Др Небојша Митровић

Ванредни професор

Образовање:

 • Доктор наука у спорту и физичком васпитању. Ефекти програмираног теквондо вежбања на неке антрополошке карактеристике ученика млађег школског узраста. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет Нови Сад (2016).
 • Мастер професор спорта и физичког васпитања. Анализа разлика моторичких способности ученика из урбаних и руралних средина. Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет Нови Сад (2012).
 • Дипломирани професор физичког васпитања и спорта: Факултет физичког васпитања и спорта, Универзитет у Источном Сарајеву (2010).

Звања:

 • 2017 - Доцент - Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву
 • 2016 - Виши асистент - Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву
 • 2012 - Асистент - Педагошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву

Област научног истраживања:

 • Кинезиологија
 • Кинезиолошка методика
 • Спортске и рехабилитационе науке

Пројекти:

1. Демографски ресурси и организација образовног система Републике Српске (2014) – истраживач сарадник. Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

2. Утицај будућих демографских кретања на развој Републике Српске (2014) - истраживач сарадник. Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

3. Софтверски алати у детекцији постуралних поремећаја код дјеце у узрасту 6-11 година (2016) - истраживач сарадник. Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

4. Социјализација деце Републике Српске (под пројекат Квантитативна анализа разлика у оквиру морфолошких карактеристика између деце учесника пројекта различитих социјалних категорија) (2016) – истраживач. Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

5. Тренер на обуци „Програма припреме за школу“, унутар пројекта „Транзиције ЦФС у ЕЦЦД јединице у Брчком, мај, 2015. године. Влада Републике Српске - Министарство просвјете и културе.

6. Tренер на обуци „Програма припреме за школу“, унутар пројекта „Транзиције ЦФС у ЕЦЦД јединице у Бања Луци, март, 2015. године.Влада Републике Српске - Министарство просвјете и културе.

7. Тренер на обуци „Подршка унапређењу приступа и квалитета предшколског одгоја деце у БиХ“, Теслић, фебруар, 2016. године.Влада Републике Српске - Министарство просвјете и културе.

8. Тренер на обуци „Програма припреме за школу“, унутар пројекта „Транзиције ЦФС у ЕЦЦД јединице у Бијељини, 21-24. фебруара, 2017. године.Влада Републике Српске - Министарство просвјете и културе.

9. Преваленција деформитета стопала и гојазности код деце предшколског и млађег школског узраста – Координатор, (2018-2019) - Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

10. Промене у функционалним, моторичким и морфолошким обележјима код деце предшколског узраста из Републике Српске по моделу Школице спорта Педагошког факултета - истраживач (2018-2019) - Влада Републике Српске - Mинистарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво. 

Чланство у научним и стручним организацијама или удружењима:

 • 2012 - члан Удружења медицине спорта Србије 
 • 2013 - члан рецензентског одбора часописа Croatian Journal of Education
 • 2013 - члан редакције часописа Нова Школа
 • 2014 - члан рецензентског одбора часописа Методичка пракса
 • 2014 - Заменик главног и одговорног уредника Бијељинског методичког часописа
 • 2016 - члан редакције часописа Методичка пракса
 • 2019 - члан редакције часописа Наша Школа Бања Лука
 • 2019 - membership in the Scientific Committee of the International Scientific Conference - University of Belgrade - Faculty of sport and physical education 02-br.259/19; 15.7.2019.Beograd.
 • 2019 - član naučnog odbora XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”.
 • 2019 - član organizacionog odbora XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”.
 • 2019 - član naučnog odbora Deseti međunarodni naučni skup “Nauka i nastava danas”, 1. Novembar, 2019. Bijeljina: Pedagoški fakultet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
 • član organizacionog odbora Deseti međunarodni naučni skup “Nauka i nastava danas”, 1. Novembar, 2019. Bijeljina: Pedagoški fakultet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu.
 • 2020 - član naučnog odbora Međunarodna konferencija „Savremeno obrazovanje 2020“, 3. april, 2020. Novi Sad: Alijansa prosvetitelja Srbije.
 • 2020 - član organizacionog odbora Međunarodna konferencija „Savremeno obrazovanje 2020“, 3. april, 2020. Novi Sad: Alijansa prosvetitelja Srbije.
 • 2020 – члан програмског одбора Прве научно-стручне конференције са међународним учешћем “Интегрисани приступ у раду са предшколском децом, ученицима и корисницима у вртићима, школама и у установама социјалне заштите”, 15-16.5.2020. Кикинда:Висока школа струковних студија за образовање васпитача.

