др Драгица Милинковић

Редовни професор

Образовање:

 • Доктор наука методике наставе математике: Геометријско моделовање проблемских задатака путем образовног софтвера, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2006).
 • Магистар методичких наука – методике наставе математике: Савремени приступ обради аритметичких модела проблемских задатака, Учитељски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2002).
 • Професор разредне наставе: Учитељски факултет Универзитета у Српском Сарајеву (1998).

Звања:

 • 2020 – редовни професор – Педагошки факултет, Бијељина
 • 2014 – ванредни професор – Педагошки факултет, Бијељина
 • 2009 – доцент – Педагошки факултет, Бијељина
 • 2004 – виши асистент – Педагошки факултет, Бијељина
 • 2000 – асистент – Учитељски факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Методика почетне наставе математике
 • Методика математичког моделовања
 • Математичко образовање базичног школског циклуса
 • Методика развоја елементарних математичких појмова
 • Математичко образовање у раном дјетињству

Пројекти:

 • Научни сарадник у пројекту Филозофског факултета Пале, којег суфинансира Министарство науке и технологије Републике Српске ”Савремени проблеми функционалне анализе и математичког учења”, у академској 2010/2011. години.
 • Члан научно-истраживачког тима, у својству истраживача, у пројекту Филозофског факултета Бања Лука, којег суфинансира Министарство науке и технологије Републике Српске бр.19/6-020/961-48/15 ”Савремени приступи у методици математичког образовања дјеце предшколског узраста”, у академској 2015/2016. години.

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

 • Члан Балканске асоцијације педагошких и других сродних факултета (2011);
 • Члан рецензентског савјета часописа за теорију и праксу савремене школе и предшколства, Нова школа, Педагошког факултета у Бијељини (2016);
 • Рецензент Zbornikа znanstvenih radova s Međunarodne znanstvene konferencije Globalne i lokalne perspektive pedagogije, Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2016);
 • Рецензент монографије Predškolsko vaspitanje pred izazovima savremenog doba / Predšolska vzgoja pred izzivi sodobnega časa, v okviru bilateralnega projekta med Republiko Bosno in Hercegovino in Republiko Slovenijo „Ohranjanje življenjskega okolja: vzgoja in izobraževanje v skupnosti“, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Pedagoška fakulteta Univerza na Primorskem (2019);
 • Предсједник Организационог одбора X научног скупа са међународним учешћем Наука и настава данас. Педагошки факултет у Бијељини (1. новембар 2019);
 • Члан Програмског одбора X научног скупа са међународним учешћем Наука и настава данас. Педагошки факултет у Бијељини (1. новембар 2019).

Предмети:

Педагошки факултет Бијељина

I циклус студија:

Студијски програм разредна настава

 • Методика наставе математике 1
 • Методика наставе математике 2
 • Методика математичког моделовања

Студијски програм предшколског васпитања и образовања

 • Методика развоја математичких способности у раном дјетињству
 • Методика елементарних математичких појмова
 • Математичко моделовање природне и друштвене средине

II циклус студија:

Студијски програм разредна настава

 • Савремена методика наставе математике 1
 • Савремена методика наставе математике 2

Студијски програм предшколско образовање

 • Математичке игре у раној доби 

Студијски програм информатика у образовању

 • Математичко моделовање примјеном ИТ

III циклус студија:

 • Савремени токови  методике разредне наставе математике

Филозофски факултет Пале (до 2017. године)

Студијски програм разредна настава

I циклус студија:

 • Методика наставе математике 2 (школски рад)
 • Методика математичког моделовања          

II циклус студија:

 • Савремена методика наставе математике 2 

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

Одабране референце:

Објављене научне књиге, уџбеници и практикуми

 1. Милинковић, Д. (2013). Методика математичког моделовања за разредну наставу, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 2. Милинковић, Д. (2013). Практикум из методике наставе математике, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 3. Пикула, М., Милинковић, Д. (2015). Методика почетне наставе математике, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 4. Милинковић, Д. (2017). Математичко моделовање на предшколском узрасту. У: Прибишев Белеслин, Т., Милинковић, Д., Шиндић, А. Три теоријска приступа методици математичког образовања у раном дјетињству. Бања Лука: Универзитет у Бањој Луци Филозофски факултет.
 5. Милинковић, Д. (2018). Практикум из методике наставе математике 1 и 2, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.

