др Небојша Митровић

Доцент

Образовање:

 • Доктор наука у спорту и физичком васпитању. Ефекти програмираног теквондо вежбања на неке антрополошке карактеристике ученика млађег школског узраста. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет Нови Сад (2016).
 • Мастер професор спорта и физичког васпитања. Анализа разлика моторичких способности ученика из урбаних и руралних средина. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет Нови Сад (2012).
 • Дипломирани професор физичког васпитања и спорта: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву (2010).

Звања:

 • 2017 - Доцент - Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву
 • 2016 - Виши асистент - Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву
 • 2012 - Асистент - Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву

Област научног истраживања:

 • Кинезиологија
 • Кинезиолошка методика
 • Спортске и рехабилитационе науке

Пројекти:

1. Демографски ресурси и организација образовног система Републике Српске (2014) – истраживач сарадник. Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

2. Утицај будућих демографских кретања на развој Републике Српске (2014) - истраживач сарадник. Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

3. Софтверски алати у детекцији постуралних поремећаја код дјеце у узрасту 6-11 година (2016) - истраживач сарадник. Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

4. Социјализација деце Републике Српске (под пројекат Квантитативна анализа разлика у оквиру морфолошких карактеристика између деце учесника пројекта различитих социјалних категорија) (2016) – истраживач. Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

5. Тренер на обуци „Програма припреме за школу“, унутар пројекта „Транзиције ЦФС у ЕЦЦД јединице у Брчком, мај, 2015. године. Влада Републике Српске - Министарство просвјете и културе.

6. Tренер на обуци „Програма припреме за школу“, унутар пројекта „Транзиције ЦФС у ЕЦЦД јединице у Бања Луци, март, 2015. године.Влада Републике Српске - Министарство просвјете и културе.

7. Тренер на обуци „Подршка унапређењу приступа и квалитета предшколског одгоја деце у БиХ“, Теслић, фебруар, 2016. године.Влада Републике Српске - Министарство просвјете и културе.

8. Тренер на обуци „Програма припреме за школу“, унутар пројекта „Транзиције ЦФС у ЕЦЦД јединице у Бијељини, 21-24. фебруара, 2017. године.Влада Републике Српске - Министарство просвјете и културе.

9. Преваленција деформитета стопала и гојазности код деце предшколског и млађег школског узраста – Координатор, (2018-2019) - Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

10. Промене у функционалним, моторичким и морфолошким обележјима код деце предшколског узраста из Републике Српске по моделу Школице спорта Педагошког факултета - истраживач (2018-2019) - Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво. 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

 • 2012 - члан Удружења медицине спорта Србије 
 • 2013 - члан рецензентског одбора часописа Croatian Journal of Education
 • 2013 - члан редакције часописа Нова Школа
 • 2014 - члан рецензентског одбора часописа Методичка пракса
 • 2014 - Заменик главног и одговорног уредника Бијељинског методичког часописа
 • 2016 - члан редакције часописа Методичка пракса
 • 2019 - члан редакције часописа Наша Школа Бања Лука
 • 2019 - membership in the Scientific Committee of the International Scientific Conference - University of Belgrade - Faculty of sport and physical education 02-br.259/19; 15.7.2019.Beograd.
 • 2019 - član naučnog odbora XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”.
 • 2019 - član organizacionog odbora XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”.
 • 2019 - član naučnog odbora Deseti međunarodni naučni skup “Nauka i nastava danas”, 1. Novembar, 2019. Bijeljina: Pedagoški fakultet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
 • član organizacionog odbora Deseti međunarodni naučni skup “Nauka i nastava danas”, 1. Novembar, 2019. Bijeljina: Pedagoški fakultet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
 • 2020 - član naučnog odbora Međunarodna konferencija „Savremeno obrazovanje 2020“, 3. april, 2020. Novi Sad: Alijansa prosvetitelja Srbije.
 • 2020 - član organizacionog odbora Međunarodna konferencija „Savremeno obrazovanje 2020“, 3. april, 2020. Novi Sad: Alijansa prosvetitelja Srbije.

Предмети:

На Педагошком факултету:

Основне студије: Методика наставе физичког васпитања, Кинезиометрија, Кинезиолошка методика, Основе кинезиологије, Физичко и здравствено васпитање;

Мастер студије: Савремена методика наставе физичког васпитања, Природни облици кретања у функцији развоја, Предшколско дијете и спорт, Теорије дјечије игре и рано учење;

Докторске студије:Кинезиолошка антропологија у разредној настави, Програмирање трансформационих процеса у разредној настави;

Остале важне информације:

Говори, чита и пише енглески језик.

