проф. др Драгица Милинковић

СЕНАТОР:

Образовање:

 • Доктор наука методике наставе математике: Геометријско моделовање проблемских задатака путем образовног софтвера, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2006)
 • Магистар методичких наука – методика наставе математике: Савремени приступ обради аритметичких модела проблемских задатака, Учитељски факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2002)
 • Професор разредне наставе: Учитељски факултет Универзитета у Српском Сарајеву (1998)

Звања:

2000 – асистент – Учитељски факултет, Бијељина
2004 – виши асистент – Педагошки факултет, Бијељина
2009 – доцент – Педагошки факултет, Бијељина

2014 – ванредни професор – Педагошки факултет, Бијељина

Област научног истраживања

 • Методика почетне наставе математике
 • Методика математичког моделовања
 • Математичко образовање базичног школског циклуса
 • Методика развоја почетних математичких појмова

Предмети:

    Педагошки факултет Бијељина

 • На основним студијама: Методика наставе математике 2 (школски рад) (Студијски програм разредне наставе)

Методика развоја почетних математичких појмова (Студијски програм за образовање васпитача)

 • На мастер студију:          Савремена методика наставе математике 1

Савремена методика наставе математике 2

(Студијски програм разредне наставе)

Математичке игре у раној доби

(Студијски програм за образовање васпитача)

 

Филозофски факултет Пале

 • На основним студијама: Методика наставе математике 1                                                     

Методика наставе математике 2 (школски рад)

Методика математичког моделовања         (Студијски програм разредне наставе)

 • На мастер студију:          Савремена методика наставе математике 2

(Студијски програм разредне наставе)

Остале важне информације:

Страни језици: енглески

Пројекти:

 • Савремени проблеми функционалне анализе и математичког учења (носилац пројекта Филозофски факултет Универзитета у  Источном Сарајеву) (2010);

Савремени приступи у методици математичког образовања предшколске дјеце (носилац пројекта Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци) (2015).

Одабране референце:

Објављене научне књиге (уџбеници)

 1. Милинковић, Д. (2013): Методика математичког моделовања за разредну наставу, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 2. Милинковић, Д. (2013): Практикум из методике наставе математике, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 3. Пикула, М., Милинковић, Д. (2015): Методика почетне наставе математике, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.