 • 2020 - Reviewers Committee XI International scientific conference „Improving the quality of life of children and youth” 26 th - 28th June 2020, Sunny Beach, Bulgaria

 • 2021 – Član naučnog odbora XVI međunarodna konferencija “Aktuelnosti u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji 2021” 26.3.2021. godine.Novi Sad: Alijansa prosvetitelja Srbije i Institut za moderno obrazovanje.
 • 2021 – Član organizacionog odbora XVI međunarodna konferencija “Aktuelnosti u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji 2021” 26.3.2021. godine. Novi Sad: Alijansa prosvetitelja Srbije i Institut za moderno obrazovanje.
 • 2021 - Član stručnog tima za reformu predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • 2022 - membership in the Organizational Committee of the of the International Conference for Primary School Teachers, Educational Experts and Scientists in Primary Education: A view into the classroom – from tradition to modernity!
 • 2022 - Član recezentskog tima Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske;

Предмети:

На Педагошком факултету:

Основне студије: Методика наставе физичког васпитања, Кинезиометрија, Кинезиолошка методика, Основе кинезиологије, Физичко и здравствено васпитање;

Мастер студије: Савремена методика наставе физичког васпитања, Природни облици кретања у функцији развоја, Предшколско дијете и спорт, Теорије дјечије игре и рано учење; Методологија научно истраживачког рада;

Докторске студије:Кинезиолошка антропологија у разредној настави, Програмирање трансформационих процеса у разредној настави; Методологија квантитативних и квалитативних истраживања у разредној настави;

Остале важне информације:

Говори, чита и пише енглески језик.

Одабране референце:

Објављени научни радови:

Pelemiš, V., Mitrović, N., Cicović, B. i Lolić, D. (2011). Maksimalna potrošnja kiseonika kod različitih grupa sportista. Sportske nauke i zdravlje 1(1), 52-57. ISSN 2232-8211, UDC: 796/799:612.2.

Martinović, D., Pelemiš, V., Branković, D., & Mitrović, N. (2012). Quantitative differences in anthropometric characteristics of pre-school boys and girls. Journal Plus Educatia 8(2), 109-118. ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151.

Dzinović – Kojić, D., Pelemiš, V., & Mitrović, N. (2012). The effect of morphological characteristics on preschool children coordination. Journal Plus Educatia 8(2), 97-108. ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151.

Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Lalić, D. i Prica, O. (2012). Kvantitativne analize razlika morfološkog prostora između dece urbane i ruralne sredine. Zdeslav Milinković, Nenad Dikić (Ur.), Peti kongres medicine sporta i sportskih nauka sa međunarodnim učešćem „ Medicina sporta: novi pristupi, nova saznanja“, (str.123-139). Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije.

Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Ujsasi Darijan. (2013). Povezanost morfoloških karakteristika sa brzinom trčanja kod atletičara. Sportske nauke i Zdravlje 3(2), 81-90. ISSN 2232-8211, UDC: 796.422.16:796.012.1.

Пелемиш, В., Пелемиш, М., Митровић, Н., Лалић, Д. (2013). Квантитативне анализе разлика моторичког простора деце урбане и руралне средине. Нова школа, 11, 114-126. ISSN 1840-0922, UDK 371.3::796.323 796.012-057.874.