Одабране референце:

Објављени научни радови:

Pelemiš, V., Mitrović, N., Cicović, B. i Lolić, D. (2011). Maksimalna potrošnja kiseonika kod različitih grupa sportista. Sportske nauke i zdravlje 1(1), 52-57. ISSN 2232-8211, UDC: 796/799:612.2.

Martinović, D., Pelemiš, V., Branković, D., & Mitrović, N. (2012). Quantitative differences in anthropometric characteristics of pre-school boys and girls. Journal Plus Educatia 8(2), 109-118. ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151.

Dzinović – Kojić, D., Pelemiš, V., & Mitrović, N. (2012). The effect of morphological characteristics on preschool children coordination. Journal Plus Educatia 8(2), 97-108. ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151.

Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Lalić, D. i Prica, O. (2012). Kvantitativne analize razlika morfološkog prostora između dece urbane i ruralne sredine. Zdeslav Milinković, Nenad Dikić (Ur.), Peti kongres medicine sporta i sportskih nauka sa međunarodnim učešćem „ Medicina sporta: novi pristupi, nova saznanja“, (str.123-139). Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije.

Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Ujsasi Darijan. (2013). Povezanost morfoloških karakteristika sa brzinom trčanja kod atletičara. Sportske nauke i Zdravlje 3(2), 81-90. ISSN 2232-8211, UDC: 796.422.16:796.012.1.

Пелемиш, В., Пелемиш, М., Митровић, Н., Лалић, Д. (2013). Квантитативне анализе разлика моторичког простора деце урбане и руралне средине. Нова школа, 11, 114-126. ISSN 1840-0922, UDK 371.3::796.323 796.012-057.874.

Martinović, D., Pelemiš, M., Pelemiš, V., & Mitrović, N. (2013). Relation of antropometric characreristics with VO2 max and heart rate under load in football players of junior age. Journal Plus Educatia 9(1), 153-160. ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151.

Pelemiš, M., Mitrović, N., Pelemiš, V. i Rankić, J. (2013). Razlike motorčkog prostora dece urbane i ruralne sredine parcijalizacijom morfoloških karakteristika. Sport Mont 11(37,38,39), 370-376. ISSN 1451-7485, UDK: 796.012.1-053.6(047.31).

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В., Лалић, Д. и Ујсаси, Д. (2013). Ефекти програмираног кинезиолошког вежбања на развој координације и агилности ученика петих разреда основне школе. Нова школа, 8(2), 3-17. UDK: 796.012.1:159.9.072-053.5, DOI 10.7251/NSK1312001P

Martinović, D., Pelemiš, V., Branković, D. i Mitrović, N. (2013). Vrednovanje mehanizma za energetsku regulaciju kretanja primenom kineziološke statistike. Obrazovna tehnologija, 3, 301-308. ISSN 1450-9407, UDC: 37.012.

Martinović, D., Pelemiš, V., Mitrović, N. i Živanović, V. (2013). Značaj kineziološkog tretmana u razvoju snage i brzine učenika srednje škole. Obrazovna tehnologija, 3, 281-292. ISSN 1450-9407, UDC: 37.012.

Пелемиш, М., Пелемиш, В., Митровић, Н., Ујсаси, Д, и Лалић, Д. (2014). Утицај трансформационох процеса у настави физичког васпитања на функционалне способности ученика. Нова школа, 9(1), 7-14. УДК 371.3::796.015.1/8, DOI 10.7251/NSK1413001P

Pelemiš, M., Ujsasi, D., Mitrović, N., Pelemiš, V. (2014). Fizička aktivnost učenika i učenica pretpuberterskog uzrasta. Nova škola, 9(2), 20-32. УДК796.077:159.922.8 DOI 10.7251/NSK1414002P

Mitrović, N., Pelemiš, M., Pelemiš, V. (2014). Analiza uhranjenosti kod dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. Bijeljinski metodički časopis, 1(1), 41-48. ISSN 2303-5366

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В., Бабић, Н. и Родић, Н. (2014). Полне разлике млађег школског узраста у моторичким способностима. Норма, 2, 237-245.

Pelemiš, M., Martinović, D., Pelemiš, V., Mitrović, N., & Mandić, D. (2014). Significance of software models in estimation of state of nutrition in pre-school children. In P. Mercorelli, & E. Maciel (Ed.), Proceedings of the 2014 International Conference on Educational Technologies and Education „ETE Session: Educational Technologies I `14“ (pp. 48-52). Interlaken: EUROPMENT. ISBN: 978-1-61804-218-7.

Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Džinović, D. (2014). Analysis of differences in morphological and motor status of pupils and their connection with agility. Facta universitatis seria: Physical Education and sport, 12(2), 113-122. UDC 796.012:371.212

Pelemiš, V. Pelemiš, M. i Mitrović, N. (2014). Uticaj dva različita oblika kineziološkog tretmana na razvoj motoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 8, 259-268. UDK: 371.3::796; 796.012.1-057.874 ID: 209921292

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В. и Лалић, Д. (2014). Утицај моторичких способности на резултате у тесту за процену експлозивне снаге ногу деце различитог пола. У Зборнику радова са националне конференције са међународним учешћем,“ Физичка култура и модерно друштво`13“ (157-163). Јагодина: Факултет педагошких наука. ISBN 978-86-7604-117-6 УДК 796.012.11-053.5

Џиновић – Којић, Д., Пелемиш, В., Којић, Ф. и Митровић, Н. (2014). Преглед истраживања моторичког и морфолошког простора деце млађег школског узраста. У Зборнику радова са националне конференције са међународним учешћем,“ Физичка култура и модерно друштво`13“ (437-447). Јагодина: Факултет педагошких наука. ISBN 978-86-7604-117-6 УДК 572.511.087-057.874

Pelemiš, M., Ujsasi, D., Pelemiš, V., Mitrović, N., & Lalić, D. (2015). Differences in postural status of senior grade school children according to gender and age. Research in Kinesiology, 43(1), 3-10.

Митровић, Н., Стевић, Д. (2017). Разлике у статусу свода стопала између дечака и девојчица предшколског узраста из Бијељине. Нoвa шкoлa, 12(1), 46-54.

Стевић, Д., Митровић, Н., Томић, Д. Шишљагић, Д. (2017). Преваленца деформитета кичменог стуба код деце млађег школског узраста из Бијељине. Нoвa шкoлa, 12(1), 54-62.

Mitrović, N., Stević, D. (2017). Razlike u motoričkim sposobnostima dečaka mlađeg školskog uzrasta nakon primene eksperimentalnog tretmana tekvonda. Bijeljinski metodički časopis, 4(4), 31-40.

Mitrović, N., Stević, D. (2017). Razlike u funkcionalnim sposobnostima dečaka mlađeg školskog uzrasta nakon primene posebno programiranog transformacionog procesa. Sport i zdravlje, 12(1), 60-67.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Razlike u zastupljenosti deformiteta kičmenog stuba između dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i Bijeljine. U Zborniku radova 4. Međunarodne naučne konferencija,“ Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas`17“ (157-163). Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u motoričkim sposobnostima kod dece. Sport i zdravlje, 13(1), 65-73.    

Stević, D., Mitrović, N., Cicović, B., Stanojević, A. (2018). Razlike u indeksu telesne mase kod dece polaznika Školice sporta Pedagoškog fakulteta. Nova Škola, 13(1), 165-174.

Stević, D., Mitrović, N., Bokonjić, D. (2018). Prevalenca deformiteta kičmenog stuba kod dece mlađeg školskog uzrasta iz Republike Srpske. Inovacije u nastavi, 31(2), 13-22.

Bjelica, B., Cicović, B., Stević, D., Donofrio, R., Perović, T., Pržulj, R., Mitrović, N. (2018). Effects of creatine monohydrate (CR) to muscle strength and body composition. Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology, 7(3), 1624-1637.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti programiranog transformacionog vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u motoričkim sposobnostima kod dece. U Zborniku radova 5. Međunarodne naučne konferencija, “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas`18“, 307-314. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Cvejić, D., Buišić, S., Mitrović, N., Ostojić, S. (2018). Aerobic activity of students at. FITT physical education clasess. Facta universitatis seria: Physical Education and  sport, 16(3), 515-524.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Prevalence of obesity and body structure in children of younger school age. In Proceedings X International scientific conference "Improvement quality of life childrens and youth", 21-23. June, 2019. Istanbul: Faculty of Education and Rehabilitation.

Dragosavljević, S., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Efekti pliometrijskog treninga na motoričke sposobnosti vrhunskih odbojkaša. Sportske nauke i zdravlje, 9(2),124-138.

Mitrović, N., Stević, D., Škiljević, Lj., Bokonjić, D., Branković, D. (2019). Quantitative analysis of differences in obesity and body composition in urban and rural children in Bosnia and Herzegovina. In Proceeding book, XV International Scientific Conference „Exceptional Children: Education and Treatment” 188-198, 12th to 14th September 2019. Novi Sad: Society of Defectologists of Vojvodina.