Објављени радови  у научним часописима и зборницима са рецензијом

 1. Милинковић, Д. (2003). Теоријске основе рјешавања проблема у почетној настави математике. Српска вила, бр. 17-2003, стр. 91- 98, Бијељина: Просвјета.
 2. Милинковић, Д. (2003). Моделски приступ диференцираној обради проблемских задатака. Норма, бр. 1-2003, стр. 143-153, Сомбор: Учитељски факултет.
 3. Милинковић, Д. (2003). Моделски приступ диференцираној обради аритметичких проблема. Значења, бр. 47-2003, стр. 265-279, Добој: Народна библиотека.
 4. Милинковић, Д. (2004). Теријске основе диференцираног моделовања и рјешавања математичких проблема. Значења, бр. 50-2004, стр. 133-139, Добој: Народна библиотека.
 5. Милинковић, Д. (2004). Савремени приступ обради аритметичких модела проблемских задатака. Српска вила, бр. 20-2004, стр. 172-184, Бијељина: Просвјета.
 6. Милинковић, Д. (2005). Диференцирање нивоа захтјева у почетној настави математике. Нова школа, бр. 1-2005, стр. 165-176, Бијељина: Педагошки факултет.
 7. Милинковић, Д. (2006). Моделовање и рјешавање проблемских задатака методом дужи. Нова школа, бр. 2-2006, стр. 176-183, Бијељина: Педагошки факултет.
 8. Милинковић, Д. (2006). Методички оквири диференцираног геометријског моделовања проблемских задатака. Радови Филозофског факултета, бр. 8-2006, стр. 189-200, Пале: Филозофски факултет.
 9. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д. (2006). Интерактивна настава различитих нивоа сложености. Радови Филозофског факултета, бр. 8-2006, стр. 293-308, Пале: Филозофски факултет.
 10. Милинковић, Д. (2006). Диференцирање и индивидуализовање почетне наставе математике. Нова школа, бр. 3-2006, стр. 126-140, Бијељина: Педагошки факултет.
 11. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д. (2006). Интерактивно учење у предметном подручју Моја околина. Нова школа, бр. 3-2006, стр. 208-222, Бијељина: Педагошки факултет.
 12. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д. (2006). Интерактивно учење у проблемској настави. Зборник радова, 7-2006, стр. 27-42, Ужице: Учитељски факултет.
 13. Милинковић, Д. (2007). Улога софтвера у настави математике. Значења, бр. 58/59-2007, стр. 357-366, Добој: Народна библиотека.
 14. Милинковић, Д. (2007). Моделовање и рјешавање проблемских задатака методом правоугаоника. Нова школа, бр. 4/5-2007, стр. 246-257, Бијељина: Педагошки факултет.
 15. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009). Моделовање проблемских задатака образовним софтвером. Зборник радова са научног скупа „Наука и настава на универзитету“, стр. 633-640, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 16. Милинковић, Д., Пикула, М. (2011). Образовни софтвер као перспектива учења путем рјешавања проблема. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 8-2011, стр. 100-111, Бијељина: Педагошки факултет.
 17. Милинковић, Д. (2011). Проблемска метода у предшколској математици. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 8-2011, стр. 167-175, Бијељина: Педагошки факултет.
 18. Милинковић, Д., Пикула, М. (2011). Моделовање проблемских задатака методом графова. Споменица академика Веселина Перића, стр. 563-573, Бања Лука: АНУРС.
 19. Милинковић, Д. (2011). Проблемски задаци у почетној настави математике. Наука и политика, природно-математичке науке, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 22 – 23. мај 2010.), књига 5, том 3, стр. 175-182, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 20. Милинковић, Д., Пикула, М., Скочајић, Д. (2011). Ставови наставника према образовном софтверу ”Геометријско моделовање проблемских задатака у почетној настави математике. ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК  ”УЧИТЕЉ У БАЛКАНСКИМ КУЛТУРАМА” - Међународни научни скуп, стр. 156–169, Врање: Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању.
 21. Милинковић, Д. (2012). Ефекти примјене диференцираних инструкција у рјешавању аритметичких проблема. Наука и идентитет, Прва математичка конференција Републике Српске, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 21 – 22. мај 2011.), књига 6, том 3, стр. 271-284, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 22. Милинковић, Д. (2012). Теоријски приступ геометријском моделовању проблемских задатака путем образовног софтвера. Посебна издања Научни скупови, књига 12 ”Методички аспекти наставе математике II”, стр. 379-390, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 23. Milinković, D. (2012). INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA. ”THEORY AND PRACTICE OF CONNECTING AND LEARNING PROCESS”, Proceedings, 171 - 184, Sombor: University of Novi Sad Faculty of Education in Sombor.
 24. Милинковић, Д. (2013). Интердисциплинарни проблемски приступ обради математичких садржаја у млађим разредима основне школе. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 11-2013, стр. 167-175, Бијељина: Педагошки факултет.
