Доц. др Драгана Радивојевић

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ:

Образовање:

 • · Дотор методичких наука-методика наставе познавања природе и друштва: Индивидуализација наставе познавања природе примјеном образовног рачунарског софтвера, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2016).
 • · Магистар методичких наука-методика наставе познавања природе и друштва: Компаративна анализа индивидуализације наставе природе и друштва у сеоским и градским школама општине Бијељина, Педагошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву (2010).
 • · Дипломирани учитељ: Универзитет у Источном Сарајеву, Учитељски факултет у Бијељини (2000).

Звања:

 • · 2002 – асистент – Педагошки факултет, Бијељина.
 • · 2010 – виши асистент – Педагошки факултет, Бијељина.
 • · 2015 – виши асистент (реизбор)– Педагошки факултет, Бијељина.
 • · 2016 – доцент – Педагошки факултет, Бијељина.

Област научног истраживања:

· Методика наставе ПП и ПД

Предмети:

 • · На основним студијама: Методика наставе ПП и ПД I; Методика наставе ПП и ПД II (школски рад);
 • · На мастер студијама: Савремена методика наставе ПиД 1; Савремена методика наставе ПиД 2.

Остале важне информације:

Страни језици: руски и енглески

Пројекти:

 1. Школа и развој компетенција, како учити и живјети с другим (Носилац пројекта: Министарство просвјете и културе, Републички педагошки завод Бањалука, Актив директора и основних школа Бијељина, Угљевик и Лопаре и OSCE Канцеларија у Бијељини).

Одабране референце:

Чланци објављени у часописима и зборницима са рецензијом:

 • 1. Радивојевић, Д. (2007). Интерактивно учење у егземпларној настави познавања природе, Нова школа, бр. 4-5, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 235 – 245.
 • 2. Radivojević, D. (2011). Oblici individualizacije nastave prirode i društva, Нова школа, год. VI, бр. 8, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 187 – 197.
 • 3. Радивојевић, Д. (2012). Наставник као персонализујући фактор успјешне индивидуализације наставе природе и друштва, Нова школа, год. VII, бр. 9/10, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 173 – 186.
 • 4. Радивојевић, Д. (2012). Индивидуализација наставе природе и друштва примјеном проблемске наставе, Узданица, год. IX, бр. 2, Јагодина: Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, стр. 175 – 185.
 • 5. Радивојевић, Д. (2013). Ставови и мишљења просвјетних радника о примјени образовног рачунарског софтвера у настави природе и друштва, Нова школа, год.VIII, бр. 11, Педагошки факултет у Бијељини, стр. 141 – 160.
 • 6. Radivojević, D. (2013). Multimedijalne mape uma kao inovativni model rada u nastavi prirode i društva. Zbornik radova naučno–stručnog skupa sa međunarodnim učešćem „Reinženjering poslovnih procesa u obrazovanju“ (str. 420 – 428). Fakultet tehničkih nauka u Čačku.
 • 7. Радивојевић, Д. (2014). Програмирана настава подржана образовним рачунарским софтвером у функцији индивидуализације наставе природе и друштва, Методичка пракса, бр.1/2014, Учитељски факултет у Врању и „Школcка књига“ ДОО у Београду, стр. 5 – 14.
 • 8. Радивојевић, Д. (2014). Важни аспекти практичне оспособљености студената разредне наставе за реализацију наставе природе и друштва, Нова школа, вол. IX (1), Педагошки факултет у Бијељини, стр. 42 – 52.
 • 9. Радивојевић, Д. (2014). Диференцирање и индивидуализовање наставе природе и друштва, Српска вила, бр. 40/2014 стр. 267 – 279. Бијељина: Просвјета.
 • 10. Радивојевић, Д. (2014). Модели активног учења у диференцираној и индивидуализованој настави природе и друштва, Нова школа, вол. IX (2), Бијељина: Педагошки факултет, стр. 91 – 106.
 • 11. Радивојевић, Д. (2016). Учење путем откривања (открића) у настави природе и друштва. Бијељински методички часопис, вол.3, Бијељина: Педагошки факултет, стр. 15 – 23.
 • 12. Радивојевић, Д. (2016). Образовни рачунарски софтвер у настави природе и друштва. Бијељински методички часопис, вол. 3, Бијељина: Педагошки факултет, стр. 24 – 30.
 • 13. Радивојевић, Д. и Јелић, М. (2016). Изванучионичка настава у настави природе и друштва. Нова школа, број XI (1), Бијељина: Педагошки факултет, стр. 235-250.
 • 14. Ћурчић*, М., Милинковић, Д., Петронић, С., Радивојевић, Д. и Братић, Н. (2016). Силикатне алге као биолошки индикатори квалитета воде ријеке Саве на локалитету Брчко дистрикта, Нова школа, број XI (2), Бијељина: Педагошки факултет, стр. 63-70.
 • 15. Ćurčić, M., Milinković, D. and Radivojević, D . (2017). The effects of integrating mathematics and science & social studies teaching in learning mathematics. International E-Journal of Advances in Education, 3 (7), 17-25.

