др Сања Милић

Доцент

Звања/ радна мјеста: Доцент

Научна/умјетничка област: Дидактика

Основне студије:

 • Назив институције: Филозофски факултет Бања Лука, одсјек Педагогија
 • Мјесто и година завршетка: Бања Лука, 2009.

Основне студије:

 • Назив институције: Педагошки факултет у Бијељини, одсјек Разредна настава
 • Мјесто и година завршетка: Бијељина, 2006.

Постдипломске студије:

 • Назив институције: Филозофски факултет у Источном Сарајеву
 • Мјесто и година завршетка: Пале, 2012.
 • Назив теме магистарског рада: Дидактичке специфичности рада са даровитим ученицима у основној школи
 • Ужа научна/умјетничка област: Дидактика

Докторат:

 • Назив институције: - Филозофски факултет Пале
 • Мјесто и година завршетка: - одбрањена 25. марта 2016. године на Филозофском факултету у Источном Сарајеву
 • Назив дисертације: ''Иновирање наставног процеса са даровитим ученицима као претпоставка друштвеног прогреса''
 • Ужа научна/умјетничка област: - Дидактика

Претходни избори у наставна и научна звања (институција, звање и период):

 • Универзитет у Источном Сарајеву – Педагошки факултет у Бијељини:
 • - асистент у.н.о. Дидактика од 26. јуна 2009. године.
 • - виши асистент у.н.о. Дидактика од 27. фебруара 2013. године.
 • - доцетнт у.н.о. Дидактика од 28. септембра 2016. године.

Предмети:

Основни студиј

Предавања и вјежбе:

 • 1. Дидактика (Техничко и информатичко образовање)
 • 2. Педагошка комуникација (Разредна настава)
 • 3. Педагошка комуникација (Предшколско образовање)
 • 4. Рад са даровитом дјецом (Предшколско образовање)

Вјежбе:

 • 1. Дидактика 1 (Разредна настава)
 • 2. Дидактика 2 (Разредна настава)
 • 3. Интегрисани курикулум (Предшколско образовање)

Мастер студиј

Предавања и вјежбе:

 • 1. Савремене дидактичко-методичке концепције у разредној настави (Разредна настава)
 • 2. Даровитост у предшколској доби (Предшколско образовање)

Остале важне информације:

Страни језици: руски, енглески

Одабране референце:

Поглавље у монографији међународног значаја

 • 1. Simeunović, V. & Milić. S. (2017). Application of Data Mining in Predicting the Evaluation Preocess at Postsecondary Educational Establishments - RapidMiner//New Approaches to Research Methodology in Education/ Opić, Siniša ; Bognar, Branko; Ratković, Snežana (ed.). Faculty of Teacher Education, University of Zagreb. Srt. 79-109.

Монографија националног значаја:

 • 1. Симеуновић. В. и Милић. С. (2013). Даровити ученици у основној школи – подршка и развој. ЕКТА: Бања Лука.

Радови у индексираним базама међународног значаја

 1. 1. Milić. S. & Simeunović, V. (2016). The Role of Expert Assessment in Early Identification of Above Avarage Abilities of Gifted Students. Bulgarian J. Science & Education Policy, 10 , 297-313. (EBSCO, Proqest)

Радови националног значаја

 • 1. Симеуновић, В. и Милић, С. (2010). Високо образовање у функцији привредног развоја у Републици Српској, Зборник радова са V научног скупа на Универзитету Синергија.
 • 2. Милић, С. (2010). Идентификација даровитих ученика у основној школи и рад са њима. Нова школа, бр. 7, стр. 109 – 123.
 • 3. Симеуновић, В. и Милић, С. (2010). Предвиђање успјеха студената на учитељском студију методама дата мининга. Зборник радова са научног скупа Култура и образовање – детерминанте друштвеног прогреса (достигнућа, домети, перспективе) Филозофског факултета у Бањалуци, стр. 661 – 682.
 • 4. Симеуновић, В. и Милић, С. (2011). Коришћење база података у подршци одлучивања на факултетима, Зборник радова са научног скупа „Технологија, информатика и образовање – за друштво учења и знања“ Техничког факултета у Чачку.
 • 5. Симеуновић, В. и Милић, С. (2011). Рано откривање креативности – основа за друштвени напредак. Нова школа, бр. 9, стр. 56 – 74.
 • 6. Симеуновић, В. и Милић, С. (2013). Значај ране идентификације даровитости. Зборник радова балканског савеза удружења васпитача БАПТА, стр. 117 – 131.
 • 7. Симеуновић, В. и Милић. С. (2013). Квалитетно образовање наставника као услов за постизање образовних стандарада у школама. Иновације у настави, (13) 4, стр. 45 – 57.
 • 8. Симеуновић, В. и Милић, С. (2013). Дефинисање компетенција наставника за рад са даровитим ученицима у складу са европским стандардима, Нова школа VIII(2), стр. 40 – 51.
 • 9. Милић, С. и Пердан, М. (2013). Позиције учитеља у комбинованим одјељењима. Нова школа, бр. 8., стр. 352 – 362.
 • 10. Милић, С., Колунџић, Д. и Симеуновић, В. (2014). Моделовање рада са даровитим ученицима. Нова школа. IX(1), стр. 85 – 98.
 • 11. Simeunović, V. i Milić. S. (2014). Identifikacija darovitosti kod učenika nižih razreda osnovne škole putem procjene. Zbornika radova sa naučnog skupa 14. Dani Mate Demarina, Učiteljski fakultet Zagreb, str. 263 – 273.
 • 12. Милић, С. (2014). Дидактичке специфичности рада са даровитим ученицима у оквиру редовне наставе. Методичка пракса, 13(4), стр. 363 – 372.
 • 13. Милић, С. (2014). Психолошке основе даровитости. Методичка пракса, 13(1), стр. 25 – 31.
 • 14. Милић, С., Симеуновић, В. и Лаловић, С. (2014). Иновирање приступа у откривању креативности код дјеце предшколског узраста. Зборник радова са научног скупа Имплементација иновација у образовањуи васпитању – изазови и дилеме, Учитељски факултет у Београду, стр. 612 – 622.
 • 15. Милић, С., Симеуновић, В. и Лаловић, С. (2015). Системски развој даровитости путем јасног дефинисања исхода у настави. Нова школа X(1), стр. 67 – 78.
 • 16. Милић, С. и Симеуновић, В. (2016). Школско законодавство као основа за иновирање наставног процеса у раду са даровитим ученицима. Нова школа XI(2), стр 9-17.
др Сања Милић
Датум и место рођења: 16. 4. 1983. Зворник
Тел: +387 55 415 400 лок 2920
е-mail: sanja.milic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак 12,00 - 13,00 у кабинету бр. 43

ОГЛАСНА ТАБЛА: др Сања Милић

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

I Циклус

Основни студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

II Циклус

Мастер студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

III Циклус

Докторски студиј

ПОГЛЕДАЈ СВЕ

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!