Оглас за упис на ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - II рок

Мај. 07. 2018

На основу члана 5. и 6. Закона о високом образовању (“Службени гласник Републике Српске”, број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13, 44/15 и 90/16), Одлуке Владе Републике Српске, o измјени и допуни одлуке о броју студената који се уписују у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години на јавним универзитетима број: 04/1-012-2-450/18 од 22.02.2018. године, Одлуке наставно научног вијећа број 01-283/1 од 16.4.2018. године расписује се

О Г Л А С                         

за упис студената у прву годину трећег циклуса студија у академској 2017/2018. години  - II рок

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ – Трећи циклус студија

број слободних мјеста:

Организациона јединица

Контакт информације

Студијски програм

Држављани БиХ

Страни држављани

Укупно

Педагошки факултет Бијељина

http://www.pfb.unssa.rs.ba/

76300 Бијељина,

Семберских ратара бб

 Тел: 055/415-400

Докторске студије методике разредне наставе

 

               15

 

        5

 

    20

 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ЗА УПИС НА ТРЕЋИ  ЦИКЛУС СТУДИЈА

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

 • Завршене дипломске академске студије (I и II циклуса) са најмање 300 ECTS  бодова или
 • Стечено високо образовање по ранијим важећим прописима у трајању од најмање 10 (семестара) што одговара 300 ECTS  бодова или
 • Завршене постдипломске-магистарске студије са стеченим називом магистра наука, или
 • Завршене специјалистичке студије по раније важећим прописима, уз обавезу полагања разлике предмета.
 • Знање једног страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области.

Поред општих услова кандидати са нематичних факултета, који се желе уписати на ове докторске студије, морају да испуне и посебне услове.

Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на WEB страници Универзитета/факултета.

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни  приложити сљедећа документа:

извод из матичне књиге рођених,

- увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци,

- овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената),

- додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије,

- наставни план и програм (за студенте по старом неболоњском програму),

- доказ о познавању страног језика

- библиографија

КОНКУРСНИ РОКОВИ:

 • Пријављивање кандидата почиње: 10.5.2018, а завршава 16.5.2018. (пријем докумената врши се сваког радног дана);
 • Полагање пријемног испита биће обављено 17.5.2018. године са почетком у 10 часова;
 • Објављивање резултата је 17.5.2018. године до 14 часова;
 • Упис примљених кандидата 18.04.2018. године.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ УПИСА

У прву годину трећег циклуса студија разредне наставе – на Докторске студије методике разредне наставе може се уписати лице:

 • које има завршен први и други циклус студија разредне наставе са најмање 300 ECTS бодова;
 • које има академски степен магистра разредне наставе, односно мастер разредне наставе;
 • коме је извршено вредновање према Правилнику о поступку вредновања раније академских назива за потребе наставка школовања на Универзитету у Источном Сарајеву.

Избор и редослијед кандидата за упис на прву годину трећег циклуса студија разредне наставе утврђује Комисија трећег циклуса студија разредне наставе на основу: опште просјечне оцјене на првом и другом циклусу студија разредне наставе; дужине студирања; остварених научних резултата; других услова утврђених програмом трећег циклуса студија разредне наставе – докторских академских студија из методике разредне наставе и правилима студирања на трећем циклусу студија на Универзитету у Источном Сарајеву.

Пријемни испит обавиће се у виду интервуа на тему познавања методике наставног предмета за који се кандидат опредјелио.

НАЗИВ ТРИ СМЈЕРА:

-ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ;

-ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МЕТОДИКЕ НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА;

-ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА.

НАЗИВ ИЗЛАЗНИХ ПРОФИЛА:

 • ДОКТОР МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – 480 ECTS – МЕТОДИКА ПОЧЕТНЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ;
 • ДОКТОР МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – 480 ECTS – МЕТОДИКА НАСТАВЕ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
 • ДОКТОР МЕТОДИКЕ РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ – 480 ECTS – МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У РАЗРЕДНОЈ НАСТАВИ;

 

 • На основу Одлуке Владе РС висина школарине за трећи циклус студија у академској 2017/18. години је 3.000,00 КМ.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!