Лука,
 6. Симеуновић, В. (2004). Организовање система васпитања и образовања у друштвеним кризамаПедагошка стварност 5-6, стр. 409 – 420.
 7. Симеуновић, В. (2005). Добром комуникацијом до нове парадигме школе. Нова школа 1. стр. 61-77, Бијељина.
 8. Симеуновић, В. (2005). Проблемски усмјерена настава, декларативно или стварно?, Нова Школа 1, стр. 89 – 98., Педагошки факултет Бијељина..
 9. Симеуновић, В. (2005). Учење на даљину у школама и факултетима. Финасије, банкарство, ревизија, осигурање, бр. 1,стр. 114-124;
 10. Симеуновић, В. (2006). Образовање учитеља и наставника у неким земљама Европе из перспективе перманентног учења. Нова школа 3, стр. 7-32,
 11. Симеуновић, В. (2005). Проблемски усмјерена настава – деклеративно или стварно?, Нова школа – часопис за унапређивање наставе, бр.1. , стр. 89-98.
 12. Симеуновић, В. (2006). Образовање учитеља и наставника у неким земљама Европе из перспективе перманентног учења, Нова школа – часопис за унапређивање наставе, бр.3, стр. 7-32.
 13. Симеуновић, В. (2006). Нови изазови у образовању – учење на даљину, Нова школа – часопис за унапређивање наставе, бр.2, стр. 125-138.
 14. Симеуновић, В. и Милосављевић, М. (2008). Примена метода машинског учења у откривању једне класе криминалних дјела, 52. Конференција ЕТРАН, Палић, 08-12. Јун
 15. Симеуновић, В. (2009). Образовање у функцији привредног развоја у Републици Српској. Зборник са првог конгреса педагога Републике Српске, Јахорина, 25-27. јун. Наша школа, бр. 3-4, стр.235-266.
 16. Симеуновић, В. и Милић, С. (2010). Високо образовање у функцији привредног развоја у Републици Српској, Зборник радова са V научног скупа на Универзитету Синергија.
 17. Симеуновић. В. (2010). Мјерне скале и конверзија једне у другу. Зборник 6. Научни скуп са међународним учешћем Синергија 2010.  стр. 253-264.
 18. Симеуновић. В.  и Милић. С., (2010). Предвиђање успјеха студената на учитељском студију методама дата мининга, Култура и образовање – детерминанте друштвеног програеса (достигнућа, домети, перспективе), Зборник радова са научног скупа Филозофски факултет, Бања Лука, 2010. стр. 661-682.
 19. Симеуновић. В. (2011). Примјена Data Mininga за креирање информационих система у области људских ресурса. Научна конференција Синергија – VIII научни скупстр. 64-72
 20. Симеуновић. В.,  Прерадовић, Љ. и Милић, С. (2011). Коришћење база података у подршци одлучивању на факултетима, технологија, Информатика и Образовање за друштво учења и знања, Технички факултет Чачак, 1-3. јун 2011., Зборник радова.
 21. Прерадовић, Љ., Антуновић, Б., Симеуновић. В.. и Јанковић, А. (2012). Анализа акустичног комфора запослених на Бањалучком Универзитету. Информатика и Образовање за друштво учења и знања Међународни Симпозијум. Технички факултет Чачак, 1-3. јун 2012. Зборник радова.
 22. Симеуновић. В.,  Rakićević, A. & Radojević, D. (2012). Аnalysing the effectiveness of measures for energy management in local communities using logicalAggregation approach, Symposium Inovative Menagment and busseness peformance SymOrg 2012, Zlatibor june 5-9, 2012.
 23. Спасојевић, П. и Симеуновић. В. (2012) Комбинована одјељења - педагошки изазов Савременог система образовања. Нова школа – часопис за унапређивање наставе, број 9-10.
 24. Симеуновић. В. и Милић. С. (2012). Рано откривање креативности – основа за друштвени напредак. Нова школа – часопис за унапређивање наставе, број 9-10, стр. 56-74.
 25. Симеуновић, В., и Милић. С  (2013). Квалитетно образовање наставника као услов за постизање образовних стандарада у школама. Иновације у настави, 4 - 13, стр. 45-57.
 26. Симеуновић. В. и Милић, С. (2013): Значај ране идентификације даровитости, Научни скуп Балканског савеза удружења васпитача, Зборник радова са првог  стручно-научне конференције Бапта. Балкански савез – удружење васпитача БАПТА. стр. 117- 131.
 27. Симеуновић. В. и Стевановић, О., (2013). Упоредна анализа наставе информатике према јапанском наставном програму и наставном програму у Републици Српској. Нова школа – часопис за унапређивање наставе, број 11. стр. 245.- 280.
 28. Симеуновић, В. и Милић, С.  (2013): Дефинисање компетенција наставника за рад са даровитим ученицима у складу са европским стандардима,  Нова школа. VIII(2), стр. 40 – 51.
 29. Милић, С., Д. Колунџић и Симеуновић, В., (2014): Моделовање рада са даровитим ученицима. Нова школа. IX(1), стр. 85-98.
 30. Симеуновић, В. (2014). Професионални стандарди и компетенције професора разредне наставе. Нова школа. IX(1), 11-25.
 31. Simeunović, V. i Milić. S  (2014). Identifikacija darovitosti kod učenika nižih razreda osnovne škole putem procjene. Zbornika radova sa naučnog skupa 14. Dani Mate Demarina, Učiteljski fakultet Zagreb. Str. 263-273.
 32. Милић, С., Симеуновић, В. и Лаловић, С. (2015). Иновирање приступа у откривању креативности код дјеце предшколског узраста. Зборник радова са научног скупа Имплементација иновација у образовањуи васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет у Београду, стр. 612 – 622.
 33. Милић, С., Симеуновић, В. и Лаловић, С. (2015). Системски развој даровитости путем јасног дефинисања исхода у настави. Нова школа  X(1), стр. 67 – 78.