 25. Милинковић, Д., Пикула, М. (2013). Улога приче и слике у интегрисању почетне наставе математике и српског језика. ”Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса”, стр. 417-430, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 26. Милинковић, Д. (2013). Метода фокусног дијаграма у функцији развијања логичког мишљења и расуђивања. Норма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, бр. 1/2013, стр. 9-21, Сомбор: Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору.
 27. Милинковић, Д., Пикула, М. (2014). Проблеми наставе математике базичног школског циклуса. ”Настава и учење – савремени приступи и перспективе”, вол. 742, стр. 555-568, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 28. Милинковић, Д. (2014). Примјена метода математичког моделовања у почетној настави математике. Научни скуп ”Наука и глобализација”, Природно–математичке науке, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 17 – 19. мај 2013.), књига 8, том 3, вол. 467, стр. 91-102, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.
 29. Милинковић, Д. (2014). Проблемски задаци у функцији интеграције наставе математике у комбинованим одјељењима. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. IX (1), 2014, стр. 111-119, Бијељина: Педагошки факултет.
 30. Милинковић, Д., Пикула, М. (2015). Математички задаци у контексту евалуације ученичких постигнућа у разредној настави. ”Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада”, стр. 373-386, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 31. Милинковић, Д. (2015). Компетенције студената за математичко моделовање. Радови Филозофског факултета Природно-математичке науке, бр. 17-2015, стр. 9-25, Пале: Филозофски факултет.
 32. Милинковић, Д. (2015). Мјесто и улога контекстуалних проблема у реалистичком математичком образовању. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. X (2), стр. 8-24, Бијељина: Педагошки факултет.
 33. Милинковић, Д. (2016). Визуелизација у функцији развијања математичког мишљења. НАУЧНИ СКУП НАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 22–24. мај 2015.), књига 10, том 1, вол. 618, стр. 327-341, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.
 34. Opsenica, S., Milinković, D., Spasojević, P. (2016). Obilježja osnovne škole iz perspektive učenika. U  Jukić, K. Bogatić, S. Gazibara, S. Pejaković, S. Simel, A. Nagy Varga, V. Campbell-Barr (Ur.), Zbornik znanstvenih radova s Međunarodne znanstvene konferencije Globalne i lokalne perspektive pedagogije, str. 210-221, Osijek: Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 35. Милинковић, Д. (2016): Структурални елементи уџбеника математике у функцији развијања стваралачког мишљења. ”Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења”, стр. 389-404, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 36. Милинковић, Д., Бозало, Ј. (2016). Задаци у уџбеницима математике у функцији проблемске наставе. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. XI (1), 2016, стр. 139-155, Бијељина: Педагошки факултет.
 37. Ćurčić, M., Milinković, D. & Radivojević, D. (2017). The Effects of Integrating Mathematics and Science & Social Studies Teaching in Learning Mathematics (Eds.), Proceedings of INTCESS 2017 4th International Conference on Education and Social Sciences (pp. 575-584). Istanbul: OCERINT, International Organization Center of Academic Research. ISBN: 978-605-64453-9-2.
 38. Milinković, D., Opsenica, S. & Spasojević, P. (2017). Student Attitudes to the Teaching of Mathematics in the Republic of Srpska (Eds.), Proceedings of INTCESS 2017 4th International Conference on Education and Social Sciences (pp. 585-594). Istanbul: OCERINT, International Organization Center of Academic Research. ISBN: 978-605-64453-9-2.
 39. Ћурчић, М., Милинковић, Д., Петронић, С., Радивојевић, Д., Братић, Н. (2017).  СИЛИКАТНЕ АЛГЕ КАО БИОЛОШКИ ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РИЈЕКЕ САВЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ БРЧКО ДИСТРИКТА. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. XI (2), 2016, стр. 63-70, Бијељина: Педагошки факултет.
 40. Ćurčić, M., Milinković, D., Radivojević, D. (2017). THE EFFECTS OF INTEGRATING MATHEMATICS AND SCIENCE & SOCIAL STUDIES TEACHING IN LEARNING MATHEMATICS. International E-Journal of Advances in Education, 3 (7), 17-25. DOI: 10.18768/ijaedu.309745.
 41. Milinković, D., Opsenica, S., Spasojević, P. (2017). STUDENT ATTITUDES TO THE TEACHING OF MATHEMATICS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA. International E-Journal of Advances in Education, 3 (7), 37-46. DOI: 10.18768/ijaedu.309800.
 42. Зубац, М., Милинковић, Д., Пикула, М. (2017). КАКО ПОВЕЋАТИ МОТИВАЦИЈУ УЧЕНИКА ЗА УЧЕЊЕ У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. XII (1), 2017, стр. 24-37. DOI 10.7251/NSK.
 43. Будински, Н., Милинковић, Д. (2017). ОБРАДА МАТЕМАТИЧКИХ САДРЖАЈА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ МОДЕЛОВАЊЕМ РЕАЛНИХ СИТУАЦИЈА. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. XII (1), 2017, стр. 24-37. DOI 10.7251/NSK.
