др Нина Милановић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор филолошких наука, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, (2013) – Стилистика реда ријечи у стандардном српском језику
 • Магистар: синтакса и стилистика, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2008) - Синтаксостилеме реда ријечи у Ситничарници ‘Код срећне руке’ Горана Петровића
 • Професор српског језика и српске књижевности, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2002) – Антички мотиви у поезији Војислава Илића

Звања:

 • 2018 – ванредни професор, Педагошки факултет, Бијељина

 • 2013 – доцент, Педагошки факултет, Бијељина

 • 2009 - виши асистент, Педагошки факултет, Бијељина

 • 2005 - асистент, Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Синтакса
 • Стилистика

Пројекти:

 1. Унапређење почетног описмењавања у предшколском и раном школском узрасту, 2008, Педагошки факултет, Бијељина
 2. Језичка култура у језику медија, 2010, Филозофски факултет, Пале
 3. Језичке и стилске карактеристике текстова о великом рату, 2014, Aкадемија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука (финансира Министарство науке и технологије Републике Српске)

Учешће на семинару Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 13. VIII – 30. VIII, 2007.

Лектор научних публикација Правног факултета  и Факултета пословне економије Универзитета у Источном Сарајеву

Предмети:

 • На основним студијама: Српски језик 1, 2; Култура говора; Лингвистичка стилистика, Функционална стилистика, Увод у општу лингвистику

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

 

Одабране референце:

