Студије III Циклус

РАЗРЕДНА НАСТАВА

Трећи циклус студија Разреднa наставе – Докторске студије методике разредне наставе - 180 ECTS успостављен је након двадесетпетогодишњег успјешног извођења првог циклуса студија (240 ECTS бодова) и седмогодишњег извођења другог циклуса студија (60 ECTS бодова). Тиме је испуњен принцип вертикалне проходности организовања високог образовања предвиђен Болоњском декларацијом и другим документима у европском простору високог образовања. Истовремено, то је значајан допринос успону интердисциплинарних научних дисциплина – методика разредне наставе.  

Основни циљеви студијског програма Докторске студије методике разредне наставе огледају се у стварању компетентних и високо стручних кадрова за развој и унапређење методичких наука у области разредне наставе, развијање научноистраживачког рада у овој области, као претпоставке унапређења праксе разредне наставе, као и обезбјеђење наставно–научног кадра за извођење универзитетске наставе у овој области.

Посебни циљеви ових студија односе се на стицање и продубљивање научних знања и унапређивање разумијевања методичких законитости и теорија у разредној настави, интердисциплинарни приступ научним проблемима у овој области, оспособљавање студената за самостално конципирање и реализацију сложених научних истраживања која треба да омогуће примјену фундаменталних методичких концепата у самом процесу унапређивања методичке теорије и праксе у области разредне наставе, самостално обављање научних истраживања, критичко преиспитивање важећих дидактичко–методичких поставки и научно сагледавање нових могућности за васпитно–образовни рад, постизање научних способности и академских вјештина, развој креативних способности, критичког мишљења и акционе рефлексије неопходних за научно истраживање и унапређивање дидактичко–методичке теорије и праксе у области разредне наставе.

Докторске студије методике разредне наставе трају 3 академске године или 6 семестара. У оквиру сваког семестра студент стиче 30 ECTS бодова (за академску годину 60 ECTS), што је укупно током докторских студија 180 ECTS бодова.

Након завршетка академских студија на студијском програму III циклуса студија Разреднa наставa, одбраном докторске дисертације кандидат стиче научно звање и академску титулу доктор наука – методика разредне наставе, уз навођење методичке дисциплине из које је одбрањена дисертација:

  • доктор наука – методика разредне наставе математике - 480 ECTS;
  • доктор наука – методика разредне наставе природе и друштва - 480 ECTS;
  • доктор наука – методика разредне наставе физичког васпитања - 480 ECTS.

Студирај паметно, студирај Педагошки факултет!