др Ненад Сузић

Редовни професор

Образовање:

 • Доктор наука: примијењена педагогија, Филозофски факултет Универзитета у Београду (1995) – тема: „Особине наставника и однос ученика према настави“
 • Магистар: морално васпитање, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу (1983) – тема: „Ученик као субјект моралног формирања“
 • Дипломирао: педагогију и социологију на Филозофском факултету у Загребу (1976)

Звања:

 • 1996 – доцент – Филозофски факултет, Бања Лука
 • 2000 – ванредни професор – Филозофски факултет, Бања Лука
 • 2004 – редовни професор – Филозофски факултет, Бања Лука

Област научног истраживања:

 • Мотивација
 • Групна динамика
 • Примијењена педагогија (методика васпитног рада)
 • Футурологија

Пројекти:

 • Rukovodilac Unicefovog projekta "Interaktivno učenje"
 • Rukovodilac projekta "Interaktivno učenje učenja" koji finansira World Bank;

Предмети:

 • На основним студијама: Педагогија II; Социологија образовања; Методика васпитног рада.
 • Мастер студије: Учење учења; Футурологија.

Остале важне информације:

Страни језици: енглески, њемачки
Чланство у организацијама:

 • Члан САО – Српске академије образованја
 • Члан APA – Америчке психолошке асоцијације
 • Члан Руске академије социјалних и педагошких наука

Одабране референце:

Metodologija:

 • Сузић, Н. (2002). Мета-анализа у педагогији и социјалним наукама. Педагошка стварност, 1-2, 68–84. 

Stručni članak:

 • Сузић, Н. (2002). Утицај кооперативног учења на развој интерперсоналних спосо­бности и емоционалности. Образовна технологија бр. 1/2002, 1–14. 

Naučni rad:

 • Сузић, Н. (2002). Методика васпитног рада у разредној настави – циљеви ученика. Педагогија бр 3, стр. 85–98.

Stručni rad:

 • Suzić, N(2002). Efikasnost interaktivnog učenja u nastavi: еksperimen­tal­na provjera. Obrazovna tehnologija 2/2002, str. 13–45. 

Knjiga

 • Suzić, N. (2002). Emocije i ciljevi učenika i studenata, Banja Luka: TT-Centar.

Istraživanje:

 • Сузић, Н. (2002). Компетенције ученика за доношење одлука: социјално-емпатијска димензија. Београд: Настава и васпитање, бр. 4, стр. 324–339.

Originalni naučni rad:

 • Сузић, Н. (2003). Компетенције за XXI вијек. Васпитање и образовање бр. 1. Подгорица. стр. 11–32.

Pregledni  članak:

 • СузићН(2003). Ефикасна педагошка комуникација. Настава и васпитање, бр. 2-3, стр. 254–273.

Pregledni članak: 

 • СузићН(2003). Педагошка комуникација: нови појам у педагогији. Педагошка ствар­ност,  бр. 7-8, стр. 546–556.

Stručni članak:

 • Suzić N.. (2003). Promjene u sistemu obrazovanja: zablude i skretanja Obrazovnatehnologijabr. 1-2, str. 1–15.

Pregledni članak:

 • Сузић, Н. (2003). Појам и значај интерактивног учења. Настава бр. 1-2, стр. 33–51.

Rad na naučnom skupu 

 • Suzić, N. (2004). Softveri znanja i ljudski resursi. Misao – revija za obrazovanje i kulturu, br. 05 (463). str. 21–26. 

Pregledni članak:

 • Suzić, N. (2004). Naša škola u odnosu na kompetencije za XXI vijek. Pedagoška stvarnost br. 3-4. str. 173–193.

Originalni naučni rad:

 • Сузић, Н. (2004). Да ли можемо мотивисати ученике да памте бесмислене садржаје? Васпитање и образовање бр. 2, стр.. 43–63.

Originalni naučni rad:

 • Suzić, N. (2004). Uvođenje učenika u učenje učenja. Nastava i vaspitanje br. 1, str. 18–35.

Rasprava i članak:

 • Suzić, N. (2004). Moć, kompetencija i kooperacija u školi. Naša škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i pbrazovanja Sarajevo, br. 28, str. 17–28.

Naučni rad:

 • Suzić, N. (2004). Mjerenje emocionalne inteligencije. Obrazovna tehnologija br. 2, str. 18–27.

Stručni članak:

 • Сузић, Н. (2004). Усклађивање школских и нешколских циљева ученика. У зборнику: Усавршавање наставника – књига друга (стр. 237–249). Бијељина: Педагош­ки факултет. 