Martinović, D., Pelemiš, M., Pelemiš, V., & Mitrović, N. (2013). Relation of antropometric characreristics with VO2 max and heart rate under load in football players of junior age. Journal Plus Educatia 9(1), 153-160. ISSN: 1842-077X, E-ISSN (online) 2068 – 1151.

Pelemiš, M., Mitrović, N., Pelemiš, V. i Rankić, J. (2013). Razlike motorčkog prostora dece urbane i ruralne sredine parcijalizacijom morfoloških karakteristika. Sport Mont 11(37,38,39), 370-376. ISSN 1451-7485, UDK: 796.012.1-053.6(047.31).

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В., Лалић, Д. и Ујсаси, Д. (2013). Ефекти програмираног кинезиолошког вежбања на развој координације и агилности ученика петих разреда основне школе. Нова школа, 8(2), 3-17. UDK: 796.012.1:159.9.072-053.5, DOI 10.7251/NSK1312001P

Martinović, D., Pelemiš, V., Branković, D. i Mitrović, N. (2013). Vrednovanje mehanizma za energetsku regulaciju kretanja primenom kineziološke statistike. Obrazovna tehnologija, 3, 301-308. ISSN 1450-9407, UDC: 37.012.

Martinović, D., Pelemiš, V., Mitrović, N. i Živanović, V. (2013). Značaj kineziološkog tretmana u razvoju snage i brzine učenika srednje škole. Obrazovna tehnologija, 3, 281-292. ISSN 1450-9407, UDC: 37.012.

Пелемиш, М., Пелемиш, В., Митровић, Н., Ујсаси, Д, и Лалић, Д. (2014). Утицај трансформационох процеса у настави физичког васпитања на функционалне способности ученика. Нова школа, 9(1), 7-14. УДК 371.3::796.015.1/8, DOI 10.7251/NSK1413001P

Pelemiš, M., Ujsasi, D., Mitrović, N., Pelemiš, V. (2014). Fizička aktivnost učenika i učenica pretpuberterskog uzrasta. Nova škola, 9(2), 20-32. УДК796.077:159.922.8 DOI 10.7251/NSK1414002P

Mitrović, N., Pelemiš, M., Pelemiš, V. (2014). Analiza uhranjenosti kod dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. Bijeljinski metodički časopis, 1(1), 41-48. ISSN 2303-5366

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В., Бабић, Н. и Родић, Н. (2014). Полне разлике млађег школског узраста у моторичким способностима. Норма, 2, 237-245.

Pelemiš, M., Martinović, D., Pelemiš, V., Mitrović, N., & Mandić, D. (2014). Significance of software models in estimation of state of nutrition in pre-school children. In P. Mercorelli, & E. Maciel (Ed.), Proceedings of the 2014 International Conference on Educational Technologies and Education „ETE Session: Educational Technologies I `14“ (pp. 48-52). Interlaken: EUROPMENT. ISBN: 978-1-61804-218-7.

Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Džinović, D. (2014). Analysis of differences in morphological and motor status of pupils and their connection with agility. Facta universitatis seria: Physical Education and sport, 12(2), 113-122. UDC 796.012:371.212

Pelemiš, V. Pelemiš, M. i Mitrović, N. (2014). Uticaj dva različita oblika kineziološkog tretmana na razvoj motoričkih sposobnosti dece mlađeg školskog uzrasta. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, 8, 259-268. UDK: 371.3::796; 796.012.1-057.874 ID: 209921292

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В. и Лалић, Д. (2014). Утицај моторичких способности на резултате у тесту за процену експлозивне снаге ногу деце различитог пола. У Зборнику радова са националне конференције са међународним учешћем,“ Физичка култура и модерно друштво`13“ (157-163). Јагодина: Факултет педагошких наука. ISBN 978-86-7604-117-6 УДК 796.012.11-053.5

Џиновић – Којић, Д., Пелемиш, В., Којић, Ф. и Митровић, Н. (2014). Преглед истраживања моторичког и морфолошког простора деце млађег школског узраста. У Зборнику радова са националне конференције са међународним учешћем,“ Физичка култура и модерно друштво`13“ (437-447). Јагодина: Факултет педагошких наука. ISBN 978-86-7604-117-6 УДК 572.511.087-057.874

Pelemiš, M., Ujsasi, D., Pelemiš, V., Mitrović, N., & Lalić, D. (2015). Differences in postural status of senior grade school children according to gender and age. Research in Kinesiology, 43(1), 3-10.