Саопштења на научним скуповима и конференцијама:

 • 1. Радивојевић, Д. (2010). Облици индивидуализације наставе природе и друштва, I научни скуп са међународним учешћем „Стања и перспективе у основном и предшколском васпитању и образовању“, Педагошки факултет у Бијељини, 12.11.2010.
 • 2. Радивојевић, Д. (2011). Наставник као персонализујући фактор успјешне индивидуализације наставе природе и друштва, II научни скуп са међународним учешћем „Развој и јачање компетенција у образовању – приоритет за бржи друштвени напредак“, Педагошки факултет у Бијељини, 18.11.2011.
 • 3. Радивојевић, Д. (2012). Ставови и мишљења просвјетних радника о примјени образовног рачунарског софтвера у настави природе и друштва,
 • III научни скуп са међународним учешћем „Савремена школа – изазови и дилеме“, Педагошки факултет у Бијељини, 9. 11.2012.
 • 4. Радивојевић, Д. (2013). Мултимедијалне мапе ума као иновативни модел рада у настави природе и друштва, Национална конференција са међународним учешћем „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, Факултет техничких наука у Чачку, 20.9 – 22.9.2013.
 • 5. Радивојевић, Д. (2013). Важни аспекти практичне оспособљености студената разредне наставе за реализацију наставе природе и друштва, IV научни скуп са међународним учешћем "Мјесто и улога наставничких факултета као носилаца образовања наставничког кадра у складу са европским стандардима", Педагошки факултет у Бијељини, 15. 11.2013.
 • 6. Радивојевић, Д. (2014). Модели активног учења у диференцираној и индивидуализованој настави природе и друштва, V научни скуп са међународним учешћем "Стандарди и критеријуми квалитетног образовања и школе будућности", Педагошки факултет у Бијељини, 14.11.2014.
 • 7. Радивојевић, Д. (2014). Изванучионичка настава у настави природе и друштва, VI научни скуп са међународним учешћем „Наука и наставна пракса“, Педагошки факултет у Бијељини, 20.11.2015.
 • 8. Радивојевић, Д. (2016). Ставови и искуства ученика о софтверском облику индивидуализације у настави познавања природе, VII научни скуп са међународним учешћем, „Научно-технолошке и друштвeне промјене и њихов утицај на систем образовања и васпитања”, Педагошки факултет у Бијељини, 11.11.2016.
Доц. др Драгана Радивојевић
Датум и место рођења: 21. 11. 1976. Бијељина
Тел: +387 55 415 400 лок 2919
е-mail: dragana.radivojevic@pfb.ues.rs.ba
Термини консултација: понедјељак 11,00-13,00 у кабинету бр. 20

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!