 44. Budinski, N., Milinkovic, D. (2017). TRANSITION FROM REALISTIC TO REAL WORLD PROBLEMS WITH THE USE OF TECHNOLOGY IN ELEMENTARY MATHEMATICAL EDUCATION. Acta Didactica Napocensia, Vol. 10, Number 1, 2017, 53-62.  ISSN 2065-1430.
 45. Milinkovic, D.,  Curcic, M. and Dumitraskovic, T. (2017). Mathematics Textbook Analysis in Terms of Support to Contextualized Teaching (Eds.), Abstracts & Proceedings of SOCIOINT 2017 - 4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities (pp. 585-594). Istanbul: OCERINT, International Organization Center of Academic Research.  ISBN: 978-605-82433-1-6.
 46. Ćurčić, M., Milinković, D. and Petrović-Tomanić, O. (2017). The species diversity of bacillariophyta in wells and other aquatic biotopes in Bosnia and Herzegovina”, International Journal of Development Research, 7, (07), 14076-14081. ISSN: 2230-9926.
 47. Ćurčić, M., Stanković, M., Milinković, D., Petrović-Tomanić, O. (2017). TAXONOMY AND ECOLOGY OF PHYTOCOENOTIC DIVERSITY OF THE GROMIŽELJ WETLAND AS A SPECIAL NATURE RESERVE. Archives for Technical Sciences, 17(1), 67-77. DOI: http://dx.doi.org/10.7251/afts.2017.0917.067C ISSN 1840-4855; e-ISSN 2233-0046
 48. Milinković, D., Ćurčić, M., Dumitrašković, T. (2017). MATHEMATICS TEXTBOOK ANALYSIS IN TERMS OF SUPPORT TO CONTEXTUALIZED TEACHING. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 3 (8), 329-337. DOI: 10.18769/ijasos.336540
 49. Милинковић, Д., Ћурчић, М. (2017). Уџбеник као културно потпорно средство учењу математике у природном и друштвеном контексту. ”Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења”, стр. 377-394, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу. ISBN 978-86-6191-046-3 УДК 371.3::51.
 50. Zubac, M., Milinković, D., Pikula, M. (2018) Suradničko učenje kao motivacija učenika za učenje matematike. Educa, časopis za obrazovanje, nauku i kulturu. Godina XI, broj 11, 349-353. ISSN: 2303-7342.
 51. Spasojević, P., Milinković, D., Opsenica, S. and Ćurčić, M. (2018) Rules and Limitations as a Pedagogical Problem of the Children Behavior Development in the Family and School. Open Journal of Social Sciences, Vol. 6 No. 5, 256-268. https://doi.org/10.4236/jss.2018.65019. ISSN Online: 2327-5960; ISSN Print: 2327-5952.
 52. Budinski, N., Milinković, D., Jovičić, M., Budinski-Simendić, J., Vukić, N. (2018). Primena matematičkog modelovanja u nastavi kao put u interdisciplinarno obrazovanje. „IKT U VASPITANJU I OBRAZOVANJU, SPORTU I MEDICINI“, Zbornik radova sa 10. međunarodne interdisciplinarne stručno-naučne konferencije „HORIZONTI(Subotica, 11-12. maj 2018.), str. 156-161. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera. ISBN 978-86-87893-38-2.
 53. Ćurčić, M., Milinković, D., Petrović-Tomanić, O., Đurić, D. (2018). Coenological similarities of diatoms in wells and in other water biotopes in Bosnia and Herzegovina. Archives for Technical Sciences, 18(1), 71-80. UDC 556.531.5:504.4(497.6); DOI: 10.7251/afts.2018.1018.071C;  ISSN 1840-4855; e-ISSN 2233-0046.
 54. Ćurčić, M., Milinković, D., Radivojevć, D. (2018). Educational Computer Software in the Function of Integrating and Individualization in Teaching of Mathematics and Knowledge of Nature. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(12), em1607; ISSN:1305-8223 (online); https://doi.org/10.29333/ejmste/93808.
 55. Милинковић, Д., Ћурчић, М. (2018). МОДЕЛОВАЊЕ САБИРАЊА И ОДУЗИМАЊА У МЛАЂИМ РАЗРЕДИМА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ. Научни скуп ”Језик, култура, образовање”, стр. 663–680. Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу. ISBN 978-86-6191-050-0 УДК 371.3::51
 56. Будински, Н., Милинковић, Д. (2018). МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. XIII (1), 2018, стр. 42-49. ДОИ 10.7251/NSK1801042B УДК 371.3::51-028.31.
 57. Зубац, М., Милинковић, Д.,  Богдановић Чурић, Ј. (2018). ОБЛИЦИ И НАЧИНИ РАДА МЕТОДЕ ИЛУСТРАТИВНИХ РАДОВА У НАСТАВИ МАТЕМАТИКЕ. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. XIII (1), 2018, стр. 30-41. ДОИ 10.7251/NSK1801030Z УДК 371.3::51.
 58. Milinković, D., Ćurčić, M. (2018). Mathematical Modelling of Natural and Social Context at Preschool Level of Education. Croatian Journal of Education, Vol. 20 No. Sp.Ed.3, 157-174.
 59. Ćurčić, M., Milinković, D., Radivojević, D. and Đurić, D. (2019). Vertical distribution of diatoms on mosses in wells of Bijeljina municipality in Bosnia and Herzegovina. Archives for Technical Sciences, 20(1), 53-64. UDK 539.163:582.325.23-119(497.6) DOI: 10.7251/afts.2019.1120.053C COBISS.RS-ID 8100376.
 60. Ћурчић, М., Милинковић, Д. и Радивојевић, Д. (2019). Интегрисање наставе математике и природе и друштва образовним софтвером. Зборник радова са међународног научног скупа "Наука, настава, учење - проблеми и перспективе", стр. 489-508. Ужице: Универзитет у Крагујевцу Педагошки факултет у Ужицу.  
 61. Budinski, N., Lavicza, Z., Fenyvesi, K. and Milinković, D. (2019). Developing Primary School Students’ Formal Geometric Definitions Knowledge by Connecting Origami and Technology. International Electronic Journal of Mathematics Education, 15(2), em0569. 