Митровић, Н., Стевић, Д. (2017). Разлике у статусу свода стопала између дечака и девојчица предшколског узраста из Бијељине. Нoвa шкoлa, 12(1), 46-54.

Стевић, Д., Митровић, Н., Томић, Д. Шишљагић, Д. (2017). Преваленца деформитета кичменог стуба код деце млађег школског узраста из Бијељине. Нoвa шкoлa, 12(1), 54-62.

Mitrović, N., Stević, D. (2017). Razlike u motoričkim sposobnostima dečaka mlađeg školskog uzrasta nakon primene eksperimentalnog tretmana tekvonda. Bijeljinski metodički časopis, 4(4), 31-40.

Mitrović, N., Stević, D. (2017). Razlike u funkcionalnim sposobnostima dečaka mlađeg školskog uzrasta nakon primene posebno programiranog transformacionog procesa. Sport i zdravlje, 12(1), 60-67.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Razlike u zastupljenosti deformiteta kičmenog stuba između dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i Bijeljine. U Zborniku radova 4. Međunarodne naučne konferencija,“ Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas`17“ (157-163). Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u motoričkim sposobnostima kod dece. Sport i zdravlje, 13(1), 65-73.    

Stević, D., Mitrović, N., Cicović, B., Stanojević, A. (2018). Razlike u indeksu telesne mase kod dece polaznika Školice sporta Pedagoškog fakulteta. Nova Škola, 13(1), 165-174.

Stević, D., Mitrović, N., Bokonjić, D. (2018). Prevalenca deformiteta kičmenog stuba kod dece mlađeg školskog uzrasta iz Republike Srpske. Inovacije u nastavi, 31(2), 13-22.

Bjelica, B., Cicović, B., Stević, D., Donofrio, R., Perović, T., Pržulj, R., Mitrović, N. (2018). Effects of creatine monohydrate (CR) to muscle strength and body composition. Italian Journal of Sports rehabilitation and Posturology, 7(3), 1624-1637.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti programiranog transformacionog vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u motoričkim sposobnostima kod dece. U Zborniku radova 5. Međunarodne naučne konferencija, “Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas`18“, 307-314. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Cvejić, D., Buišić, S., Mitrović, N., Ostojić, S. (2018). Aerobic activity of students at. FITT physical education clasess. Facta universitatis seria: Physical Education and  sport, 16(3), 515-524.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Prevalence of obesity and body structure in children of younger school age. In Proceedings X International scientific conference "Improvement quality of life childrens and youth", 21-23. June, 2019. Istanbul: Faculty of Education and Rehabilitation.

Dragosavljević, S., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Efekti pliometrijskog treninga na motoričke sposobnosti vrhunskih odbojkaša. Sportske nauke i zdravlje, 9(2),124-138.

Mitrović, N., Stević, D., Škiljević, Lj., Bokonjić, D., Branković, D. (2019). Quantitative analysis of differences in obesity and body composition in urban and rural children in Bosnia and Herzegovina. In Proceeding book, XV International Scientific Conference „Exceptional Children: Education and Treatment” 188-198, 12th to 14th September 2019. Novi Sad: Society of Defectologists of Vojvodina.

Mitrović, N., Stević, D., Bokonjić, D., Jovanović, A., Stević, D. (2020). The relationship of  the spine status and the school bag with children. In XI International scientific conference „Improving the quality of life of children and youth” 26 th - 28th June 2020, (pp731-741), Sunny Beach, Bulgaria: Faculty of Education and Rehabilitation.