Објављени радови  у научним часописима и зборницима са рецензијом

 1. Милинковић, Д. (2003): Теоријске основе рјешавања проблема у почетној настави математике, Српска вила, бр. 17-2003, стр. 91-98, Бијељина: Просвјета.
 2. Милинковић, Д. (2003): Моделски приступ диференцираној обради проблемских задатака, Норма, бр. 1-2003, стр. 143-153, Сомбор: Учитељски факултет.
 3. Милинковић, Д. (2003): Моделски приступ диференцираној обради аритметичких проблема, Значења, бр. 47-2003, стр. 265-279, Добој: Народна библиотека.
 4. Милинковић, Д. (2004): Теријске основе диференцираног моделовања и рјешавања математичких проблема, Значења, бр. 50-2004, стр. 133-139, Добој: Народна библиотека.
 5. Милинковић, Д. (2004): Савремени приступ обради аритметичких модела проблемских задатака, Српска вила, бр. 20-2004, стр. 172-184, Бијељина: Просвјета.
 6. Милинковић, Д. (2005): Диференцирање нивоа захтјева у почетној настави математике, Нова школа, бр. 1-2005, стр. 165-176, Бијељина: Педагошки факултет.
 7. Милинковић, Д. (2006): Моделовање и рјешавање проблемских задатака методом дужи, Нова школа, бр. 2-2006, стр. 176-183, Бијељина: Педагошки факултет.
 8. Милинковић, Д. (2006): Методички оквири диференцираног геометријског моделовања проблемских задатака, Радови Филозофског факултета, бр. 8-2006, стр. 189-200, Пале: Филозофски факултет.
 9. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д. (2006): Интерактивна настава различитих нивоа сложености, Радови Филозофског факултета, бр. 8-2006, стр. 293-308, Пале: Филозофски факултет.
 10. Милинковић, Д. (2006): Диференцирање и индивидуализовање почетне наставе математике, Нова школа, бр. 3-2006, стр. 126-140, Бијељина: Педагошки факултет.
 11. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д. (2006): Интерактивно учење у предметном подручју Моја околина, Нова школа, бр. 3-2006, стр. 208-222, Бијељина: Педагошки факултет.
 12. Ћурчић, М., Пикула, М., Милинковић, Д. (2006): Интерактивно учење у проблемској настави, Зборник радова, 7-2006, стр. 27-42, Ужице: Учитељски факултет.
 13. Милинковић, Д. (2007): Улога софтвера у настави математике, Значења, бр. 58/59-2007, стр. 357-366, Добој: Народна библиотека.
 14. Милинковић, Д. (2007): Моделовање и рјешавање проблемских задатака методом правоугаоника, Нова школа, бр. 4/5-2007, стр. 246-257, Бијељина: Педагошки факултет.
 15. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009): Моделовање проблемских задатака образовним софтвером, Зборник радова са научног скупа „Наука и настава на универзитету“, стр. 633-640, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 16. Милинковић, Д., Пикула, М. (2011): Образовни софтвер као перспектива учења путем рјешавања проблема, Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 8-2011, стр. 100-111, Бијељина: Педагошки факултет.
 17. Милинковић, Д. (2011): Проблемска метода у предшколској математици, Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 8-2011, стр. 167-175, Бијељина: Педагошки факултет.
 18. Милинковић, Д., Пикула, М. (2011): Моделовање проблемских задатака методом графова, Споменица академика Веселина Перића, стр. 563-573, Бања Лука: АНУРС.
 19. Милинковић, Д. (2011): Проблемски задаци у почетној настави математике, Наука и политика, природно-математичке науке, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 22 – 23. мај 2010.), књига 5, том 3, стр. 175-182, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 20. Милинковић, Д., Пикула, М., Скочајић, Д. (2011): Ставови наставника према образовном софтверу ”Геометријско моделовање проблемских задатака у почетној настави математике”, ТЕМАТСКИ ЗБОРНИК  ”УЧИТЕЉ У БАЛКАНСКИМ КУЛТУРАМА” - Међународни научни скуп, стр. 156–169, Врање: Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању.
 21. Milinković, D., Pikula, M., Skočajić, D. (2011): EFFECTS OF APPLICATION OF GEOMETRIC METHODS IN MODELING PROBLEM TASKS, VI International Balkan Congress for Education and Science: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION (Ohrid, 29.IX – 1.X 2011.) Book of proceedings, volume II, 1007- 1014,  Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje Republic of Macedonia.
 22. Милинковић, Д. (2012): Ефекти примјене диференцираних инструкција у рјешавању аритметичких проблема, Наука и идентитет, Прва математичка конференција Републике Српске, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 21 – 22. мај 2011.), књига 6, том 3, стр. 271-284, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 23. Милинковић, Д. (2012): Теоријски приступ геометријском моделовању проблемских задатака путем образовног софтвера, Посебна издања Научни скупови, књига 12 ”Методички аспекти наставе математике II”, стр. 379-390, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу.
 24. Milinković, D. (2012): INTEGRATIVE APPROACH TO TEACHING MATHEMATICS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA, ”THEORY AND PRACTICE OF CONNECTING AND LEARNING PROCESS”, Proceedings, 171 - 184, Sombor: University of Novi Sad Faculty of Education in Sombor.
