др Драгана Радивојевић

Доцент

Образовање:

 • · Дотор методичких наука-методика наставе познавања природе и друштва: Индивидуализација наставе познавања природе примјеном образовног рачунарског софтвера, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2016).
 • · Магистар методичких наука-методика наставе познавања природе и друштва: Компаративна анализа индивидуализације наставе природе и друштва у сеоским и градским школама општине Бијељина, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2010).
 • · Дипломирани учитељ: Универзитет у Источном Сарајеву, Учитељски факултет у Бијељини (2000).

Звања:

 • · 2002 – асистент – Педагошки факултет, Бијељина.
 • · 2010 – виши асистент – Педагошки факултет, Бијељина.
 • · 2015 – виши асистент (реизбор)– Педагошки факултет, Бијељина.
 • · 2016 – доцент – Педагошки факултет, Бијељина.

Област научног истраживања:

· Методика наставе ПП и ПД и Методика упознавања околине

Предмети:

 • · На основним студијама: Методика наставе ПП и ПД I; Методика наставе ПП и ПД II (школски рад); Истраживачке активности упознавања околине; Методика упознавања околине.
 • · На мастер студијама: Савремена методика наставе ПиД 1; Савремена методика наставе ПиД 2.

Остале важне информације:

Страни језици: руски и енглески

Пројекти:

 1. Школа и развој компетенција, како учити и живјети с другим (Носилац пројекта: Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод Бањалука, Актив директора и основних школа Бијељина, Угљевик и Лопаре и OSCE Канцеларија у Бијељини).

Одабране референце:

Уџбеници  са рецензијом

 • Ћурчић, М, Пашалић, С., Радивојевић, Д. и Мандић, Р. (2018). Познавање природе за пети разред основне школе, Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Ћурчић, М, Пашалић, С., Радивојевић, Д. и Мандић, Р. (2018). Радна свеска за познавање природе за пети разред основне школе, Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Пашалић, С,   Радивојевић, Д. Станојловић С., (2019). Прирoда и друштво за 4. разред основне школе. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Станојловић С., Пашалић, С. и  Радивојевић, Д. (2019). Радна свеска Прирoда и друштво за 4. разред основне школе. Источно Сарајево: Завод за уџбенике и наставна средства.

Чланци објављени у часописима и зборницима са рецензијом:

 • Радивојевић, Д. (2007). Интерактивно учење у егземпларној настави познавања природе, Нова школа, бр. 4-5, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 235 – 245.
 • Radivojević, D. (2011). Oblici individualizacije nastave prirode i društva, Нова школа, год. VI, бр. 8, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 187 – 197.
 • Радивојевић, Д. (2012). Наставник као персонализујући фактор успјешне индивидуализације наставе природе и друштва, Нова школа, год. VII, бр. 9/10, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 173 – 186.
 • Радивојевић, Д. (2012). Индивидуализација наставе природе и друштва примјеном проблемске наставе, Узданица, год. IX, бр. 2, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, стр. 175 – 185.
 • Радивојевић, Д. (2013). Ставови и мишљења просвјетних радника о примјени образовног рачунарског софтвера у настави природе и друштва, Нова школа, год.VIII, бр. 11, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 141 – 160.
 • Radivojević, D. (2013). Multimedijalne mape uma kao inovativni model rada u nastavi prirode i društva. Zbornik radova naučno–stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju“ (str. 420 – 428). Fakultet tehničkih nauka u Čačku.
 • Радивојевић, Д. (2014). Програмирана настава подржана образовним рачунарским софтвером у функцији индивидуализације наставе природе и друштва, Методичка пракса, бр.1/2014, Учитељски факултет у Врању и „Школcка књига“ ДОО у Београду, стр. 5 – 14.
 • Радивојевић, Д. (2014). Важни аспекти практичне оспособљености студената разредне наставе за реализацију наставе природе и друштва, Нова школа, вол. IX (1), Педагошки факултет у Бијељини, стр. 42 – 52.
 •  Радивојевић, Д. (2014). Диференцирање и индивидуализовање наставе природе и друштва, Српска вила, бр. 40/2014 стр. 267 – 279. Бијељина: Просвјета.
 • Радивојевић, Д. (2014). Модели активног учења у диференцираној и индивидуализованој настави природе и друштва, Нова школа, вол. IX (2), Бијељина: Педагошки факултет, стр. 91 – 106.
 • Радивојевић, Д. (2016). Учење путем откривања (открића) у настави природе и друштва. Бијељински методички часопис, вол.3, Бијељина: Педагошки факултет, стр. 15 – 23.
 • Радивојевић, Д. (2016). Образовни рачунарски софтвер у настави природе и друштва. Бијељински методички часопис, вол. 3, Бијељина: Педагошки факултет, стр. 24 – 30.
 • Радивојевић, Д. и Јелић, М. (2016). Изванучионичка настава у настави природе и друштва. Нова школа, број XI (1), Бијељина: Педагошки факултет, стр. 235-250.
 • Ћурчић, М., Милинковић, Д., Петронић, С., Радивојевић, Д. и Братић, Н. (2016). Силикатне алге као биолошки индикатори квалитета воде ријеке Саве на локалитету Брчко дистрикта, Нова школа, број XI (2), Бијељина: Педагошки факултет, стр. 63-70.
 • Ćurčić, M., Milinković, D. and Radivojević, D . (2017). The effects of integrating mathematics and science & social studies teaching in learning mathematics. International E-Journal of Advances in Education, 3 (7), 17-25.
 • Ćurčić, M., Milinković, D. and Radivojević, D. (2017). Educational Computer Software in the Function of Integrating and Individualization in Teaching of Mathematics and Knowledge of Nature.  EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education,  14(12), London: MODESTUM, 1-15. 
 • Ćurčić, M., Milinković, D. and Radivojević, D . (2017). The effects of integrating mathematics and science & social studies teaching in learning mathematics. Proceedings of INTCESS 2017 4th International Conference on Education and Social Sciences 6-8 February 2017- Istanbul, Turkey,  575 – 584.  
 • Радивојевић, Д. (2018). Ставови просвјетних радника о софтверском облику индивидуализације у функцији учења познавања природе ,  Нова школа број XIII (1), Бијељина:  Педагошки факултет, стр. 50-62. 
 • Радивојевић, Д. и Вуковић, Н. (2019). Ставови и мишљења ученика ромске популације о употреби мултимедија приликом усвајања садржаја природе и друштва у дневном центру Отахарин у Бијељини. Бијељински методички часопис вол. 6, Бијељина: Педагошки факултет. стр. 1 - 10.
 • Ћурчић, М., Милинковић, Д. и Радивојевић, Д. (2019). Интегрисање наставе математике и природе и друштва образовним софтвером. Зборник радова са међународног научног скупа "Наука, настава, учење - проблеми и перспективе" одржаног 25.10. 2019., Педагошки факултет, Ужице,  стр. 489-508.
 • Ćurčić, M., Milinković, D., Radivojević, D. and Đurić, D. (2019). Vertical Distribution of Diatoms on Mosses in Wells of Bijeljina Municipality in Bosnia and Herzegovina, Archives for Technical Science.  Bijeljina, Technical Institute of  Bijeljina, 53 - 64.

Објављена саопштења у зборницима резимеа са рецензијом:

 • Радивојевић, Д. (2016). Ставови и мишљења ученика о софтверском облику индивидуализације у настави познавања природе, Зборник сажетака са VII научног скупа са међународним учешћем Научно-технолошке и друштвeне промјене и  њихов утицај на систем образовања и васпитања, Бијељина: Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 37  
 • Радивојевић, Д. (2017). Ставови просвјетних радника о софтверском облику  индивидуализације у функцији учења познавања природе, Зборник сажетака са VIII научног скупа са међународним учешћем „Наука и настава данас“, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 39-40. 
 • Ćurčić, M., Milinković, D. and Radivojević, D. (2018). Ambient learning as an interdisciplinary approach. Зборник резимеа са међународног научног скупа „Савремени приступ професионалном развоју и раду васпитача и учитеља“, Учитељски факултет Универзитета у Београду, стр.194.  
 • Ћурчић, М., Милинковић, Д. и Радивојевић, Д. (2018). Биолошки ритам и настава. Књига резимеа са III Конференцијe предметних дидактичара Србије "Унапређење наставног процеса - предности и изазови", Београд: Друштво предметних дидактичара Србије,   стр. 27.
 • Радивојевић, Д. (2018). Програмска концепција еколошких садржаја у настави природе и друштва у функцији одрживог развоја. Зборник сажетака са IX научног скупа са међународним учешћем „Наука и настава данас“, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 39-40. 
 • Радивојевић, Д. (2019). Улога истраживачког рада ученика у реализацији наставе природе и друштва (The Role of Student Research Work in the Realization of Nature and Society Teaching) Зборник резимеа са X научног скупа са међународним учешћем „Наука и настава данас“,  Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву, стр. 44-45.

