др Сања Милић

Доцент

Звања/ радна мјеста: Доцент

Научна/умјетничка област: Дидактика

Основне студије:

 • Назив институције: Филозофски факултет Бања Лука, одсјек Педагогија
 • Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009.

Основне студије:

 • Назив институције: Педагошки факултет у Бијељини, одсјек Разредна настава
 • Мјесто и година завршетка: Бијељина, 2006.

Постдипломске студије:

 • Назив институције: Филозофски факултет у Источном Сарајеву
 • Мјесто и година завршетка: Пале, 2012.
 • Назив теме магистарског рада: Дидактичке специфичности рада са даровитим ученицима у основној школи
 • Ужа научна/умјетничка област: Дидактика

Докторат:

 • Назив институције: - Филозофски факултет Пале
 • Мјесто и година завршетка: - одбрањена 25. марта 2016. године на Филозофском факултету у Источном Сарајеву
 • Назив дисертације: ''Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса''
 • Ужа научна/умјетничка област: - Дидактика

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

 • Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини:
 • - асистент у.н.о. Дидактика од 26. јуна 2009. године.
 • - виши асистент у.н.о. Дидактика од 27. фебруара 2013. године.
 • - доцетнт у.н.о. Дидактика од 28. септембра 2016. године.

Предмети:

Основни студиј

Предавања и вјежбе:

 • 1. Дидактика (Техничко и информатичко образовање)
 • 2. Педагошка комуникација (Разредна настава)
 • 3. Педагошка комуникација (Предшколско образовање)
 • 4. Рад са даровитом дјецом (Предшколско образовање)

Вјежбе:

 • 1. Дидактика 1 (Разредна настава)
 • 2. Дидактика 2 (Разредна настава)
 • 3. Интегрисани курикулум (Предшколско образовање)

Мастер студиј

Предавања и вјежбе:

 • 1. Савремене дидактичко-методичке концепције у разредној настави (Разредна настава)
 • 2. Даровитост у предшколској доби (Предшколско образовање)

Остале важне информације:

Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

Поглавље у монографији међународног значаја

 • 1. Simeunović, V. & Milić. S. (2017). Application of Data Mining in Predicting the Evaluation Preocess at Postsecondary Educational Establishments - RapidMiner//New Approaches to Research Methodology in Education/ Opić, Siniša ; Bognar, Branko; Ratković, Snežana (ed.). Faculty of Teacher Education, University of Zagreb. Srt. 79-109.

Монографија националног значаја:

 • 1. Симеуновић. В. и Милић. С. (2013). Даровити ученици у основној школи – подршка и развој. ЕКТА: Бања Лука.

Радови у индексираним базама међународног значаја

 1. 1. Milić. S. & Simeunović, V. (2016). The Role of Expert Assessment in Early Identification of Above Avarage Abilities of Gifted Students. Bulgarian J. Science & Education Policy, 10 , 297-313. (EBSCO, Proqest)

Радови националног значаја

 • 1. Симеуновић, В. и Милић, С. (2010). Високо образовање у функцији привредног развоја у Републици Српској, Зборник радова са V научног скупа на Универзитету Синергија.
 • 2. Милић, С. (2010). Идентификација даровитих ученика у основној школи и рад са њима. Нова школа, бр. 7, стр. 109 – 123.
 • 3. Симеуновић, В. и Милић, С. (2010). Предвиђање успјеха студената на учитељском студију методама дата мининга. Зборник радова са научног скупа Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе) Филозофског факултета у Бањалуци, стр. 661 – 682.
 • 4. Симеуновић, В. и Милић, С. (2011). Коришћење база података у подршци одлучивања на факултетима, Зборник радова са научног скупа „Технологија, информатика и образовање – за друштво учења и знања“ Техничког факултета у Чачку.
 • 5. Симеуновић, В. и Милић, С. (2011). Рано откривање креативности – основа за друштвени напредак. Нова школа, бр. 9, стр. 56 – 74.
 • 6. Симеуновић, В. и Милић, С. (2013). Значај ране идентификације даровитости. Зборник радова балканског савеза удружења васпитача БАПТА, стр. 117 – 131.
 • 7. Симеуновић, В. и Милић. С. (2013). Квалитетно образовање наставника као услов за постизање образовних стандарада у школама. Иновације у настави, (13) 4, стр. 45 – 57.
 • 8. Симеуновић, В. и Милић, С. (2013). Дефинисање компетенција наставника за рад са даровитим ученицима у складу са европским стандардима, Нова школа VIII(2), стр. 40 – 51.
 • 9. Милић, С. и Пердан, М. (2013). Позиције учитеља у комбинованим одјељењима. Нова школа, бр. 8., стр. 352 – 362.
 • 10. Милић, С., Колунџић, Д. и Симеуновић, В. (2014). Моделовање рада са даровитим ученицима. Нова школа. IX(1), стр. 85 – 98.
 • 11. Simeunović, V. i Milić. S. (2014). Identifikacija darovitosti kod učenika nižih razreda osnovne škole putem procjene. Zbornika radova sa naučnog skupa 14. Dani Mate Demarina, Učiteljski fakultet Zagreb, str. 263 – 273.
 • 12. Милић, С. (2014). Дидактичке специфичности рада са даровитим ученицима у оквиру редовне наставе. Методичка пракса, 13(4), стр. 363 – 372.
 • 13. Милић, С. (2014). Психолошке основе даровитости. Методичка пракса, 13(1), стр. 25 – 31.
 • 14. Милић, С., Симеуновић, В. и Лаловић, С. (2014). Иновирање приступа у откривању креативности код дјеце предшколског узраста. Зборник радова са научног скупа Имплементација иновација у образовањуи васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет у Београду, стр. 612 – 622.
 • 15. Милић, С., Симеуновић, В. и Лаловић, С. (2015). Системски развој даровитости путем јасног дефинисања исхода у настави. Нова школа X(1), стр. 67 – 78.
 • 16. Милић, С. и Симеуновић, В. (2016). Школско законодавство као основа за иновирање наставног процеса у раду са даровитим ученицима. Нова школа XI(2), стр 9-17.
др Сања Милић
Датум и место рођења: 16. 4. 1983. Зворник
Тел: +387 55 415 400 лок 2920
е-mail: sanja.milic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак 12,00 - 13,00 у кабинету бр. 43

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Сања Милић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!