Објављена саопштења у зборницима саопштења са рецензијом

 1. Милинковић, Д. (2012). Интегративан приступ настави математике у Републици Српској. Научни скуп ”Повезивање наставних предмета и модели интегрисане наставе у основној школи” – зборник саопштења, Сомбор: Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору.
 2. Милинковић, Д. (2013). Примјена метода математичког моделовања у почетној настави математике. Научни скуп ”Наука и глобализација” – књига резимеа, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 3. Милинковић, Д. (2013). Реалистички приступ садржајима почетне наставе математике. Научни скуп ”Ка квалитетном базичном обрaзовању и васпитању –  стандарди и ефекти” резимеи, Београд: Учитељски факултет Универзитет у Београду.
 4. Milinković, D. (2014). Games in learning and teaching mathematics. MALT’ 14 CONFERENCE MULTI-DIMENSIONAL ASPECTS OF LEARNING AND TEACHING IN SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, Book of Abstracts, Sombor 3-4. October 2014. SOMBOR: UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF EDUCATION IN SOMBOR.
 5. Милинковић, Д. (2014). Моделовање једначина у млађим разредима основне школе. ЧЕТВРТА МАТЕМАТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, књига резимеа, 06-07. јун 2014. Требиње: Универзитет у Источном Сарајеву Факултет за производњу и менаџмент, Друштво математичара Републике Српске.  
 6. Милинковић, Д. (2014). Компетенције студената за математичко моделовање. НАУЧНИ СКУП ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА И ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА НА ПАЛАМА ”Наука и слобода” – књига резимеа, 16-18. мај 2014. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 7. Милинковић, Д. (2014). Уџбеник у функцији контекстуализације учења и поучавања математике. Методички аспекти наставе математике, зборник резимеа, III МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА МАТМ2014, 14-15. јун 2014. Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 8. Милинковић, Д. (2014). Мјесто и улога контекстуалних проблема у реалистичком математичком образовању. Зборник сажетака „СТАНДАРДИ И КРИТЕРИЈУМИ КВАЛИТЕТНОГ ОБРАЗОВАЊА И ШКОЛЕ БУДУЋНОСТИ“, V научни скуп са међународним учешћем, 14. новембар 2014, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 9. Милинковић, Д. (2015).  Визуелизација у функцији развијања математичког мишљења. НАУЧНИ СКУП НАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ - књига резимеа, 22-24. мај 2015. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 10. Milinković, D. (2015). Kognitivne dimenzije udžbenika početne nastave matematike. Fifth Mathematical Conference of the Republic of Srpska, book of abstracts, 05-06 june 2015, Trebinje: University of East Sarajevo, Mathematical Society of the Republic of Srpska.
 11. Милинковић, Д., Бозало, Ј. (2015). Задаци у уџбеницима математике у функцији проблемске наставе. Зборник сажетака „НАУКА И НАСТАВНА ПРАКСА“, VI научни скуп са међународним учешћем, 20. новембар 2015, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 12. Милинковић, Д. (2016). Моделовање сабирања и одузимања у скупу N и N0, ШЕСТА МАТЕМАТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, књига апстраката, 21-22. јун 2016. Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Друштво математичара Републике Српске.  
 13. Budinski, N., Milinković, D. (2016). Learning mathematics trough real life situation with use of educational software. Sixth Central and Eastern European Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education (CADGME 2016). Targu Mures: Sapientia Hungarian University of Transylvania, Department of Mathematics and Informatics.
 14. Милинковић, Д., Будински, Н. (2016). Обрада математичких садржаја у млађим разредима основне школе моделовањем реалних ситуација. Зборник сажетака са VII научног скупа са међународним учешћем „Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања“, 11. новембар 2016, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 15. Zubac, M., Milinković, D., Pikula, M. (2017). Cooperative Learning as Motivation of Students to Learn Mathematics. Book of Abstracts 1st International Conference on Education, (p. 120-121). 12-13 May 2017. Mostar: Faculty of Education „Džemal Bijedić“ University of Mostar. ISSN:2490-4066.