Mitrović, N., Dragosavljević, S., Pavlović,S., Gluvić, D. (2021). Analiza telesnog sastava dece mlađeg školskog uzrasta. U Zborniku radova Jedanaeste međunarodne e-konferencije ''Sportske nauke i zdravlje'' – 2021, (245-253), Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

Mitrović, N., Stević, D., Branković, D., Stević, D. (2021). Promene u morfološkim obeležjima kod predškolske dece po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta. In XII International scientific conference „Improving the quality of life of children and youth” 25 th - 27th June 2021, (pp), Sunny Beach, Bulgaria: Faculty of Education and Rehabilitation.

Учешће на конгресима и научним скуповима:

Pelemiš, V., Mitrović, N., Cicović, B. i Lolić, D. (2011). Maksimalna potrošnja kiseonika kod različitih grupa sportista. Prva međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje”. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron.

Dzinović – Kojić, D., Pelemiš, V., & Mitrović, N. (2012). The effect of morphological characteristics on preschool children coordination. 4th International Simposyium Research and Education in Inovation Era. Arad: Facultatea de Stinte ale Educatiei Psihologie si asistenta Sociala.

Pelemiš, V., Pelemiš, M., Mitrović, N., Lalić, D. i Prica, O. (2012). Kvantitativne analize razlika morfološkog prostora između dece urbane i ruralne sredine. Peti kongres medicinesporta i sportskih nauka sa međunarodnim učešćem „ Medicina sporta: novi pristupi, nova saznanja“. Beograd: Udruženje za medicinu sporta Srbije.

Pelemiš, M., Mitrović, N., Pelemiš, V. i Rankić, J. (2012). Razlike motorčkog prostora dece urbane i ruralne sredine parcijalizacijom morfoloških karakteristika. Deseta međunarodna naučna konferencija "Transformacioni procesi u sportu". Podgorica: Univerzitet Crna Gora, Rektorat.

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В. и Лалић, Д. (2013). Утицај моторичких способности на резултате у тесту за процену експлозивне снаге ногу деце различитог пола. У Национална конференција са међународним учешћем под називом „Физичка култура и модерно друштво“. Јагодина: Факултет педагошких наука.

Џиновић – Којић, Д., Пелемиш, В., Којић, Ф. и Митровић, Н. (2013). Преглед истраживања моторичког и морфолошког простора деце млађег школског узраста. У Национална конференција са међународним учешћем под називом „Физичка култура и модерно друштво“. Јагодина: Факултет педагошких наука.

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В., Лалић, Д, и Ујсаси Д. (2013). Ефекти програмираног кинезиолошког вежбања на развој координације и агилности ученика петих разреда основне школе. Четврти међународни научни скуп “Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Пелемиш, М., Пелемиш, В., Митровић, Н., Ујсаси Д. и Лалић, Д. (2013). Утицај трансформационих процеса у настави физичког васпитања на функционалне способности ученика. Четврти међународни научни скуп “Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Pelemiš, M., Martinović, D., Pelemiš, V., Mitrović, N., & Mandić, D. (2014). Significance of software models in estimation of state of nutrition in pre-school children. In P. Mercorelli, & E. Maciel (Ed.), International Conference on Educational Technologies and Education (ETE ’14), „ETE Session: Educational Technologies I `14“, 22th-24th February, 2014. Interlaken: EUROPMENT.

Pelemiš, M., Ujsasi, D., Mitrović, N., Pelemiš, V. (2014). Fizička aktivnost učenika i učenica pretpuberterskog uzrasta. Peti međunarodni skup, “Standardi i kriterijumi kvalitetnog obrazovanja i škole budućnosti” Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Mitrović, N., Pelemiš, V. (2014). Razlike u morfološkim karakteristikama kod dece mlađeg školskog uzrasta u odnosu na pol i mesto stanovanja. Peti međunarodni skup, “Standardi i kriterijumi kvalitetnog obrazovanja i škole budućnosti” Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Mitrović, N. (2014). Doctoral Coference organized within the project „Improving Testing Abilities on Postural and Spinal Column Status – SpineLab“. Sremska Mitrovica: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Митровић, Н., Васиљевић, Д. (2015). Преваленца гојазности код деце школског узраста. Научни скуп са међународним учешћем, “Настава и наука у времену и простору“. Лепосавић: Учитељски факултет. Универзитет у Приштини.

