др Вељко Брборић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор филолошких  наука: српски језик, Филолошки факултет Универзитета у Београду (2003) – тема: Правопис српског језика у наставној пракси

 • Магистар филолошких наука: српски језик, Филолошки факултет Универзитета у Београду (1994) – тема: Глаголска времена и начини у настави српскохрватског језика у вишим разредима основне школе (значење и употреба) Филолошки гакултет Универзитета у Београду (1993)

 • Дипломирани филолог -  професор српског језика и књижевности: Филолошки факултет Универзитета у Београду (1987) 

Звања:

 • 1987 – лектор за српски као страни језик  - Филолошки факултет, Београд

 • 1990 – асистент-приправник - Филолошки факултет, Београд

 • 1995 – асистент - Филолошки факултет, Београд

 • 2003 – доцент - Филолошки факултет, Београд

 • 2009 – доцент – Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Савремени српски језик и језичка култура
 • Методика наставе српског језика и књижевности
 • Правопис српског језика

Пројекти:

 • Био сарадник на пројекту Терминолошка стандардизација лингвистичког описа савременог српског језика (који је завршен), а сада је сарадник на пројекту Теоријско-методолошки оквир за модернизацију описа српског језика које финансира Министарство за науку Републике Србије. 
 • Објављује чланке, прилоге и приказе из методике наставе и  науке  о језику у тематским зборницима и нашим часописима  („Јужнословенски филолог”, „Ономатолошки прилози”, „Језик данас”, „Српски језик”, „Књижевност и језик”, „Свет речи”, „Зборник Матице српске за славистику” , „Начни састанак слависта у Вукове дане”, „Школски час“, „Даница“ ...).  Учествовао  на више научних и стручних скупова, од којих су неки међународног карактера.

Предмети:

Филолошки факултет у Београду

 • На основним студијама: Правопис српског језика, Увод у Методику,  Методика наставе језика, Методика наставе књижевности, Методичка пракса
 • Мастер студије: Методика језика и књижевности (спец. курс)
 • Докторске студије: Методичка истраживања у настави српског језика

Педагошки факултет у Бијељини

 • Српски језик, Култура говора, Развој говора,
 • Методика наставе српског  језика и књижевности

Остале важне информације:

Страни језици: руски и енглески (служи се)
Чланство у организацијама:

 • Управник Катедре за српски језик Филолошког факултета у Београду
 • Шеф Катедре за језике, књижевност и методике, Педагошки ф., у Бијељини
 • Заменик председника Управног одбора Вукове задужбине у Београду
 • Председник Савета за српски језик Вукове задужбине
 • Председник Комисије Скупштине Београда за област образовања
 • Подпредседник Друштва за српски језик и књижевност Србије
 • Члан Извршног одбора Друштва Свети Сава у Београду
 • Члан редакције часописа  „Књижевност и језик”.
 • Члан две комисије Одбора за стандардизацију српског језика (Комисија за праћење и истраживање правописне проблематике и  Комисија за стандардни језик у школству, администрацији, издаваштву и јавним гласилима).

Одабране референце:

Монографске публикације:

 • Правопис српског језика у наставној пракси. – Београд : Филолошки факултет, 2004. – 450 стр. – ISBN 86-80267-75-9.  

ЧЛАНЦИ:

 1. Анкета о правопису у школи // Књижевност и језик. – ISSN 0454-0689. –  XLVII, бр. 3–4 (2000), стр. 89–92.
 2. О Скерлићевој анкети у Српском књижевном гласнику // Јужнословенски филолог. – ISSN 0350-185X. – LV, 1–2 (2000),  стр. 149–156.
 3. Писање скраћеница код ученика основних и средњих школа // Књижевност и језик. – ISSN 0454-0689. – XLIX, бр. 1–2 (2002), стр. 55–69.
 4. Из историје српског правописа // Српски језик. – ISSN 0354-9259. – VIII, 1-2 (2003), стр. 597–615.
 5. О стандардизацији правописне терминологије / Милорад Дешић, Вељко Брборић // Научни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351-9066. – 32, 3 (2003), стр. 219–229.
 6. Пет правописних питања наставницима // Књижевност и језик. – ISSN 0454-0689. –  L, бр. 1–3   (2003), стр. 165–171.
 7. Из историје српског школства у деветнаестом веку // Школски час. – ISSN 0352-1338. –  Бр.  1 (2004), стр. 46–52.
 8. Интерпункцијска терминологија од Вука до данас // Начни састанак слависта        у Вукове дане. – ISSN 0351-9066. –  33, 3 (2004),  стр. 195–207.
 9. Наставна пракса и правопис српског језика // Књижевност и језик. – ISSN 0454-0689. – LI, бр.       3–4  (2004), стр. 385–397.
 10. Неке терминолошке дилеме код српске интерпункције // Начни састанак       слависта у Вукове дане. –  ISSN 0351-9066. – 34, 3 (2005),  стр. 253–262.
 11. О правописном раду Милана Петровића // Србистички прилози  : зборник у част професора Славку Вукомановића. –  Београд : Филолошки факултет, 2005.  – ISBN 86-80267-81-3 – Стр.  67–74.
 12. Уџбеници у светлу наставних планова и програма // Просветни преглед. –  ISSN 0033-1651. –  Бр. 2269 (2005), стр. 6–8.
 13. О правописном раду Милорада Дешића // Српски језик. – ISSN 0354-9259. – Год. 11, бр. 1/2 (2006), стр. 417–425.
 14. Правописне вежбе у настави // Књижевност и језик. – ISSN 0454-0689. – LIII, бр. 1–2 (2006),  стр.  135–145.
 15. Будућност српске интерпункцијске терминологије // Начни састанак       слависта у Вукове дане. – ISSN 0351-9066. –  35, 3 (2007), стр. 163-173.
 16. Место лексике у правописним речницима // Начни састанак слависта у Вукове  дане. – ISSN 0351-9066. – 36, 1 (2007), стр. 449-458.
 17. Српски језик као страни на Медицинском факултету у Београду //  Српски као страни језик у теорији и пракси. – Београд : Министарство просвете и спорта Републике Србије : Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2007. – ISBN 978-86-86419-21-7. – Стр. 287–295.
 18. Докуменат за сећање : Правила Друштва из 1953. године // Књижевност и језик. –  ISSN 0454-0689. – Год. 55, бр. 1/2 (2008), стр. 151–157.
 19. Надимци за жене у једном делу Херцеговине // Зборник радова Института за српски језик САНУ. 1. – Београд : Институт за српски језик САНУ, 2008. – ISBN 978-86-82873-21-1. – Стр. 129–139.
 20. О правопису у Босни и Херцеговини на прелазу из XIX у XX век //  Српски језик. – ISSN 0354-9259. – Год. 13, бр. 1/2 (2008), стр. 537–542.
 21. Скраћенице у правописним речницима српског језика // Начни састанак слависта у Вукове дане. – ISSN 0351-9066. –  37, 1 (2008),  стр. 327–337. 
 22. Српски правопис у двадесетом веку // Зборник Матице српске за славистику. – ISSN 0352-5007. – Бр. 73 (2008), стр. 43–55.
 23. Статус писма у нашим правописима и уставима // Свет речи. – ISSN 1450-6211. – Год. 12, бр. 25/26 (2008), стр. 50–53.
 24. Називи насељених места, њихови етници и ктетици у правописним речницима српског језика // Научни састанак слависта у  Вукове дане. – ISSN 0351-9066. – 38, 1 (2009), стр. 327–339. 
 25. О комбинованим и удвојеним интерпункцијским знацима и терминима помоћу којих се означавају // Научни састанак слависта у  Вукове дане. – ISSN 0351-9066. – 38, 3 (2009), стр. 91–101. 
 26. Буквари Стеве Чутурила на почетку XX века // Зборник радова: Буквари и букварска настава код Срба, Педагошки музеј. –  ISBN 978-86-82453-09-3. (2010) стр. 195–206.
 27. Неке дијалекатске особине говора Источне Херцеговине данас // Научни састанак слависта у  Вукове дане. – ISBN 978-86-86419-09-3. – 39, 1 (2010), стр. 457–464. 
 28. Црта и цртица – сличности и разлике // Научни састанак слависта у  Вукове дане. – ISBN 978-86-86419-96-5. – 39, 3 (2010), стр. 93–100. 
 29. Језичка култура и школска библиотека // Зборник радова: Школска библиотека и настава језика и књижевности, Филолошки факултет,  Београд. –  ISBN 978-86-86419-85-9. (2010) стр. 9–22.
 30. 51. Републички зимски семинар за наставнике и професоре српског језика и књижевности // Књижевност и језик. –  ISSN 0454-0689. – Год. 57, бр. 1/2 (2010), стр. 179–191.
 31. Језичка култура ученика, Даница – српски народни илустровани календар за годину 2011. ISSN 0354-4974. – Год. 18,  (2010), стр. 141–153.

СЕКУНДАРНО АУТОРСТВО:

 1. Тестови са пријемних испита из српског језика : 1995-2007. / приредили Душка Кликовац, Вељко Брборић. – 4. допуњено изд. – Београд : Филолошки факултет, Катедра за српски језик, 2008. –  251 стр. – ISBN 978-86-86419-41-5.
 2. Прилози језичком и књижевном образовању. предавања са семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности : 100 година друштва, (1910-2010) / Друштво за српски језик и књижевност Србије ; приредили Босиљка Милић, Вељко Брборић. – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2010. –  300 стр. – (Зборник ; 2). – ISBN 978-86-84885-39-7.
 3. Прилози језичком и књижевном образовању. предавања са семинара за наставнике и професоре српског језика и књижевности : 100 година друштва, (1910-2010) / Друштво за српски језик и књижевност Србије; приредили Босиљка Милић, Вељко Брборић. – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2010. –  348 стр. – (Зборник ; 3). – ISBN 978-86-84885-48-9.
др Вељко Брборић
Датум и место рођења: 19. 2. 1962. Љубиње
Тел: +387 55 415 400 лок 2943
е-mail: brboricv©eunet.rs
Термини консултација: петком 11,30 - 12,15 у кабинету 43

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Вељко Брборић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!