др Миленко Ћурчић

Редовни професор

Образовање:

 • Доктор наука: Флористичко-еколошка истраживања Bacillariophyta у бунарима на подручју Семберије, Институт за ботанику Биолошког факултета Универзитета у Београду (1993)
 • Магистар: Флора Bacillariophyta бунара околине Бијељине, Природно-математички факултет Универзитета у Сарајеву (1985)
 • Дипломирани биолог: Природно-математички факултет Универзитета у Београду (1973)

Звања:

 • 1981 - асистент – Педагошка академија, Тузла
 • 1984 – предавач Више школе
 • 1987 – професор Више школе
 • 1994 – доцент Педагошког факултета у Бијељини
 • 2000 – ванредни професор Педагошког факултета у Бијељини
 • 2006 – редован професор Педагошког факултета у Бијељини

Област научног истраживања:

 • Биологија
 • Методика наставе природе и друштва

Предмети:

На основним студијама:

 • Методика наставe природе и друштва  1 и 2  (Студијски програм разредне наставе)
 • Биологија и екологија (Студијски програм разредне наставе)
 • Хигијена са здравственим васпитањем (Студијски програм за образовање васпитача и студијски програм разредне наставе)

Остале важне информације:

Страни језици: енглески, њемачки

Одабране референце:

 1. Јерковић, Л.: Ћурчић, М. (1987): Аn investigation of the diatoms attached to epilitic moss communities from wels of Bosnia and Herzegovina. – Пети Интернационални. Конгрес ботаничара, Берлин.
 2. Јерковић, Л.: Ћурчић, М. (1990): Flora of  Bacillariophyta from open drinking water wells in Yugoslavia. – Пети интернационални конгрес еколога, Јокохама, Јапан (аbstract).
 3. Ћурчић, М., Јерковић, Л. (1990): Bacillariophyta  околине рудника соли у Тузли. – Научни скуп „Популација, врста и биоценоза“, Сарајево.
 4. Ћурчић, М., Јерковић, Л. (1990): Bacillariophyta маховина сакупљених у шумама околине Тузле. - Научни скуп „Популација, врста и биоценоза“, Сарајево.
 5. Ћурчић, М., Јерковић, Л. (1990): Bacillariophyta извора и потока планине Мајевице. - Научни скуп „Популација, врста и биоценоза“, Сарајево.
 6. Омерагић, Н.,Ћурчић, М. (1988): Валоризација квалитета и воде ријеке Јале на основу еколошких показатеља. – Конгрес еколога Југославије, Охрид.
 7. Ћурчић, М. (1992): Епифитске Diatomophyceae и маховине у бунарима Семберије и њихов утицај на квалитет воде. – Конференција „Заштита вода 92“, Југословенско друштво заштите вода; 120-124, Суботица.
 8. Ћурчић, М. (1984): Дијатомеје ријеке Јале као индикатори квалитета воде. – Путокази, Тузла.
 9. Ћурчић, М. (1991): Bacillariophyta рудника соли „Тушањ“ у Тузли. – Збор. Рад. Пед. акад., Тузла.
 10. Ћурчић, М. (1996): Вертикална дистрибуција Bacillariophyta у отвореним буанрима Семберије. – Зборник сажетака Петог конгреса еколога, Југославије, Београд.
 11. Ћурчић, М. (1996): Аерофилне Bacillariophyta на бунарским маховинама Семберије. – Зборник сажетака Петог конгреса еколога Југославије, Београд.
 12. Ћурчић, М. (1997): Flora Bacillariophyta in the open drinking water wells on the localities of Semberija. – First Balkan Botanical Congress, Thessaloniki, Greece.
 13. Ћурчић, М. (1999): Валоризација квалитета воде ријеке Саве на локалитету Б.Рача на основу биолошких индикатора (Bacillariophyta). – Зборник радова „Заштита вода 99“, Соко Бања.
 14. Ћурчић, М. (2002): Артерски бунари у Семберији као ”станишта” Bacillariophyta, Зборник радова ”Вода 2002”, Врњачка Бања.
 15. Ћурчић, М. (2003): Критички осврт на биолошке садржаје у уџбеницима природе и друштва и познавања природе – саопштење, Научни скуп ”Универзитетска настава на почетку 21. вијека”, Дворови - Бијељина.
 16. Ћурчић, М. (2005): Наставни час природе и друштва у комбинованим одјељењима, Значења, бр. 51/2005, Добој.
 17. Ћурчић, М. (2005): Програмирана настава познавања природе, Нова школа, бр. 1/2005, Педагошки факултет, Бијељина.
 18. Ћурчић, М. (2006): Интерактивно учење у програмираној настави познавања природе, Нова школа, бр. 2/2006, Педагошки факултет, Бијељина.
 19. Ћурчић, М. (2006): Фенолошки аспект календара природе у нижим разредима основне школе, Нова школа, бр. 3/2006, Педагошки факултет, Бијељина.
 20. Ћурчић, М. ет ал. (2006): Интерактивно учење у предметном подручју Моја околина, Нова школа, бр. 3/2006, Педагошки факултет, Бијељина.
 21. Ћурчић, М. (2006): Начини распоређивања градива у настави природе и друштва, Радови Филозофског факултета у Источном Сарајеву, бр. 8/2006.
 22. Ћурчић, М. ет ал. (2006): Интерактивна настава различитих нивоа сложености, Радови Филозофског факултета у Источном Сарајеву, бр. 8/2006.
 23. Ћурчић, М. (2006): Интерактивно учење у програмираној настави природе и друштва, Норма, бр. 1/2006, Педагошки факултет, Сомбор. 
 24. Ћурчић, М. ет ал. (2008): Интерактивно учење у проблемској настави, Зборник радова Учитељског факултета у Ужицу.
 25. Ћурчић, М. (2009): Учитељски факултети у окружењу и Болоњски процес, Друга међународна интердисциплинарна научно – стручна конференција Суботица.
 26. Станковић, М. и Ћурчић, М. (2009): Резултати прелиминарних фаунистичко-флористичких истраживања локалитета Громижељ (Велино Село, Бијељина, РС-БИХ), Научни скуп, Зборник радова Филозофског факултета у Источном Сарајеву.
 27. Станковић, М. и Ћурчић, М. (2010): REVIEW SPECIES DIVERSITY SPECIAL NATURE RESERVE GROMIZELЈ, Међународни симпозиј у Бањи Јунаковић Апатин, Зборник радова.
 28. Ћурчић, М., Ждерић, М. (2000): Методика наставе природе и друштва. – Учитељски факултет Унуверзитета у Српском Сарајеву.
 29. Ћурчић, М., Новаковић, М., Пашалић, С. (2000): Познавање природе за четврти разред, Завод за издавање уџбеника Српско Сарајево.
 30. Ћурчић, М.,(2006): Методичка и организациона структура наставе природе и друштва, Завод за издавање уџбеника Источно Сарајево.
 31. Ћурчић, М.,(2011): Еколошки аспекти универзитетске наставе на очувању и заштити животне средине, пленарно излагање на II научном скупу, Педагошки факултет у Бијељини.
 32. Ћурчић, М.,(2013): Угроженост биодиверзитета на подручју будућег резервата природе "Громижељ" на територији општине Бијељина, IV научни скуп, Педагошки факултет у Бијељини.
др Миленко Ћурчић
Датум и место рођења: 26.11.1949. Велино Село, Бијељина
Тел: +387 55 415 400 лок: 2937
е-mail: milenko.curcic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: сриједа 9,00-11,00; кабинет 37

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Миленко Ћурчић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!