Пелемиш, М., Митровић, Н., Пелемиш, В. (2015). Разлике у статус свода стопала између дечака и девојчица млађег школског узраста из Бијељине. Шести међународни научни скуп “Наука и наставна пракса”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Стевић, Д., Митровић, Н., Шишљагић, Д. (2016). Разлике у статусу свода стопала између дечака и девојчица предшколског узраста из Бијељине. Седми међународни научни скуп “Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Митровић, Н., Стевић, Д., Томић, Д. (2016). Преваленца деформитета кичменог стуба код деце млађег школског узраста из Бијељине. Седми међународни научни скуп “Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2017). Razlike u zastupljenosti deformiteta kičmenog stuba između dečaka mlađeg školskog uzrasta iz Foče i Bijeljine. 4. Međunarodna naučna konferencija „Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas”. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Prištini.

Stević, D., Mitrović, N. (2017). Prevalenca deformiteta kičmenog stuba kod dece mlađeg školskog uzrasta iz Republike Srpske. Međunarodni naučni skup “Problemi i dileme savremene nastave u teoriji i praksi”. Aranđelovac:Učiteljski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Стевић, Д., Митровић, Н., Цицовић, Б., Бјелица, Б. (2017). Разлике у индексу телесне масе код деце полазника Школице спорта Педагошког факултета. Осми међународни научни скуп “Наука и настава данас”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Стевић, Д., Митровић, Н. (2017). Школица спорта -  центар за раст и развој на Педагошком факултету. Осми међународни научни скуп “Наука и настава данас”. Бијељина: Педагошки факултет. Универзитет у Источном Сарајеву.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti kineziološkog vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u morfološkim karakteristikama predškolske dece. 8. Međunarodna konferencija "Sportske nauke i zdravlje". Banja Luka: Panevropski univerzitet ''Apeiron'' (Fakultet sportskih nauka, Fakultet zdravstvenih nauka).

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2018). Efekti programiranog transformacionog Vežbanja po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta na promene u motoričkim sposobnostima kode dece. 5. Međunarodna naučna konferencija „Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas”. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Prištini.

Mitrović, N., Stević, D., Cicović, B., Stević, D. (2018). Promene u funkcionalnim sposobnostima pod uticajem kineziološkog tretmana po modelu Školice sporta Pedagoškog fakulteta. Deveti međunarodni naučni skup “Nauka i nastava danas”, 30. Novembar, 2018. Bijeljina: Pedagoški fakultet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Mitrović, N., Stević, D., Idrizović, K., Stević, D. (2019). Zastupljenost deformiteta stopala kod članova odbojkaške akademije. 6. Međunarodna naučna konferencija „Antropološki i teoantropološki pogled na fizičke aktivnosti od Konstantina velikog do danas”, 20-23. Mart, 2019. Kopaonik: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Univerzitet u Prištini.

Mitrović, N., Stević, D., Stević, D. (2019).  Kvantitativna analiza razlika u funkcionalnim sposobnostima između dečaka i devojčica mlađeg školskog uzrasta. 3. Međunarodna naučna konferencija „Inovativni pristup vaspitanјu i obrazovanјu: stanje, dileme i perspektive", 31.5.2019.-1.6.2019. Leposavić: Učiteljski fakultet.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Prevalence of obesity and body structure in children of younger school age. X International scientific conference "Improvement quality of life childrens and youth", 21-23. June, 2019. Istanbul: Faculty of Education and Rehabilitation.

