Мастер рад

ПОСТУПАК ПРИЈАВЕ И ОДБРАНЕ МАСТЕР РАДА

1. корак: ПРИЈАВА ТЕМЕ МАСТЕР РАДА

У договору са ментором кандидат се одлучује за једну од понуђених тема за мастер радове које су објављене на сајту факултета. Након тога, прави кратку скицу мастер рада коју са осталим подацима уписује у Образац за пријаву теме мастер рада - омр-1. Попуњен образац даје на увид ментору који својим потписом потврђује да је пријава ваљана и да може да се одложи у досије кандидата. Образац се предаје студентској служби на одлагање, након чега студент може да отпочне писање мастер рада, односно да врши истраживање. 
 Уколико студент има намјеру да врши истраживања у одређеним установама потребно је да од декана факултета тражи да му се изда Потврда о пријављеној теми мастер рада - омр-2б. Захтјев за давање потврде се подноси у студентској служби на обрасцу – омр 2а.

2. корак: ПОСТУПАК ПРОЦЈЕНЕ УРАЂЕНОГ МАСТЕР РАДА

Када студент заврши мастер рад подноси Захтјев за одбрану мастер рада – омр-3. Уз захтјев студент предаје 4 неукоричена примјерака завршног рада студентској служби факултета. 
 Након подношења захтјева и предаје рада у потребном броју примјерака, Вијеће факултета формира комисију. Комисију сачињавају ментор, предсједник и најмање један члан. Чланови комисије одређују се тако да покривају области из које је тема завршног рада.

3. корак: ПИСАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈА

Када се постигне сагласности комисије – Образац за писање извјештаја мастер рада – омр-4, (о чему кандидата обавјештава ментор) кандидат је дужан да студентској служби преда 6 укоричених примјерака мастер рада.

4. корак: ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ

Након предаје рада декан факултета заказује одбрану завршног рада – Одлука о заказивању одбране мастер рада – омр 5 (попуњавају је студенти и предају студентској служби заједно са укориченим радовима). Подаци о одбрани објављују се на огласној табли и web страници факултета. Од одобрења коначне верзије рада од стране Комисије до његове одбране мора проћи најмање 15 дана.

Закључак о провери радова I II и III циклуса

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!