др Марица Травар

Доцент

Образовање:

 

 • Доктор педагошких наука: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2016) – Континуитет учења и развоја дјеце у предшколској и млађој школској доби
 • Магистар педагошких наука: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2013) – Предшколска дјеца и њихово окружење у свјетлу услова и могућности за рано учење
 • Дипломирани педагог: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2009) – Тип породице у којој дјеца одрастају и њихова склоност ка агресивном понашању у школи

Звања:

 • 2010 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2014 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2017 - доцент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Примијењена педагогија

Предмети:

 • Предмети:

 • На основним студијама: Предшколска педагогија,  Школска и породична педагогија и Породична педагогија
 • На мастер студију: Савремени приступи и концепције у предшколском васпитању и образовању

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

Чланство у организацијама:

Члан организационог одбора удружења „Породични круг“ Бијељина

Рецензент у научним часописима:

Бијељински методички часопис

"Нова школа часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства"

"Наша школа - часопис за теорију и праксу васпитања и образовања"

Пројекти:

 • Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске“. Носилац пројекта: Педагошки факултет Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2011.
 • Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Пројекција развоја младе (школске) популације РС из демографске перспективе“. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске,  2012.
 • Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем процјене“. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.
 • Истраживач сарадник. Научно-истраживачки пројекат: „Планирање породице и популациона едукација као модел демографског опоравка Републике Српске“. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2015.

Одабране референце:

Списак објављених радова:

 1. Спасојевић, П. и Цвјетковић, М. (2010). Педагошке импикације злостављања дјеце и насиља у породици. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 7, стр.124-137.
 2. Спасојевић, П., Цвјетковић, М. и Спасојевић, В. (2013). Савремена основна школа између друштвених очекивања и реалности кризе теорије и праксе васпитања и образовања. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 11, стр. 210-230.
 3. Спасојевић, П., Јефтовић, М. и Цвјетковић, М. (2013). Рано учење као најактуелнији изазов савремене педагогије. У зборнику „Наука и традиција“(стр.597-612). Пале: Филозофски факултет.
 4. Спасојевић, П., Опсеница, С., Цвјетковић, М. и Миљеновић, С. (2013). Образујемо ли васпитаче за будућност? У зборнику радова са I стручно-научне конференције БАПТА „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама“(стр. 9-18). Бијељина: Балкански савез удружења васпитача БАПТА.
 5. Спасојевић, П., Јефтовић, М. и Цвјетковић, М. (2013). Компетенције васпитача и њихов професионални развој у функцији унапређивања квалитета рада у дјечијим вртићима. У зборнику радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић (стр. 59-72)
 6. Спасојевић, П., Цвјетковић, М. и  Мојић, Д. (2013). Холистички програми раног учења у вртићу у контексту најбитнијих обиљежја функционалног тимског планирања. У Зборнику радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту „Холистички приступи у образовању“(стр. 295-316)
 7. Спасојевић, П. и Цвјетковић, М. (2013). О потреби конституисања Методике предшколског васпитања и образовања засноване на холизму. У Зборнику радова Високе школе за васпитаче струковних студија Алексинац са деветог симпозијума "Васпитач у XXI веку" (стр. 65-78)
 8. Цвјетковић, М. (2014). Значај научних открића у неурофизиологији за педагошки контекст раног учења и развоја. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 9, стр.51-61.
 9. Цвјетковић, М., Спасојевић, П. и Јефтовић, М. (2014). Развојна постигнућа дјеце старијег предшколског узраста у искуствима из примјене холистичког програма раног учења. У Зборнику рдова са II научно-стручне конференције БАПТА „Предшколство између традиције и реформи“(стр.79-88)
 10. Цвјетковић, М. и Јефтовић. М. (2014). Вјерују ли родитељи у моћ и користи од раног учења? У Зборнику радова Филозофског факултета у Нишу „Савремене парадигме у науци и научној фантастици“(стр. 171-185)
 11. Спасојевић,  П., Травар, М. и Јефтовић М. (2014). Најбитнија методичка питања организације и планирања непосредног васпитно-образовног рада са дјецом вртићког узраста. Методичка пракса, часопис за наставу и учење бр. 3, стр. 233-244.
 12. Станоловић, С. и Травар, М. (2014). Породична педагогија Практикум, Лакташи: Графомарк
 13. Росић, М. и Травар, М. (2015). Квалитет живота особа трећег животног доба и њихов положај у породици и друштву. Методичка пракса, часопис за наставу и учење бр.1/2, стр.27-38.
 14. Самарџић, М. и Травар М. (2016). Компетенције васпитача за сарадњу са родитељима. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, Вол. XI (1), стр.156-168.
 15. Самарџић, М. и Травар М. (2016). Простор слободе дјетета у планирању васпитно-образовног рада у вртићу. Радови Филозофског факултета Пале 17, филозофске науке, стр. 219-231.
 16. Спасојевић, П., Самарџић, М. и Травар, М. (2016). Може ли опстати школа у блиској будућности без добрих учитеља и одговорних родитеља? Годишњак Српске академије образовања, XII (305-316).
 17. Миљеновић, С. и Травар, М. (2017). Синдром изгарања на послу код наставника основних и средњих школа и његове импликације у наставној пракси. У Зборнику радова Учитељског факултета у Ужицу „Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења(стр. 105-120)
 18. Spasojevic, P., Samardzic, M. & Travar., M. (2017). Collaboration of parents and institutions in support of proper development of preschoolers. Open education as a way to a knowledge society, 12th conference reader (ppt 442-458) - INDEXED IN WEB OF SCIENCE.
 19. Травар М. (2017). Улога васпитача у креирању подстицајне средине за рано учење у вртићу. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, стр. 56-66.

 20. Travar, M. i Spasojević, P. (2018). Stavovi roditelja predškolske djece o ranom učenju. Zbornik Odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Sveska 27, (str. 151-172).
 21. Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д. и Ракић, Ц. (2018). Одговорности родитељства, средине и институција у припреми школе за дјецу. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, XIII (1), стр. 63-75.
 22. Travar, M. (2018). Pedagogical challenges and barriers during the transition from family and kindergarten to primary school. Overcoming the Challanges and Barriers in Open Education, 13th conference reader (ppt 355-366) - INDEXED IN WEB OF SCIENCE.
 23. Travar, M. (2019). Key differences in approaching education in kidergarten and primary school. Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv: Pedagogy, Vol. 9, No 1, 62-66.

Списак радова изложених на међународним научним скуповима:

 1. Цвјетковић, М. и Гочевић Л. Вриједности младих при уласку на универзитете у односу на ранија истраживања. Култура и образовање Детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), XI научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, децембар 2010. године.
 2. Цвјетковић, М. и Спасојевић, П. Зависи ли школски успјех од раног учења? Савремена основна школа - изазови и дилеме, III научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године. 
 3. Травар М. Улога васпитача у креирању подстицајне средине за рано учење у вртићу. VIII научни скуп са међународним учешћем Наука и настава данас, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2017.

 4. Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д. и Ракић, Ц. Одговорности родитељства, средине и институција у припреми школе за дјецу. VIII научни скуп са међународним учешћем Наука и настава данас, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2017.
 5. Travar, M. Pedagogical challenges and barriers during the transition from family and kindergarten to primary school, 13th International Conference Overcoming the Challanges and Barriers in Open Education, Prague, june 2018.

 6. Travar, M. Mogućnosti primjene RBS u procjeni razvoja predškolske djece koja pohađaju vrtić, 10th Days of BHAAAS in B&H, Internacionalni transdisciplinarni simpozij iz oblasti ranog rasta, razvoja i ranog učenja, jun 2018.

 7. Травар, М. и Миљеновић, С. Унапређивање услова за институционално рано учење - домети и перспективе, Наука и настава данас, IX научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2018.

 8. Монографија:

  Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д. и Ракић, Ц. (2017).Школа родитељства за учитеље и родитеље дјеце млађег школског узраста.  Бијељина: Педагошки факултет.

  Приручници у настави:

  Станоловић, С. и Травар, М. (2014). Породична педагогија Практикум, Лакташи: Графомарк.

  Травар, М. (2018). Предшколска педагогија Практикум. Бијељина: Педагошки факултет.

др Марица Травар
Датум и место рођења: 7. 4. 1986. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2941
е-mail: marica.travar@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: Сриједа 11,00 - 13,00 у кабинету бр. 41

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Марица Травар

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!