 16. Milinković, D., Budinski, N. (2017). THE IMPACT OF THE REAL LIFE CONTEXT ON LEARNING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL. Abstracts International Scientific Conference 2017. PROBLEMS AND DILEMMAS OF TEACHING AND LEARNING THEORY AND PRACTICE IN FORMAL EDUCATION, (p. 70, 218). May 26-27, 2017. Aranđelovac: Teacher Education Faculty University of Belgrade. ISBN:978-86-7849-240-2.
 17. Spasojević, P., Milinković, D., Opsenica, S., Ćurčić, M. (2017). RULES AND LIMITATIONS AS PEDAGOGICAL  PROBLEMS RELATED TO DEVELOPMENT OF CHILDREN’S BEHAVIOUR IN FAMILIES AND KINDERGARTENS. Abstracts International Scientific Conference 2017. PROBLEMS AND DILEMMAS OF TEACHING AND LEARNING THEORY AND PRACTICE IN FORMAL EDUCATION, (p. 54, 202). May 26-27, 2017. Aranđelovac: Teacher Education Faculty University of Belgrade. ISBN:978-86-7849-240-2.
 18. Milinković, D., Ćurčić, M. (2017). MATHEMATICAL MODELING OF NATURAL AND SOCIAL CONTEXT AT PRESCHOOL LEVEL OF EDUCATION, Abstract Book of 69th World Assembly and International Conference „Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future“, 19 – 24 June 2017 Croatia, Opatija.
 19. Будински, Н., Милинковић, Д. (2017). Ставови учитеља о обради математичких садржаја моделовањем реалних ситуација. Зборник апстраката са XXI научне конференције „Педагошка истраживања и школска пракса“ ОБРАЗОВНЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ, 20. октобар 2017. године. Београд: Институт за педагошка истраживања у Београду, Економски факултет Универзитета у Београду, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образованја и васпитања. ISBN:978-86-7447-134-0 (ИПИ).
 20. Милинковић, Д., Будински, Н. (2017). Мултидисциплинарни приступ разредној настави математике. Зборник сажетака са VIII научног скупа са међународним учешћем „Наука и настава данас“, 17. новембар 2017. Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина. ISBN: 978-99938-55-35-4.
 21. Милинковић, Д., Зубац, М. (2017). Начини рада и облици методе илустративних радова у настави математике. Зборник сажетака са VIII научног скупа са међународним учешћем „Наука и настава данас“, 17. новембар 2017. Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина. ISBN: 978-99938-55-35-4.
 22. Ćurčić, M., Milinković, D., Radivojević, D. (2018). AMBIENT LEARNING AS AN INTERDISCIPLINARY APPROACH. Abstracts International Scientific Conference 2018. MODERN APPROACHES TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND WORK OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS, (p. 92, 194). May 25, 2018. Beograd: Teacher Education Faculty University of Belgrade. ISBN: 978-86-7849-253-2.
 23. Ћурчић, М., Милинковић, Д., Радивојевћ, Д. (2018). Биолошки ритам и настава. Књига резимеа са III Дидактичке конференције „Предметне дидактике -Унапређење наставног 978-99938-55-52-1 процеса - Предности и изазови“, стр. 27. 16. 06 2018. године. Београд: Друштво предметних дидактичара Србије.УДК 371.3(048) 37.026. ISBN 978-86-918423-4-5.
 24. Milinković, D., Mitrović, S. (2018): Primjena računara u rješavanju matematičkih problema. Savremeni matematički problemi, Konferencija posvećena profesoru dr Milenku Pikuli, knjiga apstrakata, 12-13. oktobar 2018. Trebinje: Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Društvo matematičara Republike Srpske.
 25. Милинковић, Д., Митровић, С. (2018). Разломљено програмирање. Зборник сажетака са IX научног скупа са међународним учешћем „Наука и настава данас“, стр. 35–36. 30. новембар 2018. Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина. ISBN: 978-99938-55-47-7.
 26. Будински, Н., Милинковић, Д. (2018). Развијање алгоритамског размишљања код ученика млађих разреда основне школе кроз математичке задатке и реални контекст. Зборник сажетака са IX научног скупа са међународним учешћем „Наука и настава данас“, стр. 40. 30. новембар 2018. Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина. ISBN: 978-99938-55-47-7.
 27. Milinković, D., Mitrović, S. (2019). Efekti različitih metodičkih pristupa rješavanju sistema linearnih jednačina sa dvije nepoznate u diferenciranoj nastavi matematike. Zbornik sažetaka sa X naučnog skupa sa međunarodnim učešćem „Nauka i nastava danas“, str. 42 i 43. 01. novembar 2019. Bijeljina: Univerzitet u Istočnom Sarajevu Pedagoški fakultet Bijeljina. ISBN: 978-99938-55-52-1.