 25. Милинковић, Д. (2013): Интердисциплинарни проблемски приступ обради математичких садржаја у млађим разредима основне школе, Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. 11-2013, стр. 130-143, Бијељина: Педагошки факултет.
 26. Милинковић, Д., Пикула, М. (2013): Улога приче и слике у интегрисању почетне наставе математике и српског језика, ”Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса”, стр. 417-430, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 27. Милинковић, Д. (2013): Метода фокусног дијаграма у функцији развијања логичког мишљења и расуђивања, Норма, часопис за теорију и праксу васпитања и образовања, бр. 1/2013, стр. 9-21, Сомбор: Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору.
 28. Милинковић, Д. (2014): Примјена метода математичког моделовања у почетној настави математике, Наука и глобализација, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 17 – 19. мај 2013.), књига 8, том 3, стр. 91-102, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 29. Милинковић, Д. (2014): Проблемски задаци у функцији интеграције наставе математике у комбинованим одјељењима, Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. IX (1),  стр. 111-119, Бијељина: Педагошки факултет.
 30. Милинковић, Д., Пикула, М. (2014): Проблеми наставе математике базичног школског циклуса, ”Настава и учење – савремени приступи и перспективе”, стр. 555-568, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 31. Милинковић, Д., Пикула, М. (2015): Математички задаци у контексту евалуације ученичких постигнућа у разредној настави, ”Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада”, стр. 373-386, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 32. Милинковић, Д. (2015): Компетенције студената за математичко моделовање, Радови Филозофског факултета Природно-математичке науке, бр. 17, стр. 9-25, Пале: Филозофски факултет.
 33. Милинковић, Д. (2015): Мјесто и улога контекстуалних проблема у реалистичком математичком образовању, Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. X (2), стр. 8-24, Бијељина: Педагошки факултет.
 34. Милинковић, Д. (2016): Визуелизација у функцији развијања математичког мишљења, НАУЧНИ СКУП НАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ, Зборник радова са Научног скупа (Пале, 22 – 24. мај 2015.), књига 10, том 1, вол. 618, стр. 327-341, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву.
 35. Opsenica, S., Milinković, D., Spasojević, P. (2016): Obilježja osnovne škole iz perspektive učenika, U  Jukić, K. Bogatić, S. Gazibara, S. Pejaković, S. Simel, A. Nagy Varga, V. Campbell-Barr (Ur.), Zbornik znanstvenih radova s Međunarodne znanstvene konferencije Globalne i lokalne perspektive pedagogije, str. 210-221, Osijek: Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 36. Милинковић, Д. (2016): Структурални елементи уџбеника математике у функцији развијања стваралачког мишљења, ”Настава и учење – уџбеник у функцији наставе и учења”, стр. 389-404, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 37. Милинковић, Д., Бозало, Ј. (2016): Задаци у уџбеницима математике у функцији проблемске наставе, Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. XI (1), 2016, стр. 139-155, Бијељина: Педагошки факултет.
 38. Ćurčić, M., Milinković, D. & Radivojević, D. (2017). The Effects of Integrating Mathematics and Science & Social Studies Teaching in Learning Mathematics (Eds.), Proceedings of INTCESS 2017 4th International Conference on Education and Social Sciences (pp. 575-584). Istanbul: OCERINT, International Organization Center of Academic Research.
 39. Milinković, D., Opsenica, S. & Spasojević, P. (2017). Student Attitudes to the Teaching of Mathematics in the Republic of Srpska (Eds.), Proceedings of INTCESS 2017 4th International Conference on Education and Social Sciences (pp. 585-594). Istanbul: OCERINT, International Organization Center of Academic Research.
 40. Ћурчић, М., Милинковић, Д., Петронић, С., Радивојевић, Д., Братић, Н. (2017). СИЛИКАТНЕ АЛГЕ КАО БИОЛОШКИ ИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА ВОДЕ РИЈЕКЕ САВЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ БРЧКО ДИСТРИКТА. Нова школа, часопис за теорију и праксу савремене школе и предшколства, бр. XI (2), 2016, стр. 63-70, Бијељина: Педагошки факултет.
 41. Ćurčić, M , Milinković, D , Radivojević, D . (2017). THE EFFECTS OF INTEGRATING MATHEMATICS AND SCIENCE & SOCIAL STUDIES TEACHING IN LEARNING MATHEMATICS. International E-Journal of Advances in Education, 3 (7), 17-25. DOI: 10.18768/ijaedu.309745
 42. Milinković, D , Opsenica, S , Spasojević, P . (2017). STUDENT ATTITUDES TO THE TEACHING OF MATHEMATICS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA. International E-Journal of Advances in Education, 3 (7), 37-46. DOI: 10.18768/ijaedu.309800