Stručni članak:

 • Сузић, Н. (2004). Доношење одлука у малим групама. У зборнику: Усавршавање наставника – књига друга (стр. 251–265). Бијељина: Педагошки факултет. 

Rad na naučnom skupu:

 • Сузић, Н. (2004). Футурологија образовања. У Зборнику: Југословенска педагогија друге половине 20. века (стр. 125–143). Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду.

Stručni članak:

 • Suzić, N. (2004). Učenje učenja putem interakcije. U knjizi: Interaktivno učenje IV – učenje učenja (str. 7–47). Banja Luka: TT-Centar.

Stručni članak:

 • Suzić, N. (2004). Kako podstaći učenje učenja u našim školama. U knjizi: Interaktivno učenje IV – učenje učenja (str. 7–47). Banja Luka: TT-Centar.

Pogledi i mišljenja:

 • СузићН. (2004). Стандарди коректног цитирања. Наша школа бр. 3-4, стр. 163–172.

Knjiga:

 • Suzić, N. (2005). PedagogijazaXXIvijek. Banja Luka: TT-Centar.

Knjiga:

 • Suzić, N. (2005). Karadžićevi plaćenici u pravosuđu Republike Srpske. Banja Luka: Bina.

Rasprava – članak:

 • Suzić, N. (2005). Kako podstaći učenje učenja u našim školama? Naša škola br. 31, Sarajevo, str. 25–43.

Stručni članak:

 • Сузић, Н. (2005). Интерактивна комуникација у универзитетској настави. У књизи: Д. Бранковић и сарадници: Иновације у универзитетској настави (стр. 115–137). Бања Лука: Фи­лозофски факултет.

Stručni članak:

 • Сузић, Н. (2005). Мотивација подстицањем у универзитетској настави. У књизи: Д. Бран­ковић и сарадници: Иновације у универзитетској настави, (стр. 139–171). Бања Лука: Фи­лозофски факултет.

Naučno-istraživački rad:

 •  Сузић, Н. (2005). Мотивација за академско постигнуће. Подгорица: Васпитање и образовање, часопис за педагошку теорију и праксу, бр. 3, стр. 59–74.

Stručni članak:

 • Сузић, Н. (2005). Рјешавање конфликата путем педагошке комуникације. У књизи: Тео­ријско-изведбени модели педагошких иновација (стр. 62–89). Бања Лука: Филозоф­ски факултет.

Stručni članak:

 • Suzić, N. (2005). Vještačka i prirodna inteligencija kao resursi. U zborniku: Tehnologija, informatika, obrazovanje  (str. 120–129). Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

Knjiga:

 • Suzić, N. (2005). Animiranje studenata u univerzitetskoj nastavi. Banja Luka: Fakultet poslovne ekonomije.

Knjiga:

 • Suzić, N. (2005). Riznica igara za učenje slova i brojki. Banja Luka: TT-Centar.

Stručni rad:

 • Сузић, Н. (2005). Емоционалне компетенције ученика. У зборнику: Променама до квалитета у раду школа – Зборник радова са научног скупа поводом 70 година од рођења Проф. др Младена Вилотијевића(стр. 446–464). Београд: Заједница учитељ­ских факултета Србије. 

Stručni rad:

 • Сузић, Н. (2005). Наставник као васпитач. У зборнику са међународног научног скупа Савремене концепције, схватања и иновативни поступци у васпитно-образовном и наставном раду и могућности примене у савременој школи (стр. 109–125). Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине.

Stručni rad:

 • Сузић, Н. (2006). Невербална педагошка комуникација. У зборнику: Развијање комуникационих компетенција (стр. 149–161). Јагодина: Педагошки факултет у Јагоди­ни и Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу.

Stručni rad:

 • Сузић, Н. (2006). Општи принципи васпитног рада. У књизи: Теоријско-методоло­шке основе грађанског васпитања (стр. 213–224). Приредио Б. Јовановић. Јагодина: Учитељски факултет у Јагодини.

Stručni rad: 

 • Сузић, Н. (2006). Радионице. У књизи: Теоријско-методолошке основе грађанског васпитања (стр. 387–408). Приредио Б. Јовановић. Јагодина: Учитељски факултет у Јагодини.

Posveta:

 • Сузић, Н. (2006). Великом учитељу с поштовањем. У књизи: Споменица Петра Мандића (стр. 333–341). Бања Лука: Академија наука и умјетности РС.

Stručni rad:

 • Suzić, N. (2006). Didaktika na razmeđu vijekova. Didaktički putokazi, časopis za nasta­vnu teoriju i praksu br. 39. 7-17.

