др Марица Травар

Доцент

Образовање:

 

  • Доктор педагошких наука: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2016) – Континуитет учења и развоја дјеце у предшколској и млађој школској доби
  • Магистар педагошких наука: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2013) – Предшколска дјеца и њихово окружење у свјетлу услова и могућности за рано учење
  • Дипломирани педагог: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2009) – Тип породице у којој дјеца одрастају и њихова склоност ка агресивном понашању у школи

Звања:

  • 2010 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина
  • 2014 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина
  • 2017 - доцент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

  • Примијењена педагогија

Предмети:

  • Предмети:

  • На основним студијама: Предшколска педагогија,  Школска и породична педагогија и Породична педагогија
  • На мастер студију: Савремени приступи и концепције у предшколском васпитању и образовању

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

2010члан редакције часописа Нова Школа, Педагошки факултет Бијељина.

2013 - Члан организационог одбора удружења „Породични круг“ Бијељина

2017 - Члан Организационог одбора VIII научног скупа "Наука и настава данас", Педагошки факултет Бијељина.

2017 - Члан редакције Бијељинског методичког часописа БМЧ, Педагошки факултет Бијељина.

2017 - Члан рецензентског одбора Бијељинског методичког часописа БМЧ, Педагошки факултет Бијељина.

2017 - Члан рецензентског одбора часописа "Нова школа", Педагошки факултет Бијељина.

2018 - Члан рецензентског одбора часописа "Наша школа", Друштво педагога Републике Српске.

2018 - Члан Организационог одбора IХ научног скупа "Наука и настава данас", Педагошки факултет Бијељина.

2019 - Члан научног одбора XV међународне научне конференције "Методе у специјалној едукацији, рехабилитацији и терапији деце са сметњама у развоју и особама са инвалидитетом", Друштво дефектолога Војводине, Нови Сад, Србија и партнери - факултети за образовање дефектолога у државама Југоисточне Европе.

2020 - Рецензент у Зборнику радова са научног скупа „Бањалучки новембарски сусрети 2019“, Филозофски факултет Бањалука.

 

Пројекти:

National Project leader - The OMEP ESD rating scale project - Early Childhood Education for Sustainability and Global Citizen Education, Second edition. World Organization for Early Childhood Education, 2020.

 

Одабране референце:

Списак објављених радова:

Спасојевић, П. и Цвјетковић, М. (2010). Педагошке импикације злостављања дјеце и насиља у породици. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 7, стр.124-137.

Спасојевић, П., Цвјетковић, М. и Спасојевић, В. (2013). Савремена основна школа између друштвених очекивања и реалности кризе теорије и праксе васпитања и образовања. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 11, стр. 210-230.

Спасојевић, П., Јефтовић, М. и Цвјетковић, М. (2013). Рано учење као најактуелнији изазов савремене педагогије. У зборнику „Наука и традиција“(стр.597-612). Пале: Филозофски факултет.

Спасојевић, П., Опсеница, С., Цвјетковић, М. и Миљеновић, С. (2013). Образујемо ли васпитаче за будућност? У зборнику радова са I стручно-научне конференције БАПТА „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама“(стр. 9-18). Бијељина: Балкански савез удружења васпитача БАПТА.

Спасојевић, П., Јефтовић, М. и Цвјетковић, М. (2013). Компетенције васпитача и њихов професионални развој у функцији унапређивања квалитета рада у дјечијим вртићима. У зборнику радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић (стр. 59-72)

Спасојевић, П., Цвјетковић, М. и  Мојић, Д. (2013). Холистички програми раног учења у вртићу у контексту најбитнијих обиљежја функционалног тимског планирања. У Зборнику радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту „Холистички приступи у образовању“(стр. 295-316)

Спасојевић, П. и Цвјетковић, М. (2013). О потреби конституисања Методике предшколског васпитања и образовања засноване на холизму. У Зборнику радова Високе школе за васпитаче струковних студија Алексинац са деветог симпозијума "Васпитач у XXI веку" (стр. 65-78)

Цвјетковић, М. (2014). Значај научних открића у неурофизиологији за педагошки контекст раног учења и развоја. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 9, стр.51-61.