Учешће на конгресима и научним скуповима:

Pelemiš, V., Mitrović, N., Cicović, B. i Lolić, D. (2011). Maksimalna potrošnja kiseonika kod različitih grupa sportista. Prva međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje”. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

Dzinović – Kojić, D., Pelemiš, V., & Mitrović, N. (2012). The effect of morphological characteristics on preschool children coordination. 4th International Simposyium Research and Education in Inovation Era. Arad: Facultatea de Stinte ale Educatiei Psihologie si asistenta Sociala.

Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Lalić, D. i Prica, O. (2012). Kvantitativne analize razlika morfološkog prostora između dece urbane i ruralne sredine. Peti kongres medicinesporta i sportskih nauka sa međunarodnim učešćem „ Medicina sporta: novi pristupi, nova saznanja“. Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije.

Pelemiš, M., Mitrović, N., Pelemiš, V. i Rankić, J. (2012). Razlike motorčkog prostora dece urbane i ruralne sredine parcijalizacijom morfoloških karakteristika. Deseta međunarodna naučna konferencija "Transformacioni procesi u sportu". Podgorica: Univerzitet Crna Gora, Rektorat.

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В. и Лалић, Д. (2013). Утицај моторичких способности на резултате у тесту за процену експлозивне снаге ногу деце различитог пола. У Национална конференција са међународним учешћем под називом „Физичка култура и модерно друштво“. Јагодина: Факултет педагошких наука.

Џиновић – Којић, Д., Пелемиш, В., Којић, Ф. и Митровић, Н. (2013). Преглед истраживања моторичког и морфолошког простора деце млађег школског узраста. У Национална конференција са међународним учешћем под називом „Физичка култура и модерно друштво“. Јагодина: Факултет педагошких наука.

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В., Лалић, Д, и Ујсаси Д. (2013). Ефекти програмираног кинезиолошког вежбања на развој координације и агилности ученика петих разреда основне школе. Четврти међународни научни скуп “Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Пелемиш, М., Пелемиш, В., Митровић, Н., Ујсаси Д. и Лалић, Д. (2013). Утицај трансформационих процеса у настави физичког васпитања на функционалне способности ученика. Четврти међународни научни скуп “Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Pelemiš, M., Martinović, D., Pelemiš, V., Mitrović, N., & Mandić, D. (2014). Significance of software models in estimation of state of nutrition in pre-school children. In P. Mercorelli, & E. Maciel (Ed.), International Conference on Educational Technologies and Education (ETE ’14), „ETE Session: Educational Technologies I `14“, 22th-24th February, 2014. Interlaken: EUROPMENT.

Pelemiš, M., Ujsasi, D., Mitrović, N., Pelemiš, V. (2014). Fizička aktivnost učenika i učenica pretpuberterskog uzrasta. Peti međunarodni skup, “Standardi i kriterijumi kvalitetnog obrazovanja i škole budućnosti” Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Mitrović, N., Pelemiš, V. (2014). Razlike u morfološkim karakteristikama kod dece mlađeg školskog uzrasta u odnosu na pol i mesto stanovanja. Peti međunarodni skup, “Standardi i kriterijumi kvalitetnog obrazovanja i škole budućnosti” Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Mitrović, N. (2014). Doctoral Coference organized within the project „Improving Testing Abilities on Postural and Spinal Column Status – SpineLab“. Sremska Mitrovica: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Митровић, Н., Васиљевић, Д. (2015). Преваленца гојазности код деце школског узраста. Научни скуп са међународним учешћем, “Настава и наука у времену и простору“. Лепосавић: Учитељски факултет. Универзитет у Приштини.

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В. (2015). Разлике у статус свода стопала између дечака и девојчица млађег школског узраста из Бијељине. Шести међународни научни скуп “Наука и наставна пракса”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Стевић, Д., Митровић, Н., Шишљагић, Д. (2016). Разлике у статусу свода стопала између дечака и девојчица предшколског узраста из Бијељине. Седми међународни научни скуп “Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Митровић, Н., Стевић, Д., Томић, Д. (2016). Преваленца деформитета кичменог стуба код деце млађег школског узраста из Бијељине. Седми међународни научни скуп “Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2017). Razlike u zastupljenosti deformiteta kičmenog stuba između dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i Bijeljine. 4. Međunarodna naučna konferencija „Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas”. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Prištini.

