Упис

НОВО - пријава и електронским путем

Педагошки факултет Бијељина

Конкурс за упис студената на сва три циклуса студија у академској 2023/24. години објављен je 7. јуна 2023. године на интернет страници Универзитета (www.ues.rs.ba), на интернет страници Факултета (www.pfb.ues.rs.ba)  и у дневним новинама.

На основу члана 8. и 67. Закона о високом образовању, Одлуке Владе Републике Српске о броју студената који се уписују у прву годину студија првог и другог циклуса и Одлуке Сената Универзитета у Источном Сарајеву:

Студијски програм

I циклус

Буџет

Самофин.

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава - 240 ECTS

25

0

2

5

89

Предшколско васпитање и образовање - 240 ECTS

30

0

2

5

Техничко образовање и информатика

15

0

2

3

 

Студијски програм

II циклус

Буџет

Самофин.

Страни држављани

Ванредни

Укупно

Разредна настава - 60 ECTS

40

0

2

5

101

Предшколско васпитање - 120 ECTS

10

0

2

3

Предшколско васпитање и образовање - 60 ECTS

20

0

2

5

Информатика у образовању - 120 ECTS

5

0

2

5

 

Педагошки факултет Бијељина  - III циклус

Студијски програм Методика разредне наставе

10

3

13

 

Основни услов за упис на студијске програме прве године првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и  Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 1. пријављивање кандидата почиње 19.6.2023. године, а завршава 23.6.2023. године; 
 2. полагање пријемног испита обавиће се 26.6.2023. године са почетком у 9,00 часова;
 3. објављивање резултата конкурса је 28.6.2023. године до 14,00 часова;
 4. упис примљених кандидата почиње 3.7.2023. године, а завршава се 7.7.2023. године;

НОВО https://estudent.ues.rs.ba/

На Универзитету у Источном Сарајеву пријава кандидата се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 19.6. до 24.6.2023. године, кандидати који предају документе електронским путем дужни су оргинале доставити приликом полагања пријемног испита или приликом уписа.

Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА 

Други уписни рок организоваће чланице Универзитета у Источном Сарајеву које у првом року не упишу планирани број студената, а према сљедећим терминима:

 1. пријављивање кандидата почиње 28.8.2023. године, а завршава 1.9.2023. године;
 2. полагање пријемног испита је 4.9.2023. године са почетком у 9,00 часова на свим чланицама високошколске установе;
 3. објављивање резултата конкурса је до 6.9.2023. године до 14,00 часова;
 4. упис примљених кандидата почиње 11.9.2023. године, а завршава 15.9.2023. године.    

На Универзитету у Источном Сарајеву пријава кандидата се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 28.8. до 2.9.2023. године. кандидати који предају документе електронским путем дужни су оргинале доставити приликом полагања пријемног испита или приликом уписа.

Факултети који нису попунили слободна мјеста у другом уписном року Универзитета у Источном Сарајеву могу организовати и трећи уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 30.9.2023. године.

                

Конкурсни рокови – ДРУГИ И ТРЕЋИ ЦИКЛУС СТУДИЈА

Конкурс за упис студената на други и трећи циклус студија, отворен је од 19.6.2023. године до 20.10.2023. године, до када ће кандидати моћи предати своје пријаве.

На Универзитету у Источном Сарајеву полагање пријемног испита на другом циклусу студија обавиће се  23.10.2023. године са почетком у 9.00 часова, док је објављивање резултата конкурса  25.10.2023. године до 14.00 часова. Упис примљених кандидата на другом и трећем циклусу студија почиње 26.10.2023. године и завршава се 30.10.2023. године.      

Факултети Универзитета у Источном Сарајеву који нису попунили слободна мјеста у првом уписном року другог и трећег циклуса студија могу организовати и други уписни рок по распореду који сами утврде, а на начин да се упис студената заврши до 17.11.2023. године.

Висина школарине за студенте који самофинансирају трошкове студија, ванредне студенте и студенте стране држављане првог, другог и трећег циклуса студија на јавним високошколским установама утврђује се одлуком управних одбора високошколске установе.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности износи 60,00 КМ.

Кандидат који се упише на студијски програм прве године првог, другог и трећег циклуса студија приликом евентуалног исписа нема право на поврат уплаћених финансијских средстава.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу лична документа (личну карту или пасош).

Приликом уписа/пријаве на први циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања и оригиналну диплому о положеном матурском, односно завршном испиту (или овјерена копија уколико кандидати конкуришу на два или више студијских програма у складу са тачком 9.11. Конкурса);
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности (инструкције за уплату);

Кандидати који конкуришу у складу са тачком 9.11 Конкурса на Универзитету у Источном Сарајеву, приликом достављања овјерене копије свједочанстава и овјерене копије дипломе о положеном матурском, односно завршном испиту, приликом предаје докумената на увид достављају оргиналне документе.

При упису, кандидати су обавезни да поред приложене документације, доставе:

 • љекарско увјерење (мора садржати поред прегледа општег здравственог стања и преглед психолога), 
 • двије фотографије (формат као за пасош),
 • доказ о уплати,
 • уписни материјал добија се у скриптарници Факултета.

 

Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 60 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 240 ECTS бодова. Право пријаве на конкурс за упис на други циклус студија вреднованих са 120 ECTS бодова имају кандидати који су претходно завршили први циклус одговарајућих академских студија и стекли најмање 180 ECTS бодова.

Приликом уписа/пријаве на други циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија, односно основном студију (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
 4. увјерење о положеним испитима на првом циклусу студија, односно основном студију;
 5. наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету);
 6. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита или испита за провјеру склоности и способности (инструкције за уплату).

