Студије I Циклус

Основни студиј

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА - 240 ECTS

Наставни план и програм студијског програма Разредна настава Педагошког факултета у Бијељини темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕCTS бодовања.

Студијски програм за стицање квалификације дипломирани професор разредне наставе – 240 ECTS представља средишњи и базични студијски програм Педагошког факултета у Бијељини који је усмјерен ка оспособљавању кадрова за обављање најодговорније улоге у оквиру образовног система.

Један од битних циљева студијског програма јесте и оспособљавање студената на пољу компетентности укључивања теоријских, стручних и практичних знања/вјештина у наставни процес, као и на пољу уочавања међупредметних корелација и њиховог извођења у настави.

Студијски програм обезбјеђује студентима знања из теоријских предмета (педагошких, дидактичких, социолошких, филолошких, природно-математичких), вјештине и знања из области информационо-комуникационих технологија, физичке културе, музичке и ликовне умjетности, методичка знања и вјештине. У погледу исхода учења, Педагошки факултет у Бијељини ће и у наредном периоду поштовати стандарде у високом образовању, те доприносити квалитету образовања.

Студијски програм је усклађен са принципима Болоњске декларације и по структури траје четири године (8 семестара, 240 ЕCTS бодова). У организацији студија примјењују се правила студирања која одобре надлежни органи Универзитета и у складу са Законом о високом образовању у Републици Српској. Програми студија су усклађени са студијима разредне наставе земаља у окружењу.

Квалитет образовања дипломираних професора разредне наставе је један од главних фактора који дјелује на ниво ученичких образовних постигнућа. Због тога је образовање и професионални развој професора разредне наставе и наставника кључно питање у свакој земљи која настоји унаприједити образовни систем и учинити га доступнијим, проходнијим и флексибилнијим.

Сврха студијског програма за образовање дипломираних професора разредне наставе на Педагошком факултету у Бијељини јесте образовање високопрофесионалног просвјетног кадра за рад у првој и другој тријади основне школе. У складу са односом општеобразовних, научно-стручних, теоријско-методолошких и стручно-апликативних предмета, студијски програм обезбјеђује унапређивање теорије и праксе васпитања и образовања, као и њихову повезаност. Отуда је велика пажња поклоњена професионалној пракси студената, за коју је предвиђен адекватан број сати припреме.

Педагошки факултет, матичан за методичке науке, обухвата предмете (курсеве и модуле) који студенту омогућавају потребну научну, теоријску и практичну припрему за извођење свих облика наставног рада. Други сегмент студијског програма Разредна настава односи се на методике свих предмета који су као обавезни заступљени у основношколском курикулуму.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ - 240 ECTS 

Наставни план и програм студијског програма Предшколско васпитање и образовање Педагошког факултета у Бијељини темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕCTS бодовања.

Наставни план и програм за стицање квалификације дипломирани васпитач предшколске дјеце – 240 ECTS пружа квалитетно и стручно образовање, у складу са одлукама Универзитета у Источном Сарајеву. Студије првог циклуса студијског програма Предшколско васпитање и образовање трају четири године (8 семестара, 240 ЕCTS бодова).

Сврха студијског програма академских студија Предшколско васпитање и образовање јесте висококвалитетно образовање студената за успјешно обављање академских, стручних и истраживачких послова у области васпитно-образовног рада у предшколским установама. Примарна сврха овог студијског програма јесте да образује студенте за радно мјесто васпитача у предшколским установама, али и као организатора и реализатора образовних и васпитних  активности у другим институцијама система васпитања и образовања и организацијама у оквиру стручног усавршавања запослених, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области педагошких наука.

Студијски програм обезбјеђује педагошко образовање дефинисано одговарајућим документима ОЕЦД-а, Европске комисије, европских организација за образовање васпитача, стандардима васпитачке професије и стратегијом професионализације ове професије. Такође су усклађене са европским и документима Републике Српске који одређују правце развоја педагошког образовања у склопу којих дјелују васпитачи овог подручја.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАТИКА

Наставни план и програм студијског програма Техничко образовање и информатика Педагошког факултета у Бијељини темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕCTS бодовања.