Stević, D., Mitrović, N., Stević, D. (2019). Promene u posturalnom statusu i motoričkim sposobnostima pod uticajem trenažnih procesa Školice sporta Pedagoškog fakulteta.  XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”, 12th to 14th September 2019. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.

Mitrović, N., Stević, D., Stević, D. (2019).Kvantitativna analiza razlika u gojaznosti i telesnom sastavu kod dece urbanih i ruralnih sredina u Bosni i Hercegovini. XV međunarodna naučna konferencija „Metode u specijalnoj edukaciji, rehabilitaciji i terapiji dece sa smetnjama u razvoju i osoba sa invaliditetom – u potrazi za dokazima”, 12th to 14th September 2019. Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine.

Mitrović, N., Stević, D., Bokonjić, D., Stević, D. (2019). Promene u  morfološkim obeležjima kod predškolske dece
po modelu Školice sporta Pedagoškog fakultetaDeseti međunarodni naučni skup “Nauka i nastava danas”, 1. Novembar, 2019. Bijeljina: Pedagoški fakultet. Univerzitet u Istočnom Sarajevu.

Stević, D., Mitrović, N., Bokonjić, D., Stević, D. (2019). Прoмeнe у пoстурaлнoм стaтусу, мoтoричким спoсoбнoстимa и мoрфoлoшким кaрaктeристикaмa пoд утицajeм трeнaжних прoцeсa Шкoлицe спoртa Пeдaгoшкoг фaкултeтa. Научни скуп, "Бањалучки новембарски сусрети 2019", 15. Новембар, 2019. Бања Лука: Филозофски факултет Универзитета у Бања Луци.

Mitrović, N., Branković, D., Bokonjić, D., Živanović, V. (2019). Međunarodna naučna konferencija „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih“, 11-12. Decembar, 2019. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja.

Mitrović, N., Stević, D., Bokonjić, D., Radivojević, D., Škiljević, Lj. (2020). Analiza i stanje funkcionalnih sposobnosti učenika. Međunarodna konferencija „Savremeno obrazovanje 2020“, 3. april, 2020. Novi Sad: Alijansa prosvetitelja Srbije.

Митровић, Н., Стевић, Д., Бокоњић, Д., Стевић, Д.(2020). Analiza morfološkog statusa predškolske dece u Republici Srpskoj. 7. Meђунaрoднa нaучнa кoнфeрeнциja „Aнтрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од  Kонстантина Великог до данас“, 19.-20. март 2020. Копаоник: Факултет за         спорт  и физичко васпитање у Лепосавићу, Универзитет у Приштини.

Mitrović, N., Stević, D., Škiljević, LJ., Simić, N. (2020). Analiza posturalnog statusa kod          predškolske dece. Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem “Integrisani pristup u radu sa predškolskom decom, učenicima i korisnicima u vrtićima, školama i u ustanovama socijalne zaštite”, 15-16.5.2020. Kikinda:Visoka          škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.

Митровић, Н., Стевић, Д., Драгосављевић, С., Лакушић, В. (2021). Анализа морфолошког статуса деце у Бијељини. У XVI међународна конференција “Актуелности у специјалној едукацији и рехабилитацији 2021” 26.3.2021. године. Нови Сад: Друштво дефектолога Војводине и сарадници и партнери.

Објављени уџбеници и практикуми:

1. Stević, D., Mitrović, N. (2017). Metodika nastave fizičkog vaspitanja - ptaktikum. Bijeljina: Pedagoški fakultet.

2. Stević, D., Mitrović, N. (2017). Kineziometrija-praktikum. Bijeljina: Pedagoški fakultet.

Др Небојша Митровић
Датум и место рођења: 13.12.1988. године, Лозница;
Тел: +387 55 415 400 лок 2935;
е-mail: nebojsa.mitrovic@pfb.ues.rs.ba nebojsakinesiology88@gmail.com
Термини консултација: четвртак: 12,00 - 13,00 у кабинету број 35;

ОГЛАСНА ТАБЛА: Др Небојша Митровић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!