др Марица Травар

Доцент

Образовање:

 

 • Доктор педагошких наука: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2016) – Континуитет учења и развоја дјеце у предшколској и млађој школској доби
 • Магистар педагошких наука: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2013) – Предшколска дјеца и њихово окружење у свјетлу услова и могућности за рано учење
 • Дипломирани педагог: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2009) – Тип породице у којој дјеца одрастају и њихова склоност ка агресивном понашању у школи

Звања:

 • 2010 - асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2014 - виши асистент - Педагошки факултет, Бијељина
 • 2017 - доцент - Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

 • Примијењена педагогија

Предмети:

 • Предмети:

 • На основним студијама: Предшколска педагогија,  Школска и породична педагогија и Породична педагогија
 • На мастер студију: Савремени приступи и концепције у предшколском васпитању и образовању

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

Чланство у организацијама: Удружење „Породични круг“ Бијељина

2014 - члан организационог одбора удружења „Породични круг“ Бијељина

2017 - члан рецензентског одбора Бијељинског методичког часописа

Пројекти:

 • Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Просторно-функционални развој предшколског васпитања и образовања Републике Српске“. Носилац пројекта: Педагошки факултет Бијељина, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2011.
 • Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Пројекција развоја младе (школске) популације РС из демографске перспективе“. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске,  2012.
 • Истраживач сарадник, Научно истраживачки пројекат: „Идентификација даровитости код ученика нижих разреда основне школе путем процјене“. Носилац пројекта: Педагошки факултет у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву. Финансијска подршка: Министарство науке и технологије у Влади Републике Српске, 2014.

Одабране референце:

 1. Спасојевић, П. и Цвјетковић, М. (2010). Педагошке импикације злостављања дјеце и насиља у породици. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 7, стр.124-137.
 2. Спасојевић, П., Цвјетковић, М. и Спасојевић, В. (2013). Савремена основна школа између друштвених очекивања и реалности кризе теорије и праксе васпитања и образовања. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 11, стр. 210-230.
 3. Спасојевић, П., Јефтовић, М. и Цвјетковић, М. (2013). Рано учење као најактуелнији изазов савремене педагогије. У зборнику „Наука и традиција“(стр.597-612). Пале: Филозофски факултет.
 4. Спасојевић, П., Опсеница, С., Цвјетковић, М. и Миљеновић, С. (2013). Образујемо ли васпитаче за будућност? У зборнику радова са I стручно-научне конференције БАПТА „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама“(стр. 9-18). Бијељина: Балкански савез удружења васпитача БАПТА.
 5. Спасојевић, П., Јефтовић, М. и Цвјетковић, М. (2013). Компетенције васпитача и њихов професионални развој у функцији унапређивања квалитета рада у дјечијим вртићима. У зборнику радова Учитељског факултета у Призрену - Лепосавић (стр. 59-72)
 6. Спасојевић, П., Цвјетковић, М. и  Мојић, Д. (2013). Холистички програми раног учења у вртићу у контексту најбитнијих обиљежја функционалног тимског планирања. У Зборнику радова Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Пироту „Холистички приступи у образовању“(стр. 295-316)
 7. Спасојевић, П. и Цвјетковић, М. (2013). О потреби конституисања Методике предшколског васпитања и образовања засноване на холизму. У Зборнику радова Високе школе за васпитаче струковних студија Алексинац са деветог симпозијума "Васпитач у XXI веку" (стр. 65-78)
 8. Цвјетковић, М. (2014). Значај научних открића у неурофизиологији за педагошки контекст раног учења и развоја. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства бр. 9, стр.51-61.
 9. Цвјетковић, М., Спасојевић, П. и Јефтовић, М. (2014). Развојна постигнућа дјеце старијег предшколског узраста у искуствима из примјене холистичког програма раног учења. У Зборнику рдова са II научно-стручне конференције БАПТА „Предшколство између традиције и реформи“(стр.79-88)
 10. Цвјетковић, М. и Јефтовић. М. (2014). Вјерују ли родитељи у моћ и користи од раног учења? У Зборнику радова Филозофског факултета у Нишу „Савремене парадигме у науци и научној фантастици“(стр. 171-185)
 11. Спасојевић,  П., Травар, М. и Јефтовић М. (2014). Најбитнија методичка питања организације и планирања непосредног васпитно-образовног рада са дјецом вртићког узраста. Методичка пракса, часопис за наставу и учење бр. 3, стр. 233-244.
 12. Станоловић, С. и Травар, М. (2014). Породична педагогија Практикум, Лакташи: Графомарк
 13. Росић, М. и Травар, М. (2015). Квалитет живота особа трећег животног доба и њихов положај у породици и друштву. Методичка пракса, часопис за наставу и учење бр.1/2, стр.27-38.
 14. Самарџић, М. и Травар М. (2016). Компетенције васпитача за сарадњу са родитељима. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, Вол. XI (1), стр.156-168.
 15. Самарџић, М. и Травар М. (2016). Простор слободе дјетета у планирању васпитно-образовног рада у вртићу. Радови Филозофског факултета Пале 17, филозофске науке, стр. 219-231.
 16. Спасојевић, П., Самарџић, М. и Травар, М. (2016). Може ли опстати школа у блиској будућности без добрих учитеља и одговорних родитеља? Годишњак Српске академије образовања, XII (305-316).
 17. Миљеновић, С. и Травар, М. (2017). Синдром изгарања на послу код наставника основних и средњих школа и његове импликације у наставној пракси. У Зборнику радова Учитељског факултета у Ужицу „Културно-потпорна средства у функцији наставе и учења(стр. 105-120)

Списак радова изложених на међународним научним скуповима:

 1. Цвјетковић, М. и Гочевић Л. Вриједности младих при уласку на универзитете у односу на ранија истраживања. Култура и образовање Детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе), XI научни скуп Бањалучки новембарски сусрети, децембар 2010. године.
 2. Цвјетковић, М. и Спасојевић, П. Зависи ли школски успјех од раног учења? Савремена основна школа - изазови и дилеме, III научни скуп са међународним учешћем, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2012. године. 
 3. Травар М. Улога васпитача у креирању подстицајне средине за рано учење у вртићу. VIII научни скуп са међународним учешћем Наука и настава данас, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2017.

 4. Спасојевић, П., Опсеница, С., Травар, М., Миљеновић, С., Мојић, Д. и Ракић, Ц. Одговорности родитељства, средине и институција у припреми школе за дјецу. VIII научни скуп са међународним учешћем Наука и настава данас, Педагошки факултет Бијељина, новембар 2017.
др Марица Травар
Датум и место рођења: 7. 4. 1986. Сарајево
Тел: +387 55 415 400 лок 2941
е-mail: marica.travar@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: Уторак 8,00 - 10,00 у кабинету бр. 41

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Марица Травар

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!