Приликом уписа/пријаве на трећи циклус студија, кандидат је дужан поднијети пријаву и приложити сљедеће документе, и то:

 1. извод из матичне књиге рођених;
 2. увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. овјерену копију дипломе првог и другог циклуса, односно овјерену копију дипломе основних и магистарских студија за студенте по старом неболоњском програму, односно еквиваленцију звања стеченог по раније важећим прописима изједначеног са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија (оригинали се достављају на увид приликом предаје докумената);
 4. додатак дипломи за I и II циклус студија (овјерене копије) или увјерење о положеним испитима за основне и магистарске студије, са просјеком оцјена;
 5. наставни план и програм (за студенте по старом, неболоњском програму);
 6. доказ о познавању страног језика (за Универзитет у Источном Сарајеву);
 7. доказ о уплати административних трошкова уписа;
 8. библиографију.

УПИС НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ ТРЕЋЕГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА – УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Право пријаве на конкурс за упис на докторске студије имају кандидати који испуњавају сљедеће услове:

 • лица која имају завршене академске студије другог циклуса, односно интегрисане студије с остварених најмање 300 ECTS бодова и просјечну оцјену од најмање 8,00 и на првом и на другом циклусу студија, односно интегрисаним студијама, знање страног језика и испуњеност других услова који се могу прописати актима факултета, а у зависности од научне области;
 • лица која су, по раније важећим прописима, завршила послиједипломске - магистарске студије за стицање звања магистра наука из одговарајуће научне области, просјечну оцјену од најмање 8,00 и на основним и на послиједипломским студијама, знање страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области који се могу прописати актима факултета;
 • лица којима је у поступку еквиваленције звање стечено по раније важећим прописима изједначено са звањем које се стиче завршетком другог циклуса студија из одговарајуће научне области, имају просјечну оцјену из претходних студија од најмање 8,00 на сваком од циклуса студија, знање страног језика и испуњеност других услова у зависности од научне области који се могу прописати актима факултета.

Поред општих услова, кандидати са нематичних факултета који се желе уписати на одређени студијски програм докторских студија, морају да испуне и посебне услове, који су доступни на интернет страници Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета.

Уколико се на конкурс пријави већи број кандидата од конкурсом прописаног, рангирање ће се вршити на основу успјеха на претходним студијама и посебних услова, објављених на интернет страници Универзитета и/или интернет страници одговарајућег факултета.

Комисија за упис студената чланице универзитета дужна је да централној комисији за упис достави коначан извјештај о резултатима уписа студената на студијске програме одговарајуће јединице у року од 24 часа након формирања ранг-листе.

Централна комисија за упис Универзитета у Источном Сарајеву доставља Сенату Универзитета јединствени извјештај за упис на нивоу Универзитета.

Кандидат је остварио право на упис уколико се на ранг-листи пласира у оквиру броја утврђеног конкурсом за упис.

Кандидат који је остварио право на упис а у предвиђеном року није извршио упис, губи то право, а умјесто њега, право на упис стиче сљедећи квалификовани кандидат на ранг-листи.

Универзитет у Источном Сарајеву - Уколико се кандидат налази на ранг-листи до броја који је конкурсом утврђен за упис, остварио је право на упис и дужан је приликом уписа приложити љекарско увјерење које ће поред налаза општег здравственог стања, укључивати и налаз психолога.

Ранг-листа за све циклусе студија објављује се на веб-страници и огласној табли чланице универзитета.

Кандидат који сматра да поступак рангирања није правилно проведен, има право приговора декану факултета/академија умјетности, у року од 24 часа од објављивања ранг-листе на огласној табли и веб-страници.

Одлука по приговору донијеће се у року од 48 часова (у року од два дана од подношења приговора за први циклус и три дана од подношења приговора за други циклус студија на Универзитету у Источном Сарајеву) од подношења приговора, при чему је донесена одлука коначна

КВАЛИФИКАЦИОНИ  ИСПИТ

Разредна настава - 240 ECTS

Дипломирани професор разредне наставе - 240 ECTS 

Провјера говорних, физичких и музичких способности (елиминаторно), тест из српског језика и књижевности, тест из опште културе и информисаности.

Предшколско васпитање и образовање - 240 ECTS

Дипломирани васпитач предшколске дјеце - 240 ECTS 

Техничко образовање  и информатика

Дипломирани професор техничког образовања и информатике - 180  ECTS

Тест из математике и физике

                                                                                                         

Разредна настава - 60 ECTS

Мастер разредне наставе - 300 ECTS

Провјера из области Методике наставе српског језика и књижевности, Методике наставе математике, Методике наставе ПиД, Методике наставе ликовног васпитања, Методике наставе физичког васпитања и Методике наставе музичке културе

Предшколско васпитање - 120 ECTS

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком,
Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

Предшколско васпитање и образовање - 60 ECTS

Мастер предшколског васпитања - 300 ECTS

Провјера из области Психологије, Дидактике, Методике предшколског васпитања, Методике развоја говора и писмености, Методике развоја почетних математичких појмова, Упознавања околине са методиком,
Ликовне културе са методиком, Физичког васпитања са методиком и Музичке културе са методиком

Информатика у образовању - 120 ECTS

Мастер информатике у образовању – 300 ECTS

Тест из информатике

                                                                                                         

Докторске студије методике разредне наставе - 180 ECTS

 

 • доктор наука – методика разредне наставе математике - 480 ECTS
 • доктор наука – методика разредне наставе природе и друштва - 480 ECTS
 • доктор наука – методика разредне наставе физичког васпитање - 480 ECTS

Пријем кандидата за упис на прву годину трећег циклуса студија се врши према Правилнику о студирању на трећем циклусу

 

 

 

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!