Бесплатно студирање на другом циклусу студија и у 2021/22. години

Септембар. 17. 2021 Категорија: Студентске
Бесплатно студирање на другом циклусу студија и у 2021/22. години

Пријављивање кандидата за први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА завршава се 22.10.2021. године

Први конкурсни рок – ДРУГИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 

Висина школарине за редовне студенте који суфинансирају трошкове студија за студијске програме другог циклуса студија на јавним високошколским установама за академсу 2021/22. годину утврђује се Одлуком Владе Републике Српске, која је и ове године донела Одлуку да се је бесплатно студирање за студенте првог и другог циклуса студија који се упишу у првом року.

Висина школарине за вандредне студенте и студенте стране држављане другог циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се Одлуком Управног одбора високошколске установе

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 21.6.2021. године до 22.10.2021. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се 25.10.2021. године са почетком у 9,00 часова, док је објављивање резултата конкурса 26.10.2021. године до 14,00 часова, а упис примљених кандидата почиње 27.10.2021. године и завршава се 29.10.2021. године.

Студијски програм

II циклус

Буџет

Самофинансирање

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава - 60 ECTS

30

0

2

15

108

Предшколско васпитање - 120 ECTS

10

0

2

5

Предшколско васпитање и образовање - 60 ECTS

10

0

2

5

Информатика у образовању - 120 ECTS

15

0

2

5

 

Приликом пријаве за упис на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оргинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију;
 4. Увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија односно основном студију;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ.             

Кандидат који се упише на студијски програм прве године другог циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Ранг-листа објављује се на  web-страници факултета.

Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на интернет страници Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета.

Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис  доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Разредна настава - 60 ECTS

Мастер разредне наставе - 300 ECTS

 

Провјера из области Методике наставе српског језика и књижевности, Методике наставе математике, Методике наставе ПиД, Методике наставе ликовног васпитања, Методике наставе физичког васпитања и Методике наставе музичке културе

Предшколско васпитање - 120 ECTS

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком, Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

Предшколско васпитање и образовање - 60 ECTS

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком, Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

Информатика у образовању - 120 ECTS

Мастер информатике у образовању – 300 ECTS

Тест из информатике

 

 

Први конкурсни рок – ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

 

Висина школарине за студенте трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се Одлуком Управног одбора високошколске установе

Конкурс за упис студената на трећи циклус студија, отворен је од 21.6.2021. године до 22.10.2021. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

Упис примљених кандидата почиње 27.10.2021. године и завршава се 29.10.2021. године.

 

Педагошки факултет Бијељина  - III циклус

Студијски програм Методика разредне наставе

10

3

13

Приликом уписа/пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
 4. додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена;
 5. наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму);
 6. доказ о познавању страног језика (за Универзитет у Источном Сарајеву);
 7. доказ о уплати административних трошкова уписа;
 8. библиографију.

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

 • лица која имају завршене академске студије другог циклуса, односно интегрисане студије с остварених најмање 300 ECTS бодова и просјечну оцјену од најмање 8,00 и на првом и на другом циклусу студија, односно интегрисаним студијама, знање страног језика и испуњеност других услова који се могу прописати актима факултета, а у зависности од научне области;
 • лица која су, по раније важећим прописима, завршила послиједипломске - магистарске студије за стицање звања магистра наука из одговарајуће научне области, просјечну оцјену од најмање 8,00 и на основним и на послиједипломским студијама, знање страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области који се могу прописати актима факултета;
 • лица којима је у поступку еквиваленције звање стечено по раније важећим прописима изједначено са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија из одговарајуће научне области, имају просјечну оцјену из претходних студија од најмање 8,00 на сваком од циклуса студија, знање страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области који се могу прописати актима факултета.

Поред општих услова, кандидати са нематичних факултета који се желе уписати на одређени студијски програм докторских студија, морају да испуне и посебне услове, који су доступни на интернет страници Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета.

Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на интернет страници Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета.

Комисија за упис студената организационе јединице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис  доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Докторске студије методике разредне наставе - 180 ECTS

 

доктор наука – методика разредне наставе математике - 480 ECTS

доктор наука – методика разредне наставе природе и друштва - 480 ECTS

доктор наука – методика разредне наставе физичког васпитање - 480 ECTS

 

Пријем кандидата за упис на прву годину трећег циклуса студија се врши према Правилнику о студирању на трећем циклусу

 

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!