Студије II Циклус

Мастер студиј

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ РАЗРЕДНА НАСТАВА - 60 ECTS

       Наставни план и програм другог циклуса студија Разредна настава Педагошког факултета Бијељина темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕCTS бодовања.

       Дипломске академске мастер студије за стицање квалификације мастер разредне наставе - 300 ECTS усклађене су са најсавременијим стратегијама и концепцијама учења у млађим разредима основне школе, а засноване су на најсавремнијим  приступима универзитетској настави, укључујући одговарајуће стручно-методичке аспекте истраживања, повезивања сазнања са праксом  и наставну подршку студентима у самосталном раду, заснованом на мултидисциплинарном учењу проблемске, истраживачке и откривалачке оријентације. Дипломске академске студије другог циклуса – мастер студиј Разредна настава, трају једну годину (два семестра) и вреднују се са 60 ECTS бодова.

            Циљ академских студија другог циклуса разредна настава је да се настави образовање дипломираних професора разредне наставе, након студија првог циклуса, јачањем постојећих и стицањем нових одговарајућих компетенција у циљу развоја и унапређења методичких наука у области разредне наставе и развијања научноистраживачког рада у овој области, као претпоставки унапређења наставних дјелатности у базичном основношколском циклусу. Квалитетно образовање које нуди овај програм представља темељ за цјеложивотно бављење васпитно-образовним радом, а то је један од битних елемената напретка сваког друштва. Подршка овом програму је у функцији подизања квалитета образовања и унапређења школства у Републици Српској – БиХ.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ - 120 ECTS

       Наставни план и програм другог циклуса студија Предшколско васпитање Педагошког факултета Бијељина темељи се на Болоњској декларацији и примјени стандарда ЕCTS бодовања.

       Дипломске академске мастер студије за стицање квалификације мастер предшколског васпитања – 300 ECTS   усклађене су са најсавременијим стратегијама и концепцијама раног учења и успостављања континуитета учења и развоја предшколске дјеце, а засноване су на најсавремeнијим  приступима универзитетској настави, укључујући одговарајуће стручно-методичке аспекте истраживања, повезивања сазнања са праксом предшколства и наставну подршку студентима у самосталном раду, заснованом на мултидисциплинарном учењу  проблемске, истраживачке и откривалачке оријентације. Дипломске академске студије другог циклуса – мастер студиј Предшколско васпитање, трају двије године (четири семестра) и вреднују се са 120 ECTS бодова.

       Циљ академских студија другог циклуса Предшколско васпитање је да се настави образовање дипломираних васпитача предшколске дјеце, након студија првог циклуса, јачањем постојећих и стицањем нових одговарајућих компетенција, продубљивањем и усавршавањем теоријских и практичних знања и вјештина за квалитетно бављење дјелатношћу предшколског васпитања и образовања у институцијама за предшколско васпитање и образовање и институцијама које се баве друштвеном бригом о предшколској дјеци.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ - 60 ECTS

       Дипломске академске студије за мастера предшколског васпитања – 300 ECTS усклађене су са најсавременијим стратегијама и концепцијама раног учења и успостављања континуитета учења и развоја предшколске дјеце, а засноване су на најсавремнијим  приступима универзитетској настави, укључујући одговарајуће стручно-методичке аспекте истраживања, повезивања сазнања са праксом предшколства и наставну подршку студентима у самосталном раду, заснованом на мултидисциплинарном учењу, проблемске, истраживачке и откривалачке оријентације.

      Дипломске академске студије другог циклуса – мастер студиј Предшколско васпитање и образовање, траје једну године (два семестра) и вреднују се са 60 ECTS бодова.

       Циљ академских студија на другом циклусу студија Предшколско образовање и васпитање је да настави образовање васпитача предшколске дјеце, након студија првог циклуса, јачањем постојећих и стицањем нових одговарајућих компетенција, продубљивањем и усавршавањем теоријских и практичних знања и вјештина за квалитетно бављење дјелатношћу предшколског васпитања и образовања у институцијама за предшколско васпитање и образовање и институцијама које се баве друштвеном бригом о предшколској дјеци.

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ - 120 ECTS 

        Дипломске академске студије ИНФОРМАТИКА У ОБРАЗОВАЊУ – МАСТЕР примарно су усмјерене на образовање наставника (професора) и засноване на проучавању информатичких и педагошких дисциплина формативних за ову професионалну дјелатност, а секундарно су усмјерене ка образовању кадрова за рад у различитим пословним системима у склопу пружања информатичке и педагошке подршке развоју кадрова и сл.

         Овај студиј је, на нивоу другог циклуса двогодишњег (четворосеместралног) мастер студија, организован у континуитету вертикалне повезаности након првог (трогодишњег циклуса) Техничко образовање и информатика у духу Болоњског процеса. Вриједност другог циклуса студија је 120 бодова. Надограђен је на I циклус (180 ECTS бодова) студија Техничко образовање и информатика. Излазни профил који се  стиче по завршетку студијског програма je мастер информатике у образовању - 300 ECTS.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!