Студије II Циклус

Мастер студиј

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА

       Наставни план и програм другог циклуса студија Разредна настава Педагошког факултета Бијељина темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕCTS бодовања.

       Дипломске академске мастер студије за стицање квалификације мастер разредне наставе - 300 ECTS усклађене су са најсавременијим стратегијама и концепцијама учења у млађим разредима основне школе, а засноване су на најсавремнијим  приступима универзитетској настави, укључујући одговарајуће стручно-методичке аспекте истраживања, повезивања сазнања са праксом  и наставну подршку студентима у самосталном раду, заснованом на мултидисциплинарном учењу проблемске, истраживачке и откривалачке оријентације. Дипломске академске студије другог циклуса – мастер студиј Разредна настава, трају једну годину (два семестра) и вреднују се са 60 ECTS бодова.

            Циљ академских студија другог циклуса разредна настава је да се настави образовање дипломираних професора разредне наставе, након студија првог циклуса, јачањем постојећих и стицањем нових одговарајућих компетенција у циљу развоја и унапређења методичких наука у области разредне наставе и развијања научноистраживачког рада у овој области, као претпоставки унапређења наставних дјелатности у базичном основношколском циклусу. Квалитетно образовање које нуди овај програм представља темељ за цјеложивотно бављење васпитно-образовним радом, а то је један од битних елемената напретка сваког друштва. Подршка овом програму је у функцији подизања квалитета образовања и унапређења школства у Републици Српској – БиХ.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

       Наставни план и програм другог циклуса студија Предшколско образовање Педагошког факултета Бијељина темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕCTS бодовања.

       Дипломске академске мастер студије за стицање квалификације мастер предшколског васпитања – 300 ECTS   усклађене су са најсавременијим стратегијама и концепцијама раног учења и успостављања континуитета учења и развоја предшколске дјеце, а засноване су на најсавремeнијим  приступима универзитетској настави, укључујући одговарајуће стручно-методичке аспекте истраживања, повезивања сазнања са праксом предшколства и наставну подршку студентима у самосталном раду, заснованом на мултидисциплинарном учењу  проблемске, истраживачке и откривалачке оријентације. Дипломске академске студије другог циклуса – мастер студиј Предшколско образовање, трају двије године (четири семестра) и вреднују се са 120 ECTS бодова.

       Циљ академских студија другог циклуса Предшколско образовање је да се настави образовање дипломираних васпитача предшколске дјеце, након студија првог циклуса, јачањем постојећих и стицањем нових одговарајућих компетенција, продубљивањем и усавршавањем теоријских и практичних знања и вјештина за квалитетно бављење дјелатношћу предшколског васпитања и образовања у институцијама за предшколско васпитање и образовање и институцијама које се баве друштвеном бригом о предшколској дјеци.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!