 

Учешће на научним скуповима

 1. Милинковић, Д., Пикула, М. (2008): Моделовање проблемских задатака образовним софтвером, Научни скуп „Наука и настава на универзитету“, Пале: Филозофски факултет.
 2. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009): Моделовање проблемских задатака методом дужи путем образовног софтвера, 2. међународна интердисциплинарна стручно-научна конференција, Суботица: Висока школа струковних студија за образовање васпитача.
 3. Милинковић, Д., Пикула, М. (2009): Моделовање проблемских задатака методом графова, Научни скуп „Интердисциплинарност и јединство савремене науке“, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 4. Милинковић, Д. (2010): Проблемски задаци у почетној настави математике, Научни скуп „Наука и политика“, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 5. Милинковић, Д., Пикула, М. (2010): Образовни софтвер као перспектива учења путем рјешавања проблема, Научни скуп ”Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 6. Милинковић, Д. (2010): Проблемска метода у предшколској математици, Научни скуп ”Стање и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 7. Милинковић, Д., Пикула, М., Скочајић, Д. (2010): Ставови наставника према образовном софтверу ”Геометријско моделовање проблемских задатака у почетној настави математике”, Међународни научни скуп ”Учитељ у балканским културама”, Врање: Балканска асоцијација педагошких и сродних факултета, Универзитет у Нишу Учитељски факултет у Врању.
 8. Милинковић, Д., Пикула, М. (2010): Образовање учитеља за савремени софтверски приступ почетној настави математике, Научни скуп Бањалучки новембарски сусрети – КУЛТУРА И ОБРАЗОВАЊЕ – ДЕТЕРМИНАНТЕ ДРУШТВЕНОГ ПРОГРЕСА (ДОСТИГНУЋА, ДОМЕТИ, ПЕРСПЕКТИВЕ), Бања Лука: Универзитет у Бањалуци Филозофски факултет Бањалука.
 9. Милинковић, Д. (2011): Теоријски приступ геометријском моделовању проблемских задатака путем образовног софтвера, Друга међународна конференција ”Методички аспекти наставе математике”, Јагодина: Универзитет у Крагујевцу Педагошки факултет у Јагодини.
 10. Милинковић, Д. (2011): Ефекти примјене диференцираних инструкција у рјешавању аритметичких проблема, Научни скуп Наука и идентитет” и  Прва математичка конференција Републике Српске, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 11. Milinković, D., Pikula, M. (2011): Efikasnost grupnog modelovanja i rješavanja problemskih zadataka, The international scientific conference of the Balkan Association of Pedagogical and Related Faculties THE INITIAL TRAINING OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS (Ohrid, 29.IX 2011.), University ”Ss. Cyril and Methodius” – Skopje Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski”.
 12.  Milinković, D., Pikula, M., Skočajić, D. (2011): EFFECTS OF APPLICATION OF GEOMETRIC METHODS IN MODELING PROBLEM TASKS, VI International Balkan Congress for Education and Science: THE MODERN SOCIETY AND EDUCATION (Ohrid, 29.IX – 1.X 2011.), Ss. Cyril and Methodius University Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski” – Skopje Republic of Macedonia.
 13. Скочајић, Д., Милинковић, Д., Пикула, М. (2012): Ефекти диференцираног приступа рјешавању проблемских задатака методом дужи и једначина, Научни скуп ”Концепције и стратегије обезбеђивања квалитета базичног образовања и васпитања”, Београд: Учитељски факултет Универзитет у Београду.
 14. Милинковић, Д. (2012): Интегративан приступ настави математике у Републици Српској, Међународна конференција ”Повезивање наставних предмета и модели интегрисане наставе у основној школи”, Сомбор: Универзитет у Новом Саду Педагошки факултет у Сомбору.
