др Нина Милановић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, (2013) – Стилистика реда ријечи у стандардном српском језику
 • Магистар: синтакса и стилистика, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2008) - Синтаксостилеме реда ријечи у Ситничарници ‘Код срећне руке’ Горана Петровића
 • Професор српског језика и српске књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2002) – Антички мотиви у поезији Војислава Илића

Звања:

 • 2013 – доцент, Педагошки факултет, Бијељина

 • 2009 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина

 • 2005 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Синтакса
 • Стилистика

Пројекти:

 1. Унапређење почетног описмењавања у предшколском и раном школском узрасту, 2008, Педагошки факултет, Бијељина
 2. Језичка култура у језику медија, 2010, Филозофски факултет, Пале
 3. Језичке и стилске карактеристике текстова о великом рату, 2014, Aкадемија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука (финансира Министарство науке и технологије Републике Српске)

Учешће на семинару Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 13. VIII – 30. VIII, 2007.

Лектор научних публикација Правног факултета  и Факултета пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву

Предмети:

 • На основним студијама: Српски језик 1, 2; Култура говора; Лингвистичка стилистика, Функционална стилистика, Увод у општу лингвистику

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

 

Одабране референце:

 1. Нина Ћеклић (2007) - Антички мотиви у поезији Војислава Илића, Значењабр. 58\59, Добој, 2007,471–484.
 2. Нина Ћеклић (2008) - Тип кумулације са анафорским синсематичним супституентом, Радови Филозофског факултета, књ. 1, бр. 10, Пале, 2008, 195–203.
 3. Нина Ћеклић (2008) - Синтаксостилеме реда ријечи оформљене поступцима осамостаљивања претфокусном паузом, Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, год. V, бр.  1-2, Јагодина, 2008, 83–91.
 4. Нина Ћеклић (2008) - Стилске фигуре и тропи – критерији фигуративности, Календар Просвјета, Пале, 2009, 247–254.
 5. Нина Ћеклић (2009) -  Епизеуксичка и епаналептичка понављања у роману Ситничарница ‘Код срећне руке’Горана Петровића , Српска вила, бр. 29, Бијељина, 2009, 207–215.
 6. Нина Ћеклић (2009) - Поступци интензивирања везничко-интензификаторским конструкцијама у роману Ситничарници 'Код срећне руке' Горана Петровића, Радови Филозофског факултетабр. 12, Бања Лука, 2009, 33–40.
 7. Нина Ћеклић (2009) - Синтаксостилеме реда ријечи оформљене поступцима пермутације у роману Ситничарница “Код срећне руке” Горана Петровића, Српска вила, бр. 30, Бијељина, 2009, 208–215.
 8. Нина Ћеклић (2009) - Стилистички маркиране предикатске структуре у роману Пријатељи Слободана Селенића, Радови Филозофског факултета,, књ. 1, бр. 11, Пале, 2009, 237–249.
 9. Нина Ћеклић (2010) - Стилске особености романа Ситничарница 'Код срећне руке' Горана Петровића, Девета међународна конференција“Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”, Минск, 2010, 215–221.
 10. Нина Ћеклић (2010) – Сложени предикат у језику медија, Радови Филозофског факултета, књ. 1, бр. 12, Пале, 2010, 361-368.
 11. Нина Ћеклић (2011) – Типови стилистичке инверзије конгруентних атрибута у прозним дјелима српске књижевности 20. и 21. вијека, Српски језик, Студије српске и словенске, бр. 16, Београд, 2011, 219-229.
 12. Нина Ћеклић (2013) – Кумулацијске структуре и стилистика реда ријечи, Радови Филозофског факултета, књига 1, бр. 15, Пале, 2013, 161–181.
 13. Нина Ћеклић (2013) – Типови хијастичких структура у стандардном српском језику, Нова школа, бр. VIII (2), Бијељина, 2013, 67–75.
 14. Нина Ћеклић (2013) – Типови епизеуксичких и епаналептичких структура у савременом српском језику, Наш језик, књ. XLIV, св. 3–4, 2013, Институт за српски језик САНУ, Београд, 31–47.
 15. Нина Милановић (2014) – Нормативно-граматички и стилистички ред ријечи у језику штампе, Радови Филозофског факултета, књига 1/1, бр. 16, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2014, 169–196.
 16. Нина Милановић (2015) – Палилошка понављања и стилистика реда ријечи, V научни скуп „Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школа будућности“, Педагошки факултет, Бијељина, Нова школа, X/1, 2015, 50–66.
 17. Нина Ћеклић (2015) – Типови синтаксостилема реда ријечи оформљени употребом црте као постиницијалне паузе у роману „Топ је био врео“ Владимира Кецмановића, Зборник радова са научног скупа „Наука и слобода“ књига IX, 1/1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2015, 329–338.
 18. Нина Ћеклић (2015) – Информативна наглашеност синтаксичких чланова у иницијалној и финалној реченичној позицији, Српски језик, Студије српске и словенске, бр. 19, Београд, 2015, 649–667.
 19. Нина Милановић (2015) – Синтаксостилеме реда ријечи настале употребом везничко-интензификаторских конструкција у стандардном српском језику, Радови Филозофског факултета, књига 1/1, бр. 17, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2015, 351–362.
 20. Нина С. Милановић (2016) – Језичко-стилска обиљежја романа Краљ комараца Владимира Кракова, Српски језик, књижевност и уметност: зборник радова са међународног одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (23–25 2015), књига II, Rock'n'roll, Крагујевац, 2016, 135–145.
 21. Нина С. Милановић (2016) – Семантика лексема Гугл у роману Једро наде Николе Маловића, Књижевност и језик: часопис за српски језик и књижевност Србије, год. LXIII, бр. 3–4, Београд, 2016, 323–332.
др Нина Милановић
Датум и место рођења: 10. 1. 1980. Бихаћ
Тел: +387 55 415 400 лок 2924
е-mail: nina.ceklic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 12,00 - 14,00 у кабинету бр. 24

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Нина Милановић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!