Саопштења на научним скуповима

 1. Милинковић, Д., Пикула, М. (2008). Моделовање проблемских задатака образовним софтвером, Научни скуп „Наука и настава на универзитету“, Пале: Филозофски факултет.
 2. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009). Моделовање проблемских задатака методом дужи путем образовног софтвера, 2. међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција, Суботица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.
 3. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009). Моделовање проблемских задатака методом графова, Научни скуп „Интердисциплинарност и јединство савремене науке“, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 4.  Милинковић, Д. (2010). Проблемски задаци у почетној настави математике, Научни скуп „Наука и политика“, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 5. Милинковић, Д., Пикула, М. (2010). Образовни софтвер као перспектива учења путем рјешавања проблема, Научни скуп ”Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 6. Милинковић, Д. (2010). Проблемска метода у предшколској математици, Научни скуп ”Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 7. Милинковић, Д., Пикула, М., Скочајић, Д. (2010). Ставови наставника према образовном софтверу ”Геометријско моделовање проблемских задатака у почетној настави математике”, Међународни научни скуп ”Учитељ у балканским културама”, Врање: Балканска асоцијација педагошких и сродних факултета, Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању.
 8. Милинковић, Д., Пикула, М. (2010). Образовање учитеља за савремени софтверски приступ почетној настави математике, Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети – КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ – ДЕТЕРМИНАНТЕ ДРУШТВЕНОГ ПРОГРЕСА (ДОСТИГНУЋА, ДОМЕТИ, ПЕРСПЕКТИВЕ), Бања Лука: Универзитет у Бањалуци Филозофски факултет Бањалука.
 9. Милинковић, Д. (2011). Теоријски приступ геометријском моделовању проблемских задатака путем образовног софтвера, ”Друга међународна конференција Методички аспекти наставе математике”, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу Педагошки факултет у Јагодини.
 10. Милинковић, Д. (2011). Ефекти примјене диференцираних инструкција у рјешавању аритметичких проблема, Научни скуп ”Наука и идентитет” и  Прва математичка конференција Републике Српске, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 11. Milinković, D., Pikula, M. (2011). Efikasnost grupnog modelovanja i rješavanja problemskih zadataka, The international scientific conference of the Balkan Association of Pedagogical and Related Faculties THE INITIAL TRAINING OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS (Ohrid, 29.IX 2011.), University ”Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski”.  
 12. Milinković, D., Pikula, M., Skočajić, D. (2011). EFFECTS OF APPLICATION OF GEOMETRIC METHODS IN MODELING PROBLEM TASKS, VI International Balkan Congress for Education and Science: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION (Ohrid, 29.IX – 1.X 2011.), Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje Republic of Macedonia.
 13. Скочајић, Д., Милинковић, Д., Пикула, М. (2012). Ефекти диференцираног приступа рјешавању проблемских задатака методом дужи и једначина, Научни скуп ”Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања”, Београд: Учитељски факултет Универзитет у Београду.
 14. Милинковић, Д. (2012). Интегративан приступ настави математике у Републици Српској, Међународна конференција ”Повезивање наставних предмета и модели интегрисане наставе у основној школи”, Сомбор: Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору.
 15. Милинковић, Д. (2012). Интердисциплинарни проблемски приступ обради математичких садржаја у млађим разредима основне школе, III научни скуп са међународним учешћем ”Савремена школа – изазови и дилеме”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 16. Милинковић, Д. (2013). Примјена метода математичког моделовања у почетној настави математике, Научни скуп ”Наука и глобализација”, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 17. Милинковић, Д. (2013). Реалистички приступ садржајима почетне наставе математике, Научни скуп ”Ка квалитетном базичном обрaзовању и васпитању –  стандарди и ефекти ”, Београд: Учитељски факултет Универзитет у Београду.
 18. Милинковић, Д., Лазић, Б. (2013). Моделовање разломака у разредној настави, Прва радионица о истраживању математичког образовања у нижим разредима основне школе, Бања Лука: Научно друштво математичара, Бијељина: Педагошки факултет.
 19. Милинковић, Д., Пикула, М. (2013). Улога приче и слике у интегрисању почетне наставе математике и српског језика, Научни скуп ”Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса”, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 20. Милинковић, Д. (2013). Проблемски задаци у функцији интеграције наставе математике у комбинованим одјељењима, IV научни скуп са међународним учешћем ”Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 21. Milinković, D. (2014). Games in learning and teaching mathematics. MALT’ 14 CONFERENCE MULTI-DIMENSIONAL ASPECTS OF LEARNING AND TEACHING IN SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, SOMBOR: UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF EDUCATION IN SOMBOR.
 22. Милинковић, Д. (2014). Моделовање једначина у млађим разредима основне школе. ЧЕТВРТА МАТЕМАТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Требиње: Универзитет у Источном Сарајеву Факултет за производњу и менаџмент, Друштво математичара Републике Српске.
 23.  Милинковић, Д. (2014). Компетенције студената за математичко моделовање. НАУЧНИ СКУП ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА И ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА НА ПАЛАМА ”Наука и слобода”, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 24. Милинковић, Д. (2014). Уџбеник у функцији контекстуализације учења и поучавања математике. Методички аспекти наставе математике, III МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА МАТМ2014, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 25. Милинковић, Д., Пикула, М. (2014). Проблеми наставе математике базичног школског циклуса. Научни скуп ”Настава и учење – савремени приступи и перспективе”, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 26. Милинковић, Д. (2014). Мјесто и улога контекстуалних проблема у реалистичком математичком образовању. V научни скуп са међународним учешћем ”Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 27. Милинковић, Д. (2015).  Визуелизација у функцији развијања математичког мишљења. НАУЧНИ СКУП НАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 28. Милинковић, Д. (2015). Когнитивне димензије уџбеника почетне наставе математике. ПЕТА МАТЕМАТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Требиње: Универзитет у Источном Сарајеву Факултет за производњу и менаџмент, Друштво математичара Републике Српске.
