Конкурс за упис на ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Новембар. 09. 2018 Категорија: Студентске
Конкурс за упис на ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Пријаве за упис у прву годину трећег циклуса студија кандидати могу поднијети до 30.11.2018. године, након чега ће се вршити упис кандидата до 7.12.2018. године.

К О Н К У Р С

за упис студената у прву годину трећег циклуса студија

у академској 2018/2019. години на Универзитету у Источном Сарајеву                   

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ – Трећи циклус студија

број слободних мјеста:

Организациона јединица

Контакт информације

Студијски програм

Држављани БиХ

Страни држављани

Укупно

Педагошки факултет Бијељина

http://www.pfb.unssa.rs.ba/

76300 Бијељина,

Семберских ратара бб

 Тел: 055/415-400

Докторске студије методике разредне наставе

 

               20

 

        5

 

    25

 

НАЗИВ ТРИ СМЈЕРА:

-ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ;

-ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА;

-ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА.

 

НАЗИВ ИЗЛАЗНИХ ПРОФИЛА:

 • ДОКТОР МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – 480 ECTS – МЕТОДИКА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ;
 • ДОКТОР МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – 480 ECTS – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
 • ДОКТОР МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – 480 ECTS – МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ;

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ТРЕЋИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

 • Завршене дипломске академске студије (I и II циклуса) са најмање 300 ECTS  бодова или
 • Стечено високо образовање по ранијим важећим прописима у трајању од најмање 10 (семестара) што одговара 300 ECTS  бодова или
 • Завршене постдипломске-магистарске студије са стеченим називом магистра наука, или
 • Завршене специјалистичке студије по раније важећим прописима, уз обавезу полагања разлике предмета.
 • Знање једног страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области.

Поред општих услова кандидати са нематичних факултета, који се желе уписати на ове докторске студије, морају да испуне и посебне услове.

Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на WEB страници Универзитета/факултета.

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни  приложити сљедећа документа:

- извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,

- овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената),

- додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије,

- наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму),

- доказ о познавању страног језика

- библиографија

КОНКУРСНИ РОКОВИ:

Пријаве за упис у прву годину трећег циклуса студија кандидати могу поднијети до 30.11.2018. године, након чега ће се вршити упис кандидата до 7.12.2018. године. Други уписни рок трећег циклуса студија организоваће се на организационим јединицама које у првом року не упишу планирани број студената. 

ПОСЕБНИ УСЛОВИ УПИСА

У прву годину трећег циклуса студија разредне наставе – на Докторске студије методике разредне наставе може се уписати лице:

 • које има завршен први и други циклус студија разредне наставе са најмање 300 ECTS бодова;
 • које има академски степен магистра разредне наставе, односно мастер разредне наставе;
 • коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања раније академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у Источном Сарајеву.

Избор и редослијед кандидата за упис на прву годину трећег циклуса студија разредне наставе утврђује Комисија трећег циклуса студија разредне наставе на основу: опште просјечне оцјене на првом и другом циклусу студија разредне наставе; дужине студирања; остварених научних резултата; других услова утврђених програмом трећег циклуса студија разредне наставе – докторских академских студија из методике разредне наставе и правилима студирања на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву.

Пријемни испит обавиће се у виду интервуа на тему познавања методике наставног предмета за који се кандидат опредјелио.

 

 • На основу Одлуке Владе РС висина школарине за трећи циклус студија у академској 2017/18. години је 3.000,00 КМ.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!