Stručni rad:

 • Сузић, Н. (2006). Циљне оријентације у понашању ученика. Педагошка стварност бр.7–8, 525-544.

Izvorni naučni rad:

 • Сузић, Н. (2006). Тражење помоћи као когнитивна стратегија ученика. Настава и васпитање бр. 3, 239-257.

Analiza:

 • Сузић, Н. (2006). Унутрашња и вањска мотивација у школском постигнућу. Васпитање и образовање – часопис за педагошку теорију и праксу бр. 4, стр. 289–310.

Istraživanje:

 • Suzić, N. (2006). Strah od greške, defanzivni pesimizam i motivacija za školsko učenje. Naša škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 38, Sarajevo, str. 51–65.

Istraživanje:

 • Сузић, Н. (2006). Мјерење мотивације. Наша школа бр. 3-4, Бања Лука, стр. 88–121.

Knjiga:

 • Suzić, N. (2006). Poslovna kultura (drugo izdanje). Banja Luka: XBS.

Teorija:

 • Сузић, Н. (2006). Симедонија између културе и образовања. У зборнику: Култура и образовање (стр. 7–29). Бања Лука: Филозофски факултет.

Naučni rad:

 • Suzić, N. (2007). Faktorska analiza. Obrazovna tehnologija, br. 3, Beograd. 1–13.

Knjiga:

 • Сузић, Н., Мандић, П., Ђорђевић, Ји Матијевић, М(2007). Хрестоматија – иновације и примјена Пауер-поинта у настави. Бања Лука: XBS.

Izvorni naučni rad:

 • Сузић, Н. и Антић, Д. (2007). Афективни стилови у настави. Настава и васпитање, бр. 3, 227–243.

Istraživanje:

 • Suzić, N. (2007). Podrška i otpor bolonjskom procesu. Naša škola – časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 42. Sarajevo, str. 39–54.

Knjiga:

 • Suzić, N. (2007). Primijenjena pedagoška metodologija. Banja Luka: XBS.

Stručni rad:

 • СузићН. (2007). Невербална педагошка комуникација. У зборнику: Развијањекомуникационихкомпетенција(стр. 149–161). Јагодина: Педагошки факултет.

Knjiga: 

 • Suzić, N. (2008). Uvod u inkluziju. Banja Luka: XBS.

Istraživanje:

 • Suzić, N. (2008). Symhedonia a la diagnosi della qualità dell'insegnante in rapporto all'inclusione. L'integrazione scolastica e sociale (Trento) – Vol 7, 57–69.

Istraživanje:

 • Сузић, Н. (2008). Инклузија у очима наставника. Васпитање и образовање – часопис за педагошку теорију и праксу (Подгорица) бр. 1, 13–31.

Izvorni naučni rad:

 • Сузић, Н. (2008). Ефикасност наставника. Настава и васпитање бр. 3, стр. 377–394.

Naučni rad:

 • Suzić, N. (2008). Šta učenici žele postići školskom ocjenom. Obrazovna tehnologija br. 2/2008, str. 1–18.

Istraživanje:

 • Suzić, N. (2008). Kako adolescenti vrednuju svoje roditelje a kako roditelji sami sebe? Naša škola, časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 46/216, str. 25–34.

Teorijska projekcija:

 • Сузић, Н. (2008). Модел доживотног усавршавања и напредовања наставника. У зборнику Образовање и усавршавање наставника – облици и модели (стр. 43–58). Ужице: Учитељски факултет. 

Istraživanje:

 • Suzić, N. (2008). Can we motivate students to memorize sensless contents. U knjizi: A. Kozlowska, R. Kahn, B. Kožuh, A. Kingston, J. Mažgon (Eds.), The role of theory and research in educational practice (pp. 113–133). Grand Foks: University of North Dakota.

Istraživanje:

 • Suzić, N. (2008). Rani start kao civilizacijski izazov. U Zborniku radova drugog međunarodnog naučno-stručnog skupa "Studij razredne nastave u funkciji devetogodišnje osnovne škole" (str. 97–113). Zrnica: Pedagoški fakultet.

Teorijska nopservacija:

 • Сузић, Н. (2009). Школа будућности у огледалу XIX и XX вијека. У Зборнику радова са научног скупа "Будућа школа" (стр. 54–77). Београд: Српска акдемија обра­зовања. 

Izvorni naučni rad: 

 • Suzić, N. (2009). Kako učenici vrednuju školu i kako uče. U zborniku: Monografija međunarodnog znanstvenog skupa "Škola po mjeri" (str. 221–236). Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Teorija:

 • Сузић, Н. (2009). Форма и суштина болоњског процеса. Didaktički putokazi: časopis za nastavnu teoriju i praksu br. 50/09, str. 15–22.