Саопштења на научним скуповима и конференцијама:

 • Радивојевић, Д. (2010). Облици индивидуализације наставе природе и друштва, I научни скуп са међународним учешћем „Стања и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању“, Педагошки факултет у Бијељини, 12.11.2010.
 • Радивојевић, Д. (2011). Наставник као персонализујући фактор успјешне индивидуализације наставе природе и друштва, II научни скуп са међународним учешћем „Развој и јачање компетенција у образовању – приоритет за бржи друштвени напредак“, Педагошки факултет у Бијељини, 18.11.2011.
 • Радивојевић, Д. (2012). Ставови и мишљења просвјетних радника о примјени образовног рачунарског софтвера у настави природе и друштва, III научни скуп са међународним учешћем „Савремена школа – изазови и дилеме“, Педагошки факултет у Бијељини, 9. 11.2012.
 • Радивојевић, Д. (2013). Мултимедијалне мапе ума као иновативни модел рада у настави природе и друштва, Национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, Факултет техничких наука у Чачку, 20.9 – 22.9.2013.
 • Радивојевић, Д. (2013). Важни аспекти практичне оспособљености студената разредне наставе за реализацију наставе природе и друштва, IV научни скуп са међународним учешћем "Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима", Педагошки факултет у Бијељини, 15. 11.2013.
 • Радивојевић, Д. (2014). Модели активног учења у диференцираној и индивидуализованој настави природе и друштва, V научни скуп са међународним учешћем "Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности", Педагошки факултет у Бијељини, 14.11.2014.
 • Радивојевић, Д. (2014). Изванучионичка настава у настави природе и друштва, VI научни скуп са међународним учешћем „Наука и наставна пракса“, Педагошки факултет у Бијељини, 20.11.2015.
 • Радивојевић, Д. (2016). Ставови и мишљења ученика о софтверском облику индивидуализације у настави познавања природе, VII научни скуп са међународним учешћем, „Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања”, Педагошки факултет у Бијељини, 11.11.2016.
 • Радивојевић, Д. (2017). Ставови просвјетних радника о софтверском облику индивидуализације у функцији учења познавања природе, VIII научни скуп са међународним учешћем, "Наука и настава данас", Педагошки факултет Бијељина, 17.11.2017.
 • Ћурчић, М., Милинковић, Д. и Радивојевић, Д. (2018). Амбијентално учење у функцији интердисциплинарног приступа, Учитељски факултет Београд, 25.5.2018.
 • Радивојевић Д. (2018). Програмска концепција еколошких садржаја у настави природе и друштва у функцији одрживог развоја,  IX научни скуп са међународним учешћем "Наука и настава данас" 30.11.2018.
 • Ћурчић, М., Милинковић, Д. и Радивојевић, Д. (2019). Интегрисање наставе математике и природе и друштва образовним софтвером, Међународни научни скуп "Наука, настава, учење" Педагошки факултет у Ужицу, 25.10.2019.
 • Радивојевић, Д. (2019). Улога истраживачког рада ученика у реализацији наставе природе и друштва. X  научни скуп са међународним учешћем "Наука и настава данас" 1.11.2019. 
др Драгана Радивојевић
Датум и место рођења: 21. 11. 1976. Бијељина
Тел: +387 55 415 400 лок 2934
е-mail: dragana.radivojevic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: уторак 9,00-11,00 у кабинету бр. 34

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Драгана Радивојевић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!