Наставни план и програм пружа квалитетно и стручно образовање за стицање квалификације дипломирани професор техничког образовања и информатике – 180 ECTS, у складу са одлукама Универзитета у Источном Сарајеву. Студије првог циклуса студијског програма Техничко образовање и информатика трају три године (6 семестара, 180 ЕCTS бодова).

Сврхa студиjскoг прoгрaмa aкaдeмских студиja Teхничкo oбрaзoвaње и инфoрмaтика jeстe висoкoквaлитeтнo oбрaзoвaњe студeнaтa зa успjeшнo oбaвљaњe aкaдeмских, стручних и истрaживaчких пoслoвa у oблaсти вaспитнo-oбрaзoвнoг рaдa у нaстaви тeхничкoг oбрaзoвaња и инфoрмaтикe. Примaрнa сврхa oвoг студиjскoг прoгрaмa jeстe дa oбрaзуje студeнтe зa рaднo мjeстo професора Teхничкoг oбрaзoвaњa и инфoрмaтикe у примарном и секундарном нивоу образовања, кao и oргaнизaтoрa и рeaлизaтoрa oбрaзoвних и нaстaвних aктивнoсти у другим институциjaмa систeмa вaспитaњa и oбрaзoвaњa и oргaнизaциjaмa у oквиру стручнoг усaвршaвaњa зaпoслeних, кao и дa их oспoсoби зa тeoриjски и истрaживaчки рaд у oблaсти пeдaгoшких нaукa.

Прoфeсoри Тeхничкoг oбрaзoвaњa и инфoрмaтикe нajчeшћe су у улoзи „учитeљa тeхникe и инфoрмaтикe“, вaспитaчa кojи пoстaвљa oснoвe тeхничкe и инфoрмaтичкe културe и тeхничкe и инфoрмaтичкe писмeнoсти, штo њeгoв рaд чини слoжeниjим и oдгoвoрниjим.

Студијски програм ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ - стари

Основни циљ високошколског образовања васпитача, у оквиру овог студијског програма, је стицање општеобразовних знања, способности и вјештина за васпитно-образовни рад са предшколском дјецом до 6 година старости, према поставкама и захтјевима Програма предшколског васпитања и образовања у Републици Српској, у оквиру јединственог система васпитања и образовања.

Очекивани исходи студијског програма:

  • Побољшавање општег образовања и информисаности о питањима од значаја за професију;
  • васпитача; подизање опште културе и емпатијских способности и способности комуницирања;
  • Квалитетно познавање општих педагошко психолошких теоријских основа струке и развојних карактеристика предшколске дјеце на којима се може заснивати учење у предшколској доби;
  • Познавање ужих теоријских основа предшколског учења и оспособљавање за адекватно дидактичко-методичко обликовање активности предшколске дјеце у оквиру интегрисаног програма предшколског учења;
  • Практично оспособљавање за планирање и програмирање цјелодневног рада са предшколским групама различитог узраста у погледу свих функција васпитача укључујући партнерство са породицом у погледу систематске подршке развоју предшколске дјеце.

Трајање и организација студирања
Студијски програм је заснован на принципима болоњске декларације и по структури траје:

  • I циклус (основни студиј) - 3 године,
  • II циклус (мастер студиј) – 2 годинe и
  • III циклус (докторски студиј) – 3 године.

У организацији студија примјењују се сва правила која одобре надлежни органи Универзитета у Источном Сарајеву а у складу са Законом о високошколском образовању у Републици Српској. Студијски програм је усклађен са сличним студијским програмима у окружењу и као такав омогућује проходност у погледу наставка студирања. Настава се организује по семестрима у оквиру школске године; укупно шест семестара - I циклус, четири семестра – II циклус и 6 семестара – III циклус. Трајање сваког семестра је 15 наставних недјеља у оквиру којих се организује настава (предавања, вјежбе и пракса) према наставном плану и посебном распореду рада Практично оспособљавање студента за рад са предшколским групама обавља се у предшколским установама Републике Српске за које Министарство просвјете и културе одобри обављање свих видова практичне наставе са студентима. Пракса студената одвија се у другој и трећој години студија и то у сваком семестру у двонедјељном трајању

Након завршених студија I циклуса стиче се стручно звање: дипломирани васпитач предшколске дјеце

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!