 29. Милинковић, Д., Пикула, М. (2015). Математички задаци у контексту евалуације ученичких постигнућа у разредној настави. Научни скуп ”Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада”, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 30. Милинковић, Д., Бозало, Ј. (2015). Задаци у уџбеницима математике у функцији проблемске наставе. VI научни скуп са међународним учешћем ”Наука и наставна пракса”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 31. Милинковић, Д. (2016). Моделовање сабирања и одузимања у скупу N и N0. ШЕСТА МАТЕМАТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Друштво математичара Републике Српске.  
 32. Budinski, N., Milinković, D. (2016). Learning mathematics trough real life situation with use of educational software. Sixth Central and Eastern European Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education (CADGME 2016), 7-10 September, 2016, Targu Mures, Romania: Sapientia Hungarian University of Transylvania, Department of Mathematics and Informatics.
 33. Opsenica, S., Milinković, D., Spasojević, P. (2016). Obilježja osnovne škole iz perspektive učenika. Međunarodna znanstvena konferencija „Globalne i lokalne perspektive pedagogije“, 27. – 28. listopada 2016, Osijek: Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 34. Милинковић, Д. (2016). Структурални елементи уџбеника математике у функцији развијања стваралачког мишљења. Међународни научни скуп „Уџбеник у функцији наставе и учења“, 4. новембар 2016. Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 35. Будински, Н., Милинковић, Д. (2016). Увођење појма функције кроз моделовање проблема у реалном контексту. Седми симпозијум „Математика и примене”, 04-05. новембар 2016, Београд: Математички факултет Универзитета у Београду и Српска академија наука и уметности.
 36. Милинковић, Д., Будински, Н. (2016). Обрада математичких садржаја у млађим разредима основне школе моделовањем реалних ситуација. VII научни скуп са међународним учешћем „Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања“, 11. новембар 2016, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 37. Ćurčić, M., Milinković, D. & Radivojević, D. (2017). The Effects of Integrating Mathematics and Science & Social Studies Teaching in Learning Mathematics. INTCESS 2017-4th International Conference on Education and Social Sciences, 6-8 February 2017, Istanbul, Turkey: OCERINT, International Organization Center of Academic Research.
 38. Milinković, D., Opsenica, S. & Spasojević, P. (2017). Student Attitudes to the Teaching of Mathematics in the Republic of Srpska. INTCESS 2017-4th International Conference on Education and Social Sciences, 6-8 February 2017, Istanbul, Turkey: OCERINT, International Organization Center of Academic Research.
 39. Zubac, M., Milinković, D., Pikula, M. (2017). Cooperative Learning as Motivation of Students to Learn Mathematics. 1st International Conference on Education, 12-13 May 2017. Mostar: Faculty of Education „Džemal Bijedić“ University of Mostar.
 40. Ћурчић, М., Милинковић, Д. (2017): Нумеричка анализа ценолошке сличности силикатних алги бунара са ђермом Семберије и водених биотопа у њиховом окружењу, Научни скуп „Наука и стварност“, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 41. Milinković, D., Budinski, N. (2017). THE IMPACT OF THE REAL LIFE CONTEXT ON LEARNING MATHEMATICS IN PRIMARY SCHOOL. International Scientific Conference 2017. PROBLEMS AND DILEMMAS OF TEACHING AND LEARNING THEORY AND PRACTICE IN FORMAL EDUCATION, May 26-27, 2017. Aranđelovac: Teacher Education Faculty University of Belgrade.
 42. Spasojević, P., Milinković, D., Opsenica, S., Ćurčić, M. (2017). RULES AND LIMITATIONS AS PEDAGOGICAL  PROBLEMS RELATED TO DEVELOPMENT OF CHILDREN’S BEHAVIOUR IN FAMILIES AND KINDERGARTENS. International Scientific Conference 2017. PROBLEMS AND DILEMMAS OF TEACHING AND LEARNING THEORY AND PRACTICE IN FORMAL EDUCATION, May 26-27, 2017. Aranđelovac: Teacher Education Faculty University of Belgrade.
 43. Milinković, D., Ćurčić, M. (2017): MATHEMATICAL MODELING OF NATURAL AND SOCIAL CONTEXT AT PRESCHOOL LEVEL OF EDUCATION, 69th World Assembly and International Conference „Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future“, 19 – 24 June 2017 Croatia, Opatija.
 44. Milinković, D., Ćurčić, M. & Dumitrašković, T.  (2017). Mathematics Textbook Analysis in Terms of Support to Contextualized Teaching, SOCIOINT 2017-4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 10-12 July, 2017 - DUBAI (UAE). OCERINT, International Organization Center of Academic Research.
 45. Будински, Н., Милинковић, Д. (2017). Ставови учитеља о обради математичких садржаја моделовањем реалних ситуација. XXI научна конференција „Педагошка истраживања и школска пракса“ ОБРАЗОВНЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ: ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ, 20. октобар 2017. године. Београд: Институт за педагошка истраживања у Београду, Економски факултет Универзитета у Београду, Завод за унапређивање образовања и васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања.
 46. Милинковић, Д., Ћурчић, М. (2017). Уџбеник као културно потпорно средство учењу математике у природном и друштвеном контексту. Међународни научни скуп ”Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења”, 3. новембар 2017. Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 47. Милинковић, Д., Будински, Н. (2017). Мултидисциплинарни приступ разредној настави математике. VIII научни скуп са међународним учешћем „Наука и настава данас“, 17. новембар 2017. Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 48. Милинковић, Д., Зубац, М. (2017). Начини рада и облици методе илустративних радова у настави математике. VIII научни скуп са међународним учешћем „Наука и настава данас“, 17. новембар 2017. Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 49. Budinski, N., Milinković, D., Jovičić, M., Budinski-Simendić, J., Vukić, N. (2018). Primena matematičkog modelovanja u nastavi kao put u interdisciplinarno obrazovanje. Međunarodna interdisciplinarna stručno-naučna konferencija HORIZONTI -  „IKT U VASPITANJU I OBRAZOVANJU, SPORTU I MEDICINI“, 11-12. maj 2018. Subotica: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera.
 50. Ćurčić, M., Milinković, D., Radivojević, D. (2018). AMBIENT LEARNING AS AN INTERDISCIPLINARY APPROACH. International Scientific Conference 2018. MODERN APPROACHES TO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND WORK OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS, May 25, 2018. Beograd: Teacher Education Faculty University of Belgrade.
 51. Ћурчић, М., Милинковић, Д., Радивојевћ, Д. (2018). Биолошки ритам и настава. III Дидактичка конференција „Предметне дидактике -Унапређење наставног процеса - Предности и изазови“, 16. 06 2018. године. Београд: Друштво предметних дидактичара Србије.
 52. Милинковић, Д., Ћурчић, М. (2018). Моделовање сабирања и одузимања у млађим разредима основне школе. Међународни научни скупЈезик, култура, образовање”, 2. новембар 2018. Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
др Драгица Милинковић
Датум и место рођења: 08.10.1962. Доње Црњелово, Бијељина
Тел: +387 55 415 400 лок: 2940;
е-mail: dragica.milinkovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: Ponedeljak 10,00 - 12,00; кабинет бр. 40

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Драгица Милинковић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!