 1. Нина Ћеклић (2007) - Антички мотиви у поезији Војислава Илића, Значењабр. 58\59, Добој, 2007,471–484.
 2. Нина Ћеклић (2008) - Тип кумулације са анафорским синсематичним супституентом, Радови Филозофског факултета, књ. 1, бр. 10, Пале, 2008, 195–203.
 3. Нина Ћеклић (2008) - Синтаксостилеме реда ријечи оформљене поступцима осамостаљивања претфокусном паузом, Узданица, часопис за језик, књижевност и педагошке науке, год. V, бр.  1-2, Јагодина, 2008, 83–91.
 4. Нина Ћеклић (2008) - Стилске фигуре и тропи – критерији фигуративности, Календар Просвјета, Пале, 2009, 247–254.
 5. Нина Ћеклић (2009) -  Епизеуксичка и епаналептичка понављања у роману Ситничарница ‘Код срећне руке’Горана Петровића , Српска вила, бр. 29, Бијељина, 2009, 207–215.
 6. Нина Ћеклић (2009) - Поступци интензивирања везничко-интензификаторским конструкцијама у роману Ситничарници 'Код срећне руке' Горана Петровића, Радови Филозофског факултетабр. 12, Бања Лука, 2009, 33–40.
 7. Нина Ћеклић (2009) - Синтаксостилеме реда ријечи оформљене поступцима пермутације у роману Ситничарница “Код срећне руке” Горана Петровића, Српска вила, бр. 30, Бијељина, 2009, 208–215.
 8. Нина Ћеклић (2009) - Стилистички маркиране предикатске структуре у роману Пријатељи Слободана Селенића, Радови Филозофског факултета,, књ. 1, бр. 11, Пале, 2009, 237–249.
 9. Нина Ћеклић (2010) - Стилске особености романа Ситничарница 'Код срећне руке' Горана Петровића, Девета међународна конференција“Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай”, Минск, 2010, 215–221.
 10. Нина Ћеклић (2010) – Сложени предикат у језику медија, Радови Филозофског факултета, књ. 1, бр. 12, Пале, 2010, 361-368.
 11. Нина Ћеклић (2011) – Типови стилистичке инверзије конгруентних атрибута у прозним дјелима српске књижевности 20. и 21. вијека, Српски језик, Студије српске и словенске, бр. 16, Београд, 2011, 219-229.
 12. Нина Ћеклић (2013) – Кумулацијске структуре и стилистика реда ријечи, Радови Филозофског факултета, књига 1, бр. 15, Пале, 2013, 161–181.
 13. Нина Ћеклић (2013) – Типови хијастичких структура у стандардном српском језику, Нова школа, бр. VIII (2), Бијељина, 2013, 67–75.
 14. Нина Ћеклић (2013) – Типови епизеуксичких и епаналептичких структура у савременом српском језику, Наш језик, књ. XLIV, св. 3–4, 2013, Институт за српски језик САНУ, Београд, 31–47.
 15. Нина Милановић (2014) – Нормативно-граматички и стилистички ред ријечи у језику штампе, Радови Филозофског факултета, књига 1/1, бр. 16, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2014, 169–196.
 16. Нина Милановић (2015) – Палилошка понављања и стилистика реда ријечи, V научни скуп „Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школа будућности“, Педагошки факултет, Бијељина, Нова школа, X/1, 2015, 50–66.
 17. Нина Ћеклић (2015) – Типови синтаксостилема реда ријечи оформљени употребом црте као постиницијалне паузе у роману „Топ је био врео“ Владимира Кецмановића, Зборник радова са научног скупа „Наука и слобода“ књига IX, 1/1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет, Пале, 2015, 329–338.
 18. Нина Ћеклић (2015) – Информативна наглашеност синтаксичких чланова у иницијалној и финалној реченичној позицији, Српски језик, Студије српске и словенске, бр. 19, Београд, 2015, 649–667.
 19. Нина Милановић (2015) – Синтаксостилеме реда ријечи настале употребом везничко-интензификаторских конструкција у стандардном српском језику, Радови Филозофског факултета, књига 1/1, бр. 17, Универзитет у Источном Сарајеву, Пале, 2015, 351–362.
 20. Нина С. Милановић (2016) – Језичко-стилска обиљежја романа Краљ комараца Владимира Кракова, Српски језик, књижевност и уметност: зборник радова са међународног одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (23–25 2015), књига II, Rock'n'roll, Крагујевац, 2016, 135–145.
 21. Нина С. Милановић (2016) – Семантика лексема Гугл у роману Једро наде Николе Маловића, Књижевност и језик: часопис за српски језик и књижевност Србије, год. LXIII, бр. 3–4, Београд, 2016, 323–332.
 22. Нина Милановић (2016) – Синтаксостилеме реда ријечи настале декомпозицијом субординираног везника у стандардном српском језику, Нова школа, бр. XVII (2), Бијељина, 2016, 47–52.
 23. Нина Милановић (2016) – Фигура супстантиватика и ред ријечи у стандардном српском језику, Светът е слово, словото е свят, Сборник от юбилеината международна конференциа на Филологичесия факултет – 25 години Филология, Благоевград, Университетско издателство „Неофит Рилски“, 2016, 76–85.
 24. Нина С. Милановић (2017) – Вокативне форме обраћања или одјеци тишине у „Молитвама на језеру“ Св. Николаја Велимировића, Српски језик, књижевност и уметност: зборник радова са XI међународног скупа одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу (28–29 X 2016), књига II, Тишина, Крагујевац, 2017, 259–267.
 25. Нина С. Милановић (2017) – Типови инверзије реченичних конституената оформљени употребом црте као претфокусне паузе, НИСУН 6, Језик и књижевност у глобалном друштву, Тематски зборник радова са VI међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 6, II том, Ниш, 2017, 71–82.
 26. Нина С. Милановић (2018) – Тематско-рематске структуре у Андрићевим Знаковима поред пута, Значај српског језика за очување српског културног идентитета, I: Иво Андрић и српски језик (радови са научног скупа одржаног у Андрићграду 12–13. маја 2018), Андрићград, 2018, 283–300.

 

Монографија

 1. Нина Милановић (2017) – Огледи из синтаксостилистике, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево, 2017.

др Нина Милановић
Датум и место рођења: 10. 1. 1980. Бихаћ
Тел: +387 55 415 400 лок 2942
е-mail: nina.ceklic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 12,00 - 14,00 у кабинету бр. 42

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Нина Милановић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!