 15. Милинковић, Д. (2012): Интердисциплинарни проблемски приступ обради математичких садржаја у млађим разредима основне школе, III научни скуп са међународним учешћем ”Савремена школа – изазови и дилеме”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 16. Милинковић, Д. (2013): Примјена метода математичког моделовања у почетној настави математике, Научни скуп ”Наука и глобализација”, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 17. Милинковић, Д. (2013): Реалистички приступ садржајима почетне наставе математике, Научни скуп ”Ка квалитетном базичном обрзовању и васпитању –  стандарди и ефекти ”, Београд: Учитељски факултет Универзитет у Београду.
 18. Милинковић, Д., Лазић, Б. (2013): Моделовање разломака у разредној настави, Прва радионица о истраживању математичког образовања у нижим разредима основне школе, Бања Лука: Научно друштво математичара, Бијељина: Педагошки факултет.
 19. Милинковић, Д., Пикула, М. (2013): Улога приче и слике у интегрисању почетне наставе математике и српског језика, Научни скуп ”Настава и учење – квалитет васпитно-образовног процеса”, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 20. Милинковић, Д. (2013): Проблемски задаци у функцији интеграције наставе математике у комбинованим одјељењима, IV научни скуп са међународним учешћем ”Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 21. Милинковић, Д. (2014): Компетенције студената за математичко моделовање, НАУЧНИ СКУП ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА И ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ РАДА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА НА ПАЛАМА ”Наука и слобода”, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 22. Милинковић, Д. (2014): Моделовање једначина у млађим разредима основне школе, Четврта математичка конференција Републике Српске, Требиње: Друштво математичара Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву Факултет за производњу и менаџмент Требиње.
 23. Милинковић, Д. (2014): Уџбеник у функцији контекстуализације учења и поучавања математике, Трећа међународна конференција ”Методички аспекти наставе математике” (MATM2014), Јагодина: Универзитет у Крагујевцу Педагошки факултет у Јагодини.
 24. Milinković, D. (2014): Games in learning and teaching mathematics, MALT’ 14 CONFERENCE MULTI-DIMENSIONAL ASPECTS OF LEARNING AND TEACHING IN SCIENCE AND MATHEMATICS EDUCATION, Sombor 3-4. October 2014. SOMBOR: UNIVERSITY OF NOVI SAD FACULTY OF EDUCATION IN SOMBOR.
 25. Милинковић, Д., Пикула, М. (2014): Проблеми наставе математике базичног школског циклуса, Научни скуп ”Настава и учење – савремени приступи и перспективе”, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 26. Милинковић, Д. (2014): Мјесто и улога контекстуалних проблема у реалистичком математичком образовању, V научни скуп са међународним учешћем ”Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 27. Милинковић, Д. (2015): Визуелизација у функцији развијања математичког мишљења, Научни скуп ”НАУКА И ЕВРОИНТЕГРАЦИЈЕ”, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 28. Милинковић, Д. (2015): Когнитивне димензије уџбеника почетне наставе математике, Пета математичка конференција Републике Српске, Требиње: Друштво математичара Републике Српске, Универзитет у Источном Сарајеву Факултет за производњу и менаџмент Требиње.
 29. Милинковић, Д., Пикула, М. (2015): Математички задаци у контексту евалуације ученичких постигнућа у разредној настави, Научни скуп ”Настава и учење – евалуација васпитно-образовног рада”, Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 30. Милинковић, Д., Бозало, Ј. (2015): Задаци у уџбеницима математике у функцији проблемске наставе, VI научни скуп са међународним учешћем ”Наука и наставна пракса”, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 31. Милинковић, Д. (2016): Моделовање сабирања и одузимања у скупу N и N0, ШЕСТА МАТЕМАТИЧКА КОНФЕРЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву, Друштво математичара Републике Српске.  
 32. Budinski, N., Milinković, D. (2016): Learning mathematics trough real life situation with use of educational software, Sixth Central and Eastern European Conference on Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education (CADGME 2016), 7-10 September, 2016, Targu Mures, Romania: Sapientia Hungarian University of Transylvania, Department of Mathematics and Informatics.
 33. Opsenica, S., Milinković, D., Spasojević, P. (2016): Obilježja osnovne škole iz perspektive učenika, Međunarodna znanstvena konferencija „Globalne i lokalne perspektive pedagogije“, 27. – 28. listopada 2016, Osijek: Filozofski fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera.
 34. Милинковић, Д. (2016): Структурални елементи уџбеника математике у функцији развијања стваралачког мишљења, Међународни научни скуп „Уџбеник у функцији наставе и учења“, 4. новембар 2016. Ужице: Универзитет у Крагујевцу Учитељски факултет у Ужицу.
 35. Будински, Н., Милинковић, Д. (2016): Увођење појма функције кроз моделовање проблема у реалном контексту, Седми симпозијум „Математика и примене”, 04-05. новембар 2016, Београд: Математички факултет Универзитета у Београду и Српска академија наука и уметности.
 36. Милинковић, Д., Будински, Н. (2016): Обрада математичких садржаја у млађим разредима основне школе моделовањем реалних ситуација, VII научни скуп са међународним учешћем „Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања“, 11. новембар 2016, Бијељина: Универзитет у Источном Сарајеву Педагошки факултет Бијељина.
 37. Ćurčić, M., Milinković, D. & Radivojević, D. (2017). The Effects of Integrating Mathematics and Science & Social Studies Teaching in Learning Mathematics, INTCESS 2017-4th International Conference on Education and Social Sciences, 6-8 February 2017, Istanbul, Turkey: OCERINT, International Organization Center of Academic Research.
 38. Milinković, D., Opsenica, S. & Spasojević, P. (2017). Student Attitudes to the Teaching of Mathematics in the Republic of Srpska, INTCESS 2017-4th International Conference on Education and Social Sciences, 6-8 February 2017, Istanbul, Turkey: OCERINT, International Organization Center of Academic Research.
 39. Zubac, M., Milinković, D., Pikula, M. (2017): Suradničko učenje kao motivacija učenika za učenje matematike, 1. međunarodna konferencija o obrazovanju, 12-13. maja 2017, Mostar: Nastavnički fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić”
 40. Ћурчић, М., Милинковић, Д. (2017): Нумеричка анализа ценолошке сличности силикатних алги бунара са ђермом Семберије и водених биотопа у њиховом окружењу, Научни скуп „Наука и стварност“, Пале: Универзитет у Источном Сарајеву Филозофски факултет Пале.
 41. Milinković, D., Budinski, N. (2017): Uticaj realnog konteksta na učenje matematike u osnovnoj školi, Međunarodni naučni skup PROBLEMI I DILEME SAVREMENE NASTAVE U TEORIJI I PRAKSI“, 26. i 27. maj 2017, Aranđelovac: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet.
 42. Spasojević, P., Milinković, D., Opsenica, S., Ćurčić, M. (2017): Pravila i ograničenja kao pedagoški problemi razvoja ponašanja djece u porodici i vrtiću, Međunarodni naučni skup PROBLEMI I DILEME SAVREMENE NASTAVE U TEORIJI I PRAKSI“, 26. i 27. maja 2017, Aranđelovac: Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet.
 43. Milinković, D., Ćurčić, M. (2017): MATHEMATICAL MODELING OF NATURAL AND SOCIAL CONTEXT AT PRESCHOOL LEVEL OF EDUCATION, 69th World Assembly and International Conference „Early Childhood Relationships: The Foundation for a Sustainable Future“, 19 – 24 June 2017, Croatia, Opatija.
 44. Milinković, D., Ćurčić, M. & Dumitrašković, T.  (2017). Mathematics Textbook Analysis in Terms of Support to Contextualized Teaching, SOCIOINT 2017-4th International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, 10-12 July, 2017, - DUBAI (UAE). OCERINT, International Organization Center of Academic Research.
проф. др Драгица Милинковић
Датум и место рођења: 08.10.1962. Доње Црњелово, Бијељина
Тел: +387 55 415 400 локал 2940
е-mail: dragica.milinkovic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак 10:00 – 12:00 у кабинету бр. 40

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!