Завршни рад

Завршни рад представља самосталну стручну обраду одређеног проблема чијом се израдом и одбраном провјеравају академске компетенције студената у складу са квалификацијама које студент стиче завршетком одговарајућег студијског програма.

Завршни рад пријављује се студентској служби факултета на прописаном обрасцу (у прилогу: Пријава теме).

Пријављивање теме за завршни рад студент врши када испуни све прописане услове из претпосљедњег семестра (тј. у току предавања у љетном семестру). Студент у скриптарници факултета (или студентској служби) узима образац за пријављивање теме завршног рада. Од тема које предложе наставници, студент се одлучује за једну и њен назив уноси у пријаву.

Попуњену пријаву коју је ментор потписао студент предаје у студентску службу на протокол, најкасније до краја предавања у љетњем семестру. 

Студент формира завршни рад у концепту са свим припадајућим дијеловима. Концепт се предаје наставнику ментору на увид и преглед. Студент је дужан поступити према упутствима и примједбама наставника ментора. У противном, рад се враћа на даљу дораду. 

Завршни рад мора да задовољи одређене критеријуме: техничку исправност, језичко-стилску коректност, естетски изглед и уредност и др. У својој структури, рад треба да има: назив рада, увод (односно потребне напомене, образложења, објашњења), разраду (обрада материјала на задату тему), закључак, литературу (према потреби и прилоге). Оријентационо, обим рада треба да буде 20 до 40 куцаних страница једноструког прореда.Насловна страна мора да садржи: Назив и сједиште Факултета, ЗАВРШНИ РАД1, а испод тога и назив теме која је обрађена (на средини), МЕНТОР (у доњем лијевом) и СТУДЕНТ (у доњем десном углу), на средини, испод ментор и студент написати: Бијељина, година...

Када положи све испите предвиђене наставним планом и програмом, студент доноси ментору на увид припремљени рад. Уколико је ментор сагласан да студент може да укоричи рад, студент доноси ментору да потпише Потврду о коричењу, коју узима у скриптарници факултета или студентској служби на прописаном обрасцу (у прилогу: Потврда о коричењу).

Када од професора добије одобрење да коричи рад, прије него што дође у студентску службу да преда потврду о коричењу, студент треба да: - провјери на ИНФО КИОСКУ да ли се списак положених испита, који се налази у 3 Евиденцији, слаже са оцјенама уписаним у индексу; - попуни статистичке обрасце ШВ 50, пријаву за одбрану завршног рада и изврши уплату.

Када дође у студентску службу да пријави одбрану завршног рада студент је дужан да достави сљедеће:

- потписану Потврду о коричењу,

- 5 укоричених примјерака завршног рада или: студент може предати 2 укоричена рада и три спирално увезана примјерка рада,

- увјерење о држављанству (оригинал, не старији од 6 мјесеци),

- потврду о обављеној пракси у II и III години (за Предшколско васпитање и образовање) и у III и IV години (за Разредну наставу), односно у III години (за Техничко образовање и информатику),

- попуњену пријаву о одбрани завршног рада (пријава се купује у скриптарници), - попуњена 2 примјерка образца ШВ-50 (образац се узима у скриптарници),

- признаницу о уплати за одбрану (инструкције се добијају у скриптарници).

У студентској службу студент је дужан и да: - сравни пријаве и индекс са списком предмета и индекс остави у студентској служби, - узме из досијеа диплому и свједочанства из средње школе, копира и овјери копије у Општини, овјерене копије врати у студентску службу и потпише се у матичну књигу.

Zakljucak o provjeri radova I II i III ciklusaСтудирај паметно, студирај Педагошки факултет!