Analitička opservacija prakse:

 • Сузић, Н. (2009). Социјално раслојавање: национално контрапродуктивна страте­гија. У Зборнику радова са међународног научног скупа на тему: „Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини“ (стр. 19–32). Бања Лука: Дефендологија – Центар за безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања.

Originalni naučni rad:

 • Сузић, Н. (2009). Синдром изгарања у професији наставника. Педагошка ствар­ност LV, 7-8, стр. 813–826. 

Rasprava/članak: 

 • Suzić, N. (2009). Predgovor. U zborniku Sekundardna analiza TIMSS 2007 u Bosni i Hercegovini (str. 5–21). Sarajevo: Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Analitička opservacija prakse:

 • Suzić, N. (2009). Kontekst izvođenja nastave. U zborniku Sekundardna analiza TIMSS 2007 u Bosni i Hercegovini (str. 51–73). Sarajevo: Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje.

Rasprava/članak:

 • Suzić, N. (2009). Koraci ka inkluzivnoj edukaciji u BiH. Naša škola: Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 50/220, 3–20.

Rasprava/članak: 

 • Suzić, N. (2009). Steps towards inclusive education. In D. Štefanc $ B. Harasimowicz. Social context of education (pp. 97–116). Ljubljana: Faculty of Arts.

Teorija:

 • СузићН. (2009). SWOT-анализа у функцији унапређења квалитета рада наставника. Наша школа бр. 1–2/2009, 41–68.

Teorija:

 • СузићН. (2009). Научна утемељеност реформских прмјена у систему васпитања и образовања. Наша школа бр. 3–4/2009, 69–93.

Teorija:

 • Suzić, N. (2010). Pedagoška futurologija i promjene u obrazovanju. U zborniku Парадигми сучасноï педагогики (str. 53–70). Горливка, Украïни: Министарство освити и науки.

Rasprava/članak: 

 • Suzić, N. (2010). Kako pridobiti narod. Argumenti: Časopis za društvena/politička pitanja br. 10. 19–30. 

Rasprava/članak: 

 • Сузић, Н. (2010). Извргнуће демократије. У зборнику Говор мржње (65–72). Бања Лука: Дефендологија, Центар за безбједносна, социолошка и криминолошка истражи­вања.

Istraživanje:

 • Šindić, A. i Suzić, N. (2010). Emocionalno opismenjavanje predšolskih otrok: prikaz eksperimentalnega raziskovanja. Mednarodna znanstvana konferenca Opismenjavanje učenk in učencev, pismenost mladih in odraslih – vprašanja, dileme, rešitve (str. 50–62). Žalec, Slovenija: Zveza društev pedagoških delavcev Slovenije.

Rasprava/članak: 

 • Suzić, N. (2010). Elementarna meta-analiza u pedagogiji. Naša škola: Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja br. 52/222, 3–18. 

Naučno pregledni rad:

 • Сузић, Н. (2010). Осам кључних компетенција за доживотно учење. Васпитање и обра­зовање – часопис за педагошку теорију и праксу бр. 3, 13–27.

Teorija:

 • Сузић, Н. (2010). Глобално насупрот националном васпитању: лажна дилема. У тематском зборнику Могућност националног васпитања у време глобализације (стр. 51–66). Врање: Учитељски факултет.

Teorija: 

 • Сузић, Н. (2010). Друштвени контекст и етичке претпоставке учења и развоја дјеце с посебним потребама. Годишњак учитељског факултета у Врању, Година прва. (стр. 25–47). Врање: Учитељски факултет.

Teorija:

 • Сузић, Н. (2010). Академски селф концепт и вршњачко насиље. У зборнику Вршњачко насиље: Приручник за школе, (стр. 5–25). Бања Лука: Филозофски факултет.

Teorija:

 • Сузић, Н. (2010). Како препознати жртве и насилнике у вршњачком насиљу. У зборнику Вршњачко насиље: Приручник за школе, (стр. 127–144). Бања Лука: Филозоф­ски факултет.

Teorija:

 • Сузић, Н. (2010). Педагошки утицаји породице на предшколско дијете. У зборнику Практикум школске и породичне педагогије (стр. 219–233). Јагодина: Педагошки
др Ненад Сузић
Датум и место рођења: 11. 10. 1950. Нови Град
Тел: +387 55 415 400 лок 2931; +387 65 538 500
е-mail: nenad_szc@yahoo.com
Термини консултација: понедјељак 11,00 - 12,00 у кабинету 31

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Ненад Сузић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!