Stević, D., Mitrović, N. (2017). Prevalenca deformiteta kičmenog stuba kod dece mlađeg školskog uzrasta iz Republike Srpske. Međunarodni naučni skup “Problemi i dileme savremene nastave u teoriji i praksi”. Aranđelovac:Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Стевић, Д., Митровић, Н., Цицовић, Б., Бјелица, Б. (2017). Разлике у индексу телесне масе код деце полазника Школице спорта Педагошког факултета. Осми међународни научни скуп “Наука и настава данас”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Стевић, Д., Митровић, Н. (2017). Школица спорта -  центар за раст и развој на Педагошком факултету. Осми међународни научни скуп “Наука и настава данас”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti kineziološkog vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u morfološkim karakteristikama predškolske dece. 8. Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje". Banja Luka: Panevropski univerzitet ''Apeiron'' (Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti programiranog transformacionog Vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u motoričkim sposobnostima kode dece. 5. Međunarodna naučna konferencija „Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas”. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Prištini.

Mitrović, N., Stević, D., Cicović, B., Stević, D. (2018). Promene u funkcionalnim sposobnostima pod uticajem kineziološkog tretmana po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta. Deveti međunarodni naučni skup “Nauka i nastava danas”, 30. Novembar, 2018. Bijeljina: Pedagoški fakultet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Mitrović, N., Stević, D., Idrizović, K., Stević, D. (2019). Zastupljenost deformiteta stopala kod članova odbojkaške akademije. 6. Međunarodna naučna konferencija „Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas”, 20-23. Mart, 2019. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Prištini.

Mitrović, N., Stević, D., Stević, D. (2019).  Kvantitativna analiza razlika u funkcionalnim sposobnostima između dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. 3. Međunarodna naučna konferencija „Inovativni pristup vaspitanјu i obrazovanјu: stanje, dileme i perspektive", 31.5.2019.-1.6.2019. Leposavić: Učiteljski fakultet.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Prevalence of obesity and body structure in children of younger school age. X International scientific conference "Improvement quality of life childrens and youth", 21-23. June, 2019. Istanbul: Faculty of Education and Rehabilitation.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Promene u posturalnom statusu i motoričkim sposobnostima pod uticajem trenažnih procesa Školice sporta Pedagoškog fakulteta.  XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”, 12th to 14th September 2019. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.

Mitrović, N., Stević, D., Stević, D. (2019).Kvantitativna analiza razlika u gojaznosti i telesnom sastavu kod dece urbanih i ruralnih sredina u Bosni i Hercegovini. XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”, 12th to 14th September 2019. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.

Mitrović, N., Stević, D., Bokonjić, D., Stević, D. (2019). Promene u  morfološkim obeležjima kod predškolske dece
po modelu Školice sporta Pedagoškog fakultetaDeseti međunarodni naučni skup “Nauka i nastava danas”, 1. Novembar, 2019. Bijeljina: Pedagoški fakultet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Stević, D., Mitrović, N., Bokonjić, D., Stević, D. (2019). Прoмeнe у пoстурaлнoм стaтусу, мoтoричким спoсoбнoстимa и мoрфoлoшким кaрaктeристикaмa пoд утицajeм трeнaжних прoцeсa Шкoлицe спoртa Пeдaгoшкoг фaкултeтa. Научни скуп, "Бањалучки новембарски сусрети 2019", 15. Новембар, 2019. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци.

Mitrović, N., Branković, D., Bokonjić, D., Živanović, V. (2019). Međunarodna naučna konferencija „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, 11-12. Decembar, 2019. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Mitrović, N., Stević, D., Bokonjić, D., Radivojević, D., Škiljević, Lj. (2020). Analiza i stanje funkcionalnih sposobnosti učenika. Međunarodna konferencija „Savremeno obrazovanje 2020“, 3. april, 2020. Novi Sad: Alijansa prosvetitelja Srbije.

 

Објављени уџбеници и практикуми:

1. Stević, D., Mitrović, N. (2017). Metodika nastave fizičkog vaspitanja - ptaktikum. Bijeljina: Pedagoški fakultet.

2. Stević, D., Mitrović, N. (2017). Kineziometrija-praktikum. Bijeljina: Pedagoški fakultet.

др Небојша Митровић
Датум и место рођења: 13.12.1988. године, Лозница;
Тел: +387 55 415 400 лок 2935;
е-mail: nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba nebojsakinesiology88@gmail.com
Термини консултација: четвртак: 9,00 - 10,00 у кабинету број 35;

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Небојша Митровић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!