Поглавље у монографији међународног значаја

 1. Simeunović, V. &Milić. S.  (2017). Application of Data Mining in Predicting the Evaluation Preocess at Postsecondary Educational Establishments - RapidMiner//New Approaches to  Research Methodology in Education/ Opić, Siniša; Bognar, Branko; Ratković, Snežana (ed.). Faculty of Teacher Education, University of Zagreb. Srt. 79-109.

Координатор на међународним пројектима

 1. Дигитализација завичајне библиотеке у Бијељини. Финансијска подршка: УНДП, 2010. координатор
 2. Акциони план о енергетској одрживости општине Бијељина, (CovenantofMayor, Committedtolocalsustainableenergy). Финансијска подршка: Европска унија, 2011. координатор
 3. Пројекат интегрисаног локалног развоја. Финансијска подршка: УНДП, 2012.  Координатор.
 4. Енергетска независност кроз промоцију енергетске ефикасности и обновљивих извора. Финансијска подршка: ИПА, 2012. координатор
 5. Стратегија развоја општине Бијељина. Финансијска подршка: УНДП, 2014.  координатор.

Координатор на националним пројектима

 1. '' Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2010.
 2. Научно истраживачки пројекат: ''Модел информационих система за примјену кластер анализе у истраживању демографске старости становништва општина Републике Српске''. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2010.
 3. Демографски ресурси и организација образовног система Републике Српске. Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.
 4. Стратегија развоја социјалне заштите у општини Бијељина.
 5. Студија изводљивости за изгдрадњу болнице у Бијељини.
 6. Аутор 16 пројеката у општини Бијељина за социјално-развојни програм Владе Републике Српске.
 7. Учествовао у изради студије изводљивости за Пројекат система скупљања отпадних вода у оптшини Бијељина

Менторство докторске дисертације

 1. Сања Милић, Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса, Филозофски факултет Пале.
 2. Драгана Радивојевић,  Индивидуализација наставе познавања природе примјеном ОРС-а, Педагошки факултет у Бијељини, (коментор)

Главни и одговорни уредник водећег научног часописа националног значаја

Часопис ''Нова школа''. Издавач Педагошки факултет у Бијељини, Прва категорија према категоризацији Министарства науке и технологије РС.

Рецензент часописа са међународних листа:

American Journal of Software Engineering and Applications, ISSN Print: 2327-2473, ISSN Online: 2327-249X, Science Publish

Group.  http://membership.sciencepublishinggroup.com/vlado0602

Technical Gazette.ISSN 1330-3651 (Print), ISSN 1848-6339 (Online), UDC 62(05)=163.42=111, Impact Factor (2014): 0,579

др Владо Симеуновић
Датум и место рођења: 06.02.1962. Пожарница
Тел: +387 55 415 400 лок: 2938
е-mail: vlado.simeunovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 13.30 - 14.30 кабинет 38

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Владо Симеуновић

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!