др Милена Ивановић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор књижевноисторијских наука (Методика наставе српког језика и књижевности), Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (2013) – тема: Свијет дјетињства у дјелу Иве Андрића (књижевно-методички аспект)
 • Магистар књижевноисторијских наука, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (2007) – тема: Типски јунаци у пјесмама Тешана Подруговића (с посебним методичким освртом)
 • Професор српског језика и српске књижевности,  Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале (2001) – тема: Алегоричне сатире Радоја Домановића

Звања:

 • 2002 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2008 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2014 – доцент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Методика наставе српског језика и књижевности
 • Књижевност за дјецу
 • Историја књижевности
 • Теорија књижевности

Предмети:

 • На основним студијама: Методика наставе српског језика и књижевности 1, Методика наставе српског језика и књижевности 2(школски рад), Методика развоја говора и писмености.

Остале важне информације:

Страни језици: њемачки, енглески
Дугогодишњи рад на мјесту лектора Новинске агенције „Срна“.

Учешће на семинарима за македонски језик, књижевност и културу у Охриду 2005. и 2007. године.

Главни и одговорни уредник Бијељинског методичког часописа.

Учешћа на научним скуповима:

1.Реферат: Настава књижевности у млађим разредима основнешколе између традиционалног и модерног,Четврти научни скуп са међународним учешћем „Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима“,  Педагошки факултет у Бијељини, 2013. године. 
2. Реферат: Чеховљева „Степа“ и Андрићева „Змија“ – човјек наспрам бескраја и безвремености, Научни скуп „Наука и евроинтеграције“, Филозофски факултет Пале, 2015. године.

Учешће на пројекту

Истраживач на пројекту: Идентификација даровитости путем процјене у млађим разредима основне школе. Носилац пројекта:
Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву, 2014.

Одабране референце:

 1. Ковачевић Милена (2008): Лик Грујице Новаковића у пјесмама Тешана Подруговића. Календар „Просвјета“ 2008, СПКД „Просвјета“,  Главни одбор Пале, стр.  137-140.  
 2. Ковачевић Милена (2008): Бошко Југовић – Подруговићев идеални јунак. Нова школа, година IV,  бр. 6, Педагошки факултет у Бијељини, стр.109-115.
 3. Ковачевић Милена (2008): Јунаштво Марка Краљевића у пјесмама Тешана Подруговића. Радови Филозофског факултета број 10,  књига 1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, стр. 165-177.
 4. Ковачевић Милена (2009): Милош Војиновић као историјска личност и јунак Тешана Подруговића. Календар „Просвјета“ 2009, СПКД „Просвјета“, Главни одбор Пале, стр. 300-309.
 5. Ковачевић Милена (2009): Лик Јована бећара  у пјесмама Тешана Подруговића, Радови Филозофског факултета број 11, књига 1, Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале, стр. 251-259.
 6. Ковачевић Милена (2009): Марко Краљевић као Подруговићев хумористички јунак. Српска вила, година XVI, бр. 29, Бијељина,  стр. 199-206.
 7. Ковачевић Милена (2009): Сатира Мртво море Радоја Домановића, Српска вила, година XVI, бр. 30, Бијељина, стр. 201-207.
 8. Ковачевић Милена (2009): Херојство и чојство Марка Краљевића. Радови бр. 2,Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, стр.95-103.
 9. Ковачевић М. (2010): Обрада пјесме Стари Вујадин помоћу доминантног књижевноглика” Нова школа, година V, број 7, Педагошки факултет Бијељина, стр. 214 – 223.
 10. Лаловић С, Ковачевић М. (2011): Средина и одрастање дјевојчица: Андрићева Роза иСамоковлијина Мирјама, Детињство. Часопис о књижевности за децу 2/2011 (XXXVII), Змајеве дечје игре, Нови Сад, стр. 117 – 125. http://www.komunikacija.org.rs
 11. Ковачевић М, Лаловић С, Крсмановић Д. (2013): Утицај средњошколског успјеха нарезултате теста из српског језика и књижевности у оквиру пријемног испита на Педагошком факултету у Бијељини, Методичка пракса број 1. Vol 13, година XIII, Београд, стр. 63 – 76.
 12. Ивановић М. (2013): Просторно-временски односи у Андрићевим приповијеткама задјецу, Узданица, год. X, бр. 2, стр. 51 – 61.
 13. Ивановић М. (2013): Лудизам као елеменат тумачења књижевности за дјецу, Нова школа, година VIII, број 11, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 309 – 320.
 14. Ивановић М. (2014):Свијет дјетињства између јаве и сна – Андрићеве приповијетке „Излет“ и „Екскурзија“,Зборник радова са V научног скупа младих филолога Србије„Савремена проучавања језика и књижевности”, година V, књ. 2  Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцустр. 131 – 140.
 15. Ивановић М. (2014): Андрићева приповијетка Деца“  у осмом разреду основне школе – изазов у стваралачкој настави књижевности, Иновације у настави бр1,  Учитељски факултет у Београду, 135 – 154.
 16. Ивановић М. (2014): Домановићева Данга – жиг на челутоталитарне државе, Зборник са Научног скупа „Наука и глобализација, књ. 8, том 1/2, Филозофски факултет на Палама, стр. 859 – 872.
 17. Ивановић М. (2014):  Игра у Андрићевим приповијеткама за дјецу, Књижевност за децу у науци и настави, посебна издања, научни скупови, књ. 18, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, стр. 233 – 239.
 18. Ивановић Ковачевић M. (2014): Андрићева збирка Деца“ – жанровско одређење и рецепција у основној школи, Радови Филозофског факултета бр. 16, књ. 1/2, Филозофски факултет Пале, стр. 635 – 651.
др Милена Ивановић
Датум и место рођења: 5. 1. 1972. Горње Село, Невесиње
Тел: +387 55 415 400 лок 2941
е-mail: milena.ivanovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак 10,00-12,00, кабинет бр. 41

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Милена Ивановић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!