Историјат

Учитељски факултет у Бијељини формиран је Одлуком Народне скупштине РС број 02-891/93. од 21. јула 1993. године, што је регулисано у чл. 143 Закона о универзитету (“Службени гласник Републике Српске” бр. 12/93), а са радом је отпочео 29. новембра 1993. године, примивши прву генерацију редовних студената разредне наставе у школској 1993/1994. години (Комисија је дала сагласност о испуњењу услова за почетак рада на основу које је донијето рјешење бр. УП-1-02-989-3/93. од 15.11.1993. године).

Учитељски факултет у Бијељини настао је као израз потребе за припремање кадрова у области образовања и васпитања, односно припремања наставника за извођење наставе у млађим разредима основне школе. Студије на факултету на Одсјеку за разредну наставу трајале су 4 године.

Организационо овај факултет припадао је Универзитету у Српском Сарајеву. Пошто је ово био новоформирани факултет, који није имао свој простор, намјештај или било какву опрему, Министарство образовања, науке и културе и Скупштина општине Бијељина одлучили су да Факултет буде смјештен у дијелу зграде (анексу) Основне школе "Свети Сава". Опремање факултета намјештајем и средствима ишло је доста споро, али уз помоћ Министарства, Општине Бијељина и донатора купљен је основни намјештај, опрема и дио наставних средстава. У саставу зграде коју је факултет добио на кориштење налазило се: 5 слушаоница, библиотека са читаоницом, канцеларије за деканат, студентску службу и рачуноводство, кабинети за наставнике и сараднике, ресторан, канцеларија за Савез студената на укупном простору око 940 метара квадратних. За практични дио наставе физичког васпитања кориштени су сала и спортски терени Основне школе „Свети Сава“ који су смјештени у истом дворишту. Упоредо с рјешавањем просторних и материјалних услова за почетак рада, припремљен је Наставни план и програм, примљени су први наставници, формиран први Савјет и донесен Статут факултета.

Факултет је 1994. године почео да ради са 5 стално запослених наставника и 2 сарадника. Почевши са радом у врло тешкој ратној школској 1993/94. години факултет се у своме дјеловању и напретку кретао до данас узлазном линијом.

Школске 2002/2003. године Учитељски факултет је трансформисан у Педагошки факултет. Потреба за трансформацијом настала је из намјере Учитељског факултета да школује кадар за рад и у предшколским установама и за дјелатност у основном образовању а да се при томе постигне максимална рационалност организације студија на факултету и оствари природна веза између предшколског и основношколског васпитања и образовања која до тада у нашем систему није постајала.

Факултет је постао члан интегрисаног универзитета од септембра 2007. године. Од школске 2007/2008. године студенти раде према Наставном плану и програму усклађеном са захтјевима који су прописани болоњским процесом: уведени су једносеместрални испити, колоквијуми, резултати у остваривању обавеза и савладавању градива су исказани у ЕЦТС бодовима итд.

Факултет се од фебруара 2010. године налази на новој локацији, у улици Семберских ратара бб у Бијељини, у новом, пространом и савременом здању (2 амфитеатра, 8 учионица, компјутерска учионица, кабинети, библиотека, читаоница, фискултурна сала) на коме данас предаје 19 доктора наука (редовних и ванредних и доцената), 2 магистара, 4 мастера и 2 асистента.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!