проф. др Сања Опсеница

ПРОДЕКАН ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД:

Образовање:

  • Доктор наука: Релације стилова понашања родитеља и психолошке сепарације адолесцената, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2009)
  • Магистар: Повезаност циљних оријентација и васпитне климе одрастања код студената, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду (2006)
  • Дипломирани психолог: Филозофски  факултет,  Универзитета у Новом Саду (1996)

Звања:

  • 2000-асистент-Педагошки факултет, Бијељина
  • 2006-виши асистент- Педагошки факултет, Бијељина
  • 2010-доцент- Педагошки факултет, Бијељина
  • 2015-ванредни професор- Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања:

  • Општа психологија
  • Развојна психологија
  • Педагошка психологија

Предмети:

Предмети на основном студију: Општа и развојна психологија, Општа психологија, Развојна психологија, Педагошка психологија и Психологија

Предмети на мастер студију: Теорије о дечијем развоју и игри и Савремене психолошке оријентације у настави и учењу у разредној настави

Остале важне информације:

Чланство: Удружење Породични круг

Пројекти: „Не заборавимо од њих је све почело“ 

Одабране референце:

1. Спасојевић, П. и Опсеница, С. (2010). Нека значајна питања статуса ученика као личности у васпитно-образовном процесу. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе  и предшколства бр. 7, стр. 138-146, Педагошки факултет, Бијељина.  

2. Спасојевић, П., Опсеница, С., Цвјетковић, М. и Миљеновић, С. (2013).  Образујемо ли васпитаче за будућност?, У зборнику радова са И стручно-научне конференције БАПТА »Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама« (стр. 9-18). Бијељина: Балкански савез удружења васпитача БАПТА.    

3. Крнета, Д., Станар, С. & Опсеница, С. (2012). Социјални и лични фактори ставова наставника према оцењивању у школи, Радови Филозофског факултета, бр. 14, стр. 89-110, Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Пале.      

4. Опсеница, С. (2012). Васпитни стилови као детерминанте независности младих, Нова школа часопис за теорију и праксу савремене школе  и предшколства бр.9/10, стр. 257-268, Педагошки факултет, Бијељина.

 5. Опсеница, С. (2013). Компатибилност васпитних стилова очева и мајки, Нова школа часопис за теорију и праксу савремене школе  и предшколства бр.11, стр. 103-112, Педагошки факултет, Бијељина.

6. Опсеница, С. и Вила, А. (2013). Дислалија-најдоминантнији говорни поремећај у раном детињству, Нова школа часопис за теорију и праксу савремене школе  и предшколства, бр. 12, стр. 52-66, Педагошки факултет, Бијељина.

7. Спасојевић, П., Опсеница, С. и Мировић, Д. (2014) Дјелује ли глобализација на константну кризу и дехуманизацију школе и образовања, Зборник радова са Научног скупа, књига 8, стр. 953-969, Пале.

8. Миљеновић, С. & Опсеница, С. (2015). Значај одговорног родитељства за изградњу слике о себи код адолесцената, Методичка пракса часопис за наставу и учење, бр. 1/2, стр. 5-18, Београд.

9. Опсеница, С. (2013). Породица и циљне оријентације младих, МОНОГРАФИЈА, Бања Лука.

10. Миљеновић, С. & Опсеница, С. (2015). Значај одговорног родитељства за изградњу слике о себи, Методичка пракса часопис за наставу и учење. Београд.

11. Опсеница, С. & Миљеновић, С. (2016). Улога и значај породице у изградњи слике о себи код адолесцената. Нова школа часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, XI (1). Педагошки факултет, Бијељина.

12. Вила, А. & Опсеница, С. (2015). Испитивање присуства говорно-језичких поремећаја код деце предšколског и раног šколског узраста. Нова школа часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, X (1). Педагошки факултет, Бијељина.

13. Opsenica, S., Milinković, D. & Spasojević, P. (2016). Najvažnija obilježja osnovne škole iz perspektive učenika. Zbornik znanstvenih radova s Medjunarodne znanstvene konferencije. Osijek.

14. Dragica Milinković, D, Opsenica, S & Pero        Spasojević (2017). Student attitudes to the teaching of mathematics in the republic of Srpska,  International Conference on Education and Social Sciences 6-8 February 2017- OCERINT,International Organization Center of Academic Research, Istanbul, Turkey.

проф. др Сања Опсеница
Датум и место рођења: 15.02.1973. Сремска Митровица
Тел: +387 55 415 400 лок: 2945
е-mail: sanja.opsenica@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак 9,00-11,00; кабинет 45

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!