Цвјетковић, М., Спасојевић, П. и Јефтовић, М. (2014). Развојна постигнућа дјеце старијег предшколског узраста у искуствима из примјене холистичког програма раног учења. У Зборнику рдова са II научно-стручне конференције БАПТА „Предшколство између традиције и реформи“(стр.79-88)

Цвјетковић, М. и Јефтовић. М. (2014). Вјерују ли родитељи у моћ и користи од раног учења? У Зборнику радова Филозофског факултета у Нишу „Савремене парадигме у науци и научној фантастици“(стр. 171-185)

Спасојевић,  П., Травар, М. и Јефтовић М. (2014). Најбитнија методичка питања организације и планирања непосредног васпитно-образовног рада са дјецом вртићког узраста. Методичка пракса, часопис за наставу и учење бр. 3, стр. 233-244.

Росић, М. и Травар, М. (2015). Квалитет живота особа трећег животног доба и њихов положај у породици и друштву. Методичка пракса, часопис за наставу и учење бр.1/2, стр.27-38.

Самарџић, М. и Травар М. (2016). Компетенције васпитача за сарадњу са родитељима. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, Вол. XI (1), стр.156-168.

Самарџић, М. и Травар М. (2016). Простор слободе дјетета у планирању васпитно-образовног рада у вртићу. Радови Филозофског факултета Пале 17, филозофске науке, стр. 219-231.

Спасојевић, П., Самарџић, М. и Травар, М. (2016). Може ли опстати школа у блиској будућности без добрих учитеља и одговорних родитеља? Годишњак Српске академије образовања, XII (305-316).

Миљеновић, С. и Травар, М. (2017). Синдром изгарања на послу код наставника основних и средњих школа и његове импликације у наставној пракси. У Зборнику радова Учитељског факултета у Ужицу „Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења“ (стр. 105-120)

Spasojevic, P., Samardzic, M. & Travar., M. (2017). Collaboration of parents and institutions in support of proper development of preschoolers. Open education as a way to a knowledge society, 12th conference reader (ppt 442-458) - INDEXED IN WEB OF SCIENCE.

Травар М. (2017). Улога васпитача у креирању подстицајне средине за рано учење у вртићу. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, стр. 56-66.

Travar, M. i Spasojević, P. (2018). Stavovi roditelja predškolske djece o ranom učenju. Zbornik Odseka za pedagogiju, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Sveska 27, (str. 151-172).

Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д. и Ракић, Ц. (2018). Одговорности родитељства, средине и институција у припреми школе за дјецу. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, XIII (1), стр. 63-75.

Travar, M. (2018). Pedagogical challenges and barriers during the transition from family and kindergarten to primary school. Overcoming the Challanges and Barriers in Open Education, 13th conference reader (ppt 355-366) - INDEXED IN WEB OF SCIENCE.

Травар, М., Мандић, Б. и Радовановић, С. (2019). Савремена схватања о дјечијој игри као методи раног и учења на млађем школском узрасту. Бијељински методички часопис. Вол. 6 (2019), 40-47.

Travar, M. (2019). Key differences in approaching education in kidergarten and primary school. Visnyk Taras Shevchenko National University of Kyiv: Pedagogy, Vol. 9, No 1, 62-66.

Travar, M. (2020). Close relation between preschool and primary school education as the precondition for integrated contemporary education system. Integration of New Knowledge, Research and Innovation Across Europe: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference, pp 68-70.

Списак радова изложених на научним скуповима и конференцијама:

Цвјетковић, М. и Гочевић Л. Вриједности младих при уласку на универзитете у односу на ранија истраживања. Култура и образовање Детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), XI научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, децембар 2010. године.

Цвјетковић, М. и Спасојевић, П. Зависи ли школски успјех од раног учења? Савремена основна школа - изазови и дилеме, III научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године. 

Цвјетковић, М., Спасојевић, П. и Јефтовић, М. Развојна постигнућа дјеце старијег предшколског узраста у искуствима из примјене холистичког програма раног учења. II међународна научно-стручна конференција, Балкански савез удружења васпитача БАПТА, Сарајево, септембар 2013. године.

Цвјетковић, М. и Јефтовић. М. Вјерују ли родитељи у моћ и користи од раног учења? Научни скуп Наука и савремени универзитет 3, Филозофски факултет Ниш, новембар 2013.

Самарџић, М. и Травар М. Простор слободе дјетета у планирању васпитно-образовног рада у вртићу. Научни скуп Наука и слобода, Филозофски факултет Пале, мај 2014.

Самарџић, М. и Травар М. Компетенције васпитача за сарадњу са родитељима. Наука и наставна пракса, VI научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2015. године.

Спасојевић, П., Самарџић, М. и Травар, М. Може ли опстати школа у блиској будућности без добрих учитеља и одговорних родитеља? Информатичко-развијајућа настава у ефикасној школи, научни скуп поводом јубиларне 80-годишњице живота академика Младена Вилотијевића, Српска академија образовања - Београд и Учитељски факултет - Београд, април 2016. године.

Миљеновић, С. и Травар, М. Синдром изгарања на послу код наставника основних и средњих школа и његове импликације у наставној пракси. Међународни научни скуп Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења, Учитељски факултет у Ужицу, новембар 2017.

Spasojevic, P., Samardzic, M. & Travar., M. Collaboration of parents and institutions in support of proper development of preschoolers. 12th International Conference Open education as a way to a knowledge society, Prague, june 2017.

Травар М. Улога васпитача у креирању подстицајне средине за рано учење у вртићу. VIII научни скуп са међународним учешћем Наука и настава данас, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2017.

Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д. и Ракић, Ц. Одговорности родитељства, средине и институција у припреми школе за дјецу. VIII научни скуп са међународним учешћем Наука и настава данас, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2017.

Travar, M. Pedagogical challenges and barriers during the transition from family and kindergarten to primary school, 13th International Conference Overcoming the Challanges and Barriers in Open Education, Prague, june 2018.

Travar, M. Mogućnosti primjene RBS u procjeni razvoja predškolske djece koja pohađaju vrtić, 10th Days of BHAAAS in B&H, Internacionalni transdisciplinarni simpozij iz oblasti ranog rasta, razvoja i ranog učenja, jun 2018.

Травар, М. и Миљеновић, С. Унапређивање услова за институционално рано учење - домети и перспективе, Наука и настава данас, IX научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2018.

Травар, М. Ставови учитеља у Републици Српској о програму и начинима рада у првој тријади основне школе, Наука и настава данас, X научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2019.

Travar, M. Close relation between preschool and primary school education as the precondition for integrated contemporary education system, 1st International Scientific and Practical Conference «Integration of new knowledge, research and inovation across Europe»,  State University of Telecommunications, Kyiv, April 2020.

Travar, M. Establishing continuity at the initial levels of the education system, Seventh International Scientific Conference “Pedagogical Education – Tradition and Modernity”. Faculty of Education, “St. Cyril and St. Methodius” University, Veliko Tarnovo, November 2020.

Монографија:

​Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д. и Ракић, Ц. (2017).Школа родитељства за учитеље и родитеље дјеце млађег школског узраста.  Бијељина: Педагошки факултет.

Приручници у настави:

Станоловић, С. и Травар, М. (2014). Породична педагогија Практикум, Лакташи: Графомарк.

Станоловић, С. и Травар, М. (2018). Породична педагогија Практикум, Бијељина: Педагошки факултет.

Травар, М. (2018). Предшколска педагогија Практикум. Бијељина: Педагошки факултет.

др Марица Травар
Датум и место рођења: 7. 4. 1986. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2941
е-mail: marica.travar@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: Сриједа 8,00 - 9,00 у кабинету